Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I september 2021)

Op 7 juli is de nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen NWO en NWO-I ingegaan. Hoe die structuur precies in elkaar zit en hoe de belangen van NWO en NWO-I-medewerkers worden vertegenwoordigd, lees je in een P&O-nieuwsbericht op de NWO-I website.
In de vergadering van 7 september heeft de COR NWO een aantal lopende onderwerpen met de bestuurder besproken, zoals de doorontwikkeling NWO-I, strategische ontwikkeling, hybride werken en de adviescommissie directeur NWO-I.
Ook heeft de COR NWO zelf het initiatief genomen om een draaiboek op te stellen voor crisissituaties, naar aanleiding van de hack die begin dit jaar plaatsvond.

Actuele onderwerpen 

Twee keer per jaar bespreekt de COR NWO met de bestuurder de algemene gang van zaken. De bestuurder doet dan mededelingen over besluiten die in voorbereiding zijn waar de COR NWO ook iets over te zeggen heeft (artikel 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden). Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken. Voorafgaand aan de eerste overlegvergadering van zowel de COR NWO als de GOR NWO-I op 7 september, heeft de bestuurder een actueel overzicht van lopende onderwerpen met ons gedeeld. Hieronder een incomplete opsomming. Wil je het complete verslag van de vergadering lezen, meld je dan aan voor de maillijst via COR@nwo-i.nl

  • Doorontwikkeling NWO-I | Al enkele jaren heeft NWO-I een begrotingstekort. Met de begroting 2022 moet dit tekort worden opgelost. Een deel van de oplossing ligt in de doorontwikkeling van NWO-I. Zo moet bureau NWO-I 'fit-for-purpose' worden en mogelijk worden binnen de gehele institutenorganisatie wijzigingen doorgevoerd. Voor de COR NWO, en sinds juli ook de GOR NWO-I, is dit een belangrijk onderwerp, waarbij we vroegtijdig betrokken willen worden. Een notitie met uitgangspunten hebben we al ontvangen en ook bij het vervolg blijven we kritische vragen stellen.
  • Strategische ontwikkeling | In 2020 is NWO door een externe commissie geëvalueerd, in opdracht van OCW. In het evaluatierapport staan een flink aantal aanbevelingen. Ondanks dat het ministerie nog niet formeel heeft gereageerd, gaat NWO al wel met deze aanbevelingen aan de slag. Bijvoorbeeld door na de zomerperiode te beginnen met het opstellen van de nieuwe NWO-strategie. NWO-voorzitter Marcel Levi heeft toegezegd de COR NWO vanaf het begin hierbij te betrekken.
  • Hybride werken | Op dit moment wordt er binnen NWO hard gewerkt om beleid te ontwikkelen op het gebied van hybride werken. Dat NWO-medewerkers waar mogelijk de ruimte moeten krijgen om hybride te werken, staat als een paal boven water. Omdat de institutenorganisatie en de domeinenorganisatie werkinhoudelijk van elkaar verschillen, is er voor gekozen om niet één gezamenlijk beleid in te voeren, maar juist te kijken naar wat beide organisatieonderdelen nodig hebben. De medezeggenschap is actief betrokken. Zo heeft de COR NWO input kunnen leveren op een conceptontwerp van het beleid van NWO-I en zit in een lid van de OR NWO-D in de werkgroep 'hybride werken NWO-D'.
  • Adviescommissie directeur NWO-I | Na het vertrek van directeur NWO-I Miriam Luizink medio dit jaar rees de vraag of de aanstelling van een directeur NWO-I tot het gewenste resultaat - een effectievere en slagvaardigere organisatie - heeft geleid. De COR NWO heeft inmiddels de bestuurder geadviseerd om vóór er een nieuwe directeur NWO-I wordt geworven, een onafhankelijke adviescommissie in te stellen. Deze heeft als opdracht de huidige governance van NWO-I en met name de bestuurlijke vertegenwoordiging van de instituten op het niveau van de raad van bestuur te evalueren en advies hierover uit te brengen. De bestuurder ziet ook de noodzaak om te reflecteren op de huidige governance NWO-I én op aspecten rond cultuur en gedrag. Inmiddels is dit proces in gang gezet en wordt de COR NWO goed betrokken bij de vervolgstappen.

Initiatiefvoorstel draaiboek crisissituaties

Wanneer een ondernemingsraad (en dit geldt ook voor een groepsondernemingsraad en centrale ondernemingsraad) een thema belangrijk vindt, hoeft deze niet te wachten tot de bestuurder met een plan komt en advies- of instemming vraagt. De raad heeft namelijk ook initiatiefrecht. In samenspraak met alle lokale raden van NWO heeft de COR NWO onlangs gebruik gemaakt van dit recht. De hack bij NWO-D heeft namelijk aan het licht gebracht, dat zowel de institutenorganisatie als de domeinenorganisatie van NWO niet beschikken over een draaiboek voor dit soort crisissituaties.
De COR NWO heeft input opgehaald bij de lokale raden en een uitgebreid advies voor de bestuurder opgesteld. In de overlegvergadering van 7 september 2021 is dit advies besproken. De bestuurder is nu verplicht schriftelijk en goed beargumenteerd te reageren. Wordt vervolgd.

 

Confidental Infomation