Print deze pagina

Medewerkersonderzoek binnen alle onderdelen van NWO-I

In maart krijgt iedereen gelijktijdig een vragenlijst

Eind maart krijgen alle medewerkers van NWO-I een uitnodiging om deel te nemen aan een medewerkersonderzoek (MOZ). Het is voor het eerst dat zo’n onderzoek op hetzelfde moment in de hele organisatie plaatsvindt. Het doel is een beeld te krijgen van hoe wij ons werk ervaren. In alle onderdelen van NWO I vinden we het belangrijk dat onze mensen zich betrokken voelen bij hun werk en een bijdrage kunnen leveren in een omgeving waarin het goed en prettig werken is. Een omgeving die zij als veilig en uitdagend ervaren. Met de resultaten van dit MOZ willen we verder richting geven aan goed werkgeverschap, passend en toekomstgericht personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Vragen op maat

Vanuit de afdeling P&O is Lucienne Stavenuiter projectleider van het MOZ. Ze vertelt dat NWO-I gebruikmaakt van de expertise van Effectory, een toonaangevende organisatie op het gebied van medewerkersfeedback. De instituten en het bureau hebben samen een gemeenschappelijke vragenlijst opgesteld. Daarnaast heeft elk onderdeel zo’n twintig procent  vrije ruimte voor eigen vragen. Stavenuiter: “Alle instituten hebben ruim van tevoren de vragensets bekeken en aangegeven welke onderwerpen voor hen relevant zijn. Zij brachten ook zelf thema’s naar voren. Bijvoorbeeld hoe mensen hun fysieke werkplek ervaren. Zo’n vraag laten we dan op maat maken.”

Uitval voorkomen

Onderdeel van het MOZ is psychosociale arbeidsbelasting. Dit gaat onder meer over de verhouding tussen enerzijds negatieve stressoren die de werkdruk verhogen en anderzijds de positieve hulpbronnen die je kunt benutten om je werk (beter) te verrichten. Hoe dat werkt, verschilt van persoon tot persoon, maar invloeden vanuit de organisatie, zowel negatieve als steunende, spelen een belangrijke rol. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Stavenuiter: “Ook in onze organisatie vallen mensen eerder uit door voorgenoemde factoren dan door lichamelijke belasting. NWO-I wil natuurlijk al het mogelijke doen om dat te voorkomen. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod zoals bevlogenheid, sociale veiligheid en herstelbehoefte na werk.” De afgelopen tijd zijn binnen NWO-I een paar onderwerpen aan de beleidsagenda toegevoegd: integriteit, diversiteit & inclusie, erkennen & waarderen. Om het ontwikkelen en implementeren van beleid op deze onderwerpen aan te laten sluiten bij de ervaring in de werkpraktijk, vragen we ook naar de beleving op deze gebieden.

Kijken naar overeenkomsten

Stavenuiter benadrukt dat het niet de bedoeling is om instituten op basis van de uitkomsten met elkaar te vergelijken. Iedereen krijgt de rapportage te zien van het eigen deel van de organisatie, vergeleken met een neutrale benchmark. Het MT van het betreffende organisatieonderdeel bespreekt de verzamelde resultaten dan met de eigen medewerkers. Daarna maakt elk instituut zijn eigen plan van aanpak. De resultaten worden ook gedeeld met de directie van NWO-I en het Stichtingsbestuur. Naast de opvolging op de instituten zal NWO-I - voor onderwerpen die bij meerdere instituten naar boven komen - samen een brede basis voor beleid ontwikkelen, zoals nu ook al gebeurt voor Diversiteit & Inclusie. Deze basis wordt daarna binnen elk instituut verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Doe mee

Om te kunnen behouden wat goed is en te verbeteren waar dat nodig blijkt, hopen we op een hoge respons. De beantwoording is natuurlijk anoniem en de rapportages zijn nooit tot een persoon herleidbaar.

Tekst: Anita van Stel

Nieuwsbrief Inside NWO-I, maart 2023
Op de NWO-I website vind je 
het archief van de nieuwsbrief Inside NWO-I. 

Confidental Infomation