Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (februari 2023)

Het nieuwe jaar startte voor de GOR NWO-I met een volle gesprekstafel, met onder meer de ontwikkeling Bedrijfsvoering NWO-I: in welke fase bevindt het overleg over de adviesaanvragen voor de negen domeinen zich?
De COR NWO onderhandelt met de bestuurder over de Uitvoeringsregelingen 2023.

Nieuws van de GOR NWO-I

 

Ontwikkeling Bedrijfsvoering

De GOR-NWO-I heeft de eerste vijf adviesaanvragen over domeinen binnen de 'Ontwikkeling Bedrijfsvoering' grotendeels afgerond. Voor de domeinen Juridische zaken & Privacy, Arbo & Milieu, Communicatie en Bestuursondersteuning & Strategie is een preadvies uitgebracht, wat inhoudt dat de GOR NWO-I op een later moment een adviesaanvraag over verdere uitwerking van de plannen ontvangt.  
Het domein Huisvesting & Facilitair was wel zodanig uitgewerkt dat de GOR NWO-I een volledig advies kon uitbrengen. Om tot een afronding van dit eerste pakket te komen, moet de bestuurder nog schriftelijk reageren wat hij met de adviezen van de GOR NWO-I doet. Als hij van het advies afwijkt, moet hij dit beargumenteren.
Inmiddels zijn ook de laatste adviesaanvragen van de overige domeinen binnen. Onder dit tweede pakket vallen de domeinen Finance & Control, Personeel & Organisatie, Inkoop en ICT & Security. De GOR NWO-I inventariseert met de bestuurder welke informatie nodig is om tot een advies te kunnen komen. Pas daarna - en zoals afgesproken met de bestuurder nadat het adviestraject van pakket 1 is afgerond - vindt de inhoudelijke bespreking plaats. Dit betekent niet dat de GOR NWO-I de afgelopen periode heeft stilgezeten. Zo hebben we de lokale ondernemingsraden van de NWO-instituten geconsulteerd over de adviesaanvragen uit pakket 2. Dit leverde veel input op voor de inhoudelijke bespreking.

Advies- en instemmingsaanvraag invoering Youforce

Begin januari ontving de GOR NWO-I een advies- en instemmingsaanvraag over de implementatie van het personeelssysteem Youforce voor heel NWO-I. De invoering van Youforce omvat een aantal punten die instemmingsplichtig zijn, zoals de verzuimregistratie en de manier waarop NWO-I persoonsgegevens opslaat en beschermt. Tijdens de eerstvolgende overlegvergadering bespreekt de GOR NWO-I dit onderwerp met de bestuurder.

Adviesaanvraag invoering SURF SOC/SIEM

SURF is een coöperatieve vereniging waarin universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc's en onderzoeksinstellingen samenwerken om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen. SURF richtte een eigen security operations center (SOC) op met Security Information en Event Management (SIEM), een systeem dat de veiligheid van de aangesloten instellingen vergroot, door dreigingen te monitoren en incidenten op het gebied van cybersecurity te voorkomen. NWO-I is aangesloten bij SURF.  

Op 8 juni 2022 nam het Stichtingsbestuur een voorgenomen besluit om over te gaan naar SURF SOC/SIEM, om daarmee de organisatie beter te beschermen tegen cyberdreigingen. Alle instituten worden aangesloten op dit SOC/SIEM, met uitzondering van Nikhef en bureau NWO-I. Nikhef heeft zijn beveiliging in samenwerking met CERN georganiseerd en NWO-D verzorgt het SOC/SIEM voor bureau NWO-I. De ondernemingsraden van de betreffende instituten hebben een instemmingsaanvraag ontvangen over de privacyaspecten. Omdat de invoering van het SOC/SIEM een belangrijke technische voorziening is, is daarover ook advies aan de GOR NWO-I gevraagd. Ook dit onderwerp komt aan bod tijdens de volgende overlegvergadering.

Nieuws van de COR NWO

 

Governance NWO-I

Eind vorig jaar ontving de COR NWO een adviesaanvraag over de voorgenomen wijziging van de governance van NWO-I. Inmiddels heeft de bestuurder de COR NWO laten weten dat de adviesaanvraag wordt aangepast. De behandeling is in afwachting daarvan opgeschort.

Uitvoeringsregelingen 2023

De nu geldende uitvoeringsregelingen hadden een looptijd tot 31 december 2022. Omdat we tot nu toe nog niet met de bestuurder tot een akkoord zijn gekomen over de nieuwe uitvoeringsregelingen, blijven de 'NWO-uitvoeringsregelingen 2020-2022' van kracht.

De onderhandelingen zijn in het vierde kwartaal van 2022 gestart en vinden plaats tussen een werkgevers- en een COR-delegatie. We hebben goede hoop dat we uiterlijk maart tot een akkoord komen, waarna wat ons betreft de nieuwe uitvoeringsregelingen zo snel mogelijk kunnen ingaan.

Ombudspersoon

De COR NWO heeft bij het bestuur aangedrongen op het instellen van een ombudspersoon als onderdeel van het sociale veiligheidsbeleid.
De gezamenlijke medezeggenschap van NWO en NWO-I heeft via COR NWO, GOR NWO-I en OR NWO-D aandacht gevraagd voor het verlagen van drempels voor het melden en bespreekbaar maken van sociaal ongewenste en onveilige situaties. Een ombudspersoon met onderzoeks- en bemiddelingsbevoegdheden kan hier volgens de COR NWO een goede bijdrage aan leveren. De bestuurder staat hier positief tegenover. De komende tijd wordt onderzocht wat de rol en toegevoegde waarde van een ombudspersoon zijn.

Confidental Infomation