Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (december 2023)

Wat vind jij van werkdruk of veiligheid op het werk? Nog tot en met 18 december kun je in het medewerkersonderzoek (MOZ) je mening geven over onderwerpen die te maken hebben met jouw werk. De GOR NWO-I vindt het MOZ belangrijk, omdat de uitkomsten vertaald worden in een plan voor verbeteringen. De GOR NWO-I zal hier input op geven. De GOR NWO-I wordt ook op de hoogte gehouden over de voortgang in het traject ‘ontwikkeling bedrijfsvoering’ (van de functionele domeinen van NWO-I). De COR NWO adviseerde over de oprichting van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) en staat in de startblokken voor tussentijdse onderhandelingen over enkele onderwerpen in de Uitvoeringsregelingen.

Nieuws uit de GOR NWO-I

Medewerkersonderzoek NWO-I

Tot en met 18 december 2023 is het medewerkersonderzoek (MOZ) open voor alle medewerkers van NWO-I. Heb je het MOZ nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog.
Het MOZ is een belangrijk meetmoment, vindt de GOR NWO-I. Tijdens de overlegvergadering van oktober kregen wij uitleg over de stappen die zijn genomen om het MOZ opnieuw open te kunnen stellen. De GOR NWO-I vindt dat de privacy van alle NWO-I-medewerkers daarmee geborgd is. Zodra de uitkomsten bekend zijn gaan we met de bestuurder in gesprek over een plan van aanpak. Ook de lokale ondernemingsraden van de instituten en het bureau NWO-I worden betrokken bij het opstellen van een plan van aanpak voor hun locatie.

Ontwikkeling bedrijfsvoering

In september is het medezeggenschapstraject over de 'Ontwikkeling bedrijfsvoering' on hold gezet. Tijdens de laatste overlegvergadering gaf de bestuurder een update over de ontwikkelingen. Per functioneel domein zijn een of meerdere verantwoordelijken aangewezen, veelal een instituutsmanager met een MT-lid en/of andere functioneel verantwoordelijke van het bureau NWO-I. Zij werken toe naar een plan (van aanpak) per functioneel domein, dat samengevoegd het jaarplan NWO-I 2024 gaat vormen. De GOR NWO-I krijgt al deze plannen, afhankelijk van de inhoud, ter informatie, advies of instemming voorgelegd. De GOR NWO-I heeft aangeboden op voorhand al input te leveren, bijvoorbeeld via de commissies van de GOR NWO-I.  

Nieuws uit de COR NWO

Oprichting Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN)

De bestuurder heeft het voorstel om het KIN als regieorgaan onder NWO op te richten voor advies aan de COR NWO voorgelegd. Tijdens de overlegvergadering van 12 september 2023 is deze adviesaanvraag besproken. De COR NWO bracht discussiepunten in, die in het advies terugkomen:

  • Besproken alternatieven
  • Structurele financiële middelen
  • De rol van NWO in het nationale klimaatwetenschappelijke landschap
  • Vervolg oprichting KIN met betrokkenheid van de OR NWO-D

De bestuurder heeft inmiddels het besluit genomen om het KIN op te richten waarmee het adviestraject is afgerond.

Uitvoeringsregelingen (tussentijdse onderhandelingen)

In de huidige uitvoeringsregelingen (UVR) zijn de werkgever en de COR NWO overeengekomen dat er tussentijds (vóór 1 juli 2024) opnieuw onderhandeld wordt over in elk geval:

  • de personeelsgesprekken;
  • de aanpassing van de Klokkenluiderregeling aan nieuwe wetgeving;
  • aanpassing van de uitvoeringsregelingen, indien wordt besloten tot de aanstelling van een ombudsman;
  • de hoogte van de in de UVR opgenomen vergoedingsbedragen, waarbij een eventuele aanpassing per 1 juli 2024 plaatsvindt;
  • de uitkomsten van de pilot voor het verkennen van de leasefiets.

De COR NWO staat in de startblokken voor deze nieuwe onderhandelingen en heeft een tweetal interne werkgroepen opgericht die aan de slag gaan met de personeelsgesprekken en de ombudsman. Wil jij de COR NWO iets meegeven voor de tussentijdse onderhandelingen dan zijn we bereikbaar via: COR@nwo.nl of schiet ‘jouw COR-lid’ aan. Wil je weten wie er namens jouw organisatieonderdeel in de COR NWO zit, kijk dan op NWO-I website.

 

Confidental Infomation