Print deze pagina

Nieuws van de COR NWO (Inside NWO-I september 2019)

Afgelopen zomer heeft de COR onder leiding van Fons Kuijk advies uitgebracht over de vlootvernieuwing bij NIOZ en zich gebogen over de invoering van het nieuwe functiehuis bij NWO-D en het niet-wetenschappelijke personeel van NWO-I. Ook heeft de werknemersvertegenwoordiging contact gelegd met de OR van de KNAW.

Vlootvernieuwing voor NIOZ
NIOZ heeft momenteel twee schepen die hun beste tijd gehad hebben en qua duurzaamheid niet langer voldoen. Alle reden dus om deze schepen te vervangen voor twee nieuwe exemplaren. Wouter Kruijt en Peter Smit van NIOZ hebben een presentatie gegeven en de COR heeft kritisch gekeken naar het voorstel. Het ontwerp van de twee schepen is zo groen mogelijk opgezet. Ook bestaat de mogelijkheid om in de toekomst de vloot met (nog te ontwikkelen) duurzame energievoorzieningen uit te rusten. Dit stemt ons zeer positief.
We zijn van mening dat het vervangen van de huidige vloot van essentieel belang is voor NIOZ als instituut, voor de portfoliosamenstelling van NWO-I, voor het uitvoering geven aan de NWO-missie en niet in de laatste plaats voor het Nederlandse mariene en maritieme wetenschapsveld. Enige aarzeling is er wel ten aanzien van het budget. De COR heeft de bestuurder gevraagd de financiën goed te monitoren, om zo de risico’s voor de overige instituten zo klein mogelijk te houden.

Overleg met de OR KNAW
Naar aanleiding van de portfolio-evaluatie, de bevindingen van de Commissie Van Rijn én omdat de besturen van NWO en KNAW vaak gezamenlijk reageren, leek het de COR een goed idee om ook op medezeggenschapsniveau te overleggen. Tijdens de eerste kennismaking is instituut DANS – een instituut van KNAW en NWO samen – besproken. Een extern adviseur is hier aan het onderzoeken hoe DANS, het instituut voor toegang tot digitale onderzoeksgegevens, verder moet en kan. Wij zijn van mening dat de COR daar op dit moment weinig over te zeggen heeft en dat het onderwerp vooralsnog bij de OR KNAW omdat DANS momenteel bij de KNAW ingebed is.

Herziening van het functiehuis
Inmiddels is een nieuw functiehuis bij NWO-D ingevoerd, waarbij het aantal functies is beperkt en opnieuw beschreven is. De invoering voor het personeel in de bedrijfsvoeringsafdelingen van de instituten en personeel van het bureau NWO-I zal nog dit jaar worden afgerond. De COR heeft alle stukken ontvangen waarna de vraag rees of er niet tóch een instemmingsaanvraag gedaan had moeten worden. Deze vraag hebben we in goed overleg met de bestuurder neergelegd bij een externe deskundige. Niet om met terugwerkende kracht alsnog iets af te dwingen, maar juist om goed voorbereid te zijn als het functiehuis voor het wetenschappelijk personeel in de toekomst wordt aangepast. Wordt vervolgd…

Confidental Infomation