Print deze pagina

Nieuwe inrichting directie voor NWO-I

Om NWO-I effectiever en slagvaardiger te maken, heeft de raad van bestuur besloten om de aansturing van NWO-I te veranderen. Er komt een directeur voor heel NWO-I die leiding zal geven aan de directeuren van de instituten.

De directeur van NWO-I wordt verantwoordelijk voor de wetenschappelijke positionering en strategie van het portfolio van NWO-instituten. De nieuwe directeur zal het externe boegbeeld zijn van de NWO-I organisatie. Hij of zij zal het overleg van instituutsdirecteuren voorzitten en bij de voor instituten relevante agendapunten aanwezig zijn bij vergaderingen van de raad van bestuur. Hij of zij legt verantwoording af aan het bestuur.

Een tweede verandering is het aanstellen van een directeur bedrijfsvoering, die valt onder de algemeen directeur NWO-I. De directeur bedrijfsvoering zal het overleg van instituutsmanagers voorzitten en is verantwoordelijk voor het aansturen van het Utrechtse bureau NWO-I, met uitzondering van de huidige afdeling strategische ondersteuning die straks direct onder de directeur NWO-I valt.

De huidige functie van directeur bureau NWO-I komt te vervallen. Deze werd vervuld door Christa Hooijer totdat ze op 1 september director Science werd bij TNO Industry. Op dit moment is Ed van den Berg ad interim directeur bureau NWO-I.

Aanleiding voor deze verandering vormt een evaluatie van het huidige zogeheten governance-model. Een werkgroep bestaande uit Stan Gielen (voorzitter raad van bestuur), Caroline Visser (vice-voorzitter RvB), Huib Bakker (directeur AMOLF), Stan Bentvelsen (directeur Nikhef) en Joost Frenken (directeur ARCNL) heeft geconstateerd dat het huidige model op vier punten tekort schiet: de inbreng van het institutenperspectief in afwegingen op NWO-niveau; de relatie tussen portefeuillehouders in de RvB en de instituten die ze vertegenwoordigen; de relatie tussen bestuur en verschillende organen van NWO-I; en het functioneren van het directeurenoverleg.

Het nieuwe model moet deze knelpunten oplossen. Zo zal de directeur NWO-I als gezamenlijk vertegenwoordiger van de instituten de NWO-instituten zowel intern als extern effectiever en daadkrachtiger kunnen vertegenwoordigen. Ook kan de directeur NWO-I full-time aandacht besteden aan de organisatie, medewerkers en belangen (in tegenstelling tot de huidige portefeuillehouders die binnen hun parttime aanstelling hun aandacht moeten verdelen over domeinen en instituten). Bovendien zal onder voorzitterschap van de directeur NWO-I het directeurenoverleg gemakkelijker en sneller tot besluitvorming komen.

Tot slot zullen met het aanstellen van zowel een directeur NWO-I als een directeur bedrijfsvoering de verschillende rollen binnen de institutenorganisatie duidelijker ingevuld worden. Strategische onderwerpen zullen onder leiding van de directeur NWO-I in het directeurenoverleg worden besproken, operationele aspecten onder aanvoering van de directeur bedrijfsvoering in het overleg van instituutsmanagers.

De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de voorgenomen koers, en de COR staat daar positief tegenover. In de komende periode wordt in goed overleg toegewerkt naar nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Ook worden de functieprofielen voor deze functies ontwikkeld, deze worden in januari 2020 vastgesteld. Een extern bureau zal de werving van twee nieuwe directeuren verzorgen.

Meer informatie hierover kun je krijgen bij Ed van den Berg, ad interim-directeur bureau NWO-I.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, december 2019

Confidental Infomation