Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (juni/juli 2023)

De agenda’s van zowel de Centrale Ondernemingsraad van NWO (COR NWO) als de Groepsondernemingraad NWO-I (GOR NWO-I) waren de afgelopen maanden goed gevuld. De COR NWO sprak over de introductie van diversiteitsdagen (in de cao) en de mogelijke invoering van een ombudspersoon. De GOR NWO-I adviseerde over de uitrol van Youforce, het centrale personeelssysteem. Ook stemde de GOR NWO-I in met het Arbojaarplan en het beleid ‘Kinderwens en zwangerschap’.

Wisseling van de wacht in COR NWO en GOR NWO-I

Voor een deel van de COR- en de GOR-leden loopt de zittingstermijn in de lokale raad (van het instituut) komende maand af. Het betekent dat deze leden ook geen deel meer uit kunnen maken van de COR NWO en GOR NWO-I. De lokale raden besluiten welke nieuwe leden zij afvaardigen naar de COR NWO en de GOR NWO-I. Zodra de nieuwe leden zijn toegetreden, houden de COR NWO en de GOR NWO-I interne verkiezingen om te bepalen wie het dagelijks bestuur (DB) gaan vormen. Ook besluiten de leden dan wie aan welke (vaste) commissies deel gaat nemen.

COR NWO

De COR NWO besprak met de bestuurder de ontwikkeling van het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN). Het KIN gaat de verschillende partijen (instituten, universiteiten, ngo’s en andere maatschappelijke partners) verbinden en gericht klimaatonderzoek ondersteunen. De RvB stelde een startbudget beschikbaar om het KIN op te richten. Inmiddels werken kwartiermaker en stuurgroep met betrokkenheid van personen zowel van binnen als buiten NWO toe naar een oprichtingsdocument. De bestuurder houdt de COR NWO op de hoogte van de voortgang.

Nieuwe voorzitter SGW/lid RvB

De COR NWO adviseerde positief over de beoogde voorzitter van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). De voorzitter van SGW maakt, net als de voorzitters van de andere domeinen, deel uit van de raad van bestuur (RvB) en ook van het stichtingsbestuur NWO-I, dat dezelfde samenstelling heeft als de RvB. Voorafgaand aan dit advies hebben Tamara van Mölken en Peter Kluit namens de COR NWO gesproken met de kandidaat, Antal van den Bosch. Inmiddels is Antal door de minister van OCW benoemd en hij start per 1 juli. De COR NWO wenst Antal veel plezier en succes in deze functie.

Governance

Een mogelijke nieuwe governance voor NWO-I (waarvan de adviesprocedure vorig jaar is opgeschort) is een onderwerp dat elke overlegvergadering op de agenda staat. Helaas zijn er weinig ontwikkelingen op dit gebied. We hopen dat er op korte termijn duidelijkheid komt.

Diversiteitsdagen in cao

Inmiddels zijn de cao-onderhandelingen gestart. Ondanks dat de medezeggenschap hier geen inbreng in heeft – de vakbonden en de werkgevers voeren de onderhandelingen – hebben we de werkgever wel laten weten dat wij het initiatief van de OR NWO-D, om diversiteitsdagen in de cao te introduceren, van harte ondersteunen. Deze diversiteitsdagen zijn vrije dagen die een medewerker kan opnemen in ruil voor wettelijke (officiële) feest- of gedenkdagen. De medewerker kan de diversiteitsdagen inzetten voor eigen feest- of gedenkdagen, zoals bijvoorbeeld het inruilen van Tweede Pinksterdag of Tweede Paasdag voor Keti Koti, een Pride dag, Eid al-Fitr of de sterfdag van een geliefde. Ook de bestuurder sprak zich positief uit over dit voorstel, vanuit het gedeelde streven naar een inclusievere cao.

Ombudspersoon

Binnen de COR NWO onderzoekt een werkgroep de invoering van een ombudspersoon. Tijdens de laatste UVR-onderhandelingen is met de bestuurder afgesproken dat dit een tussentijds onderwerp van onderhandeling zou zijn (met als streefdatum 1 juli 2024). De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met enkele ombudspersonen en rapporteert binnenkort over de bevindingen aan de COR NWO.

GOR NWO-I

Arbo

De GOR NWO-I behandelde instemmingsaanvragen voor het Arbojaarplan 2023 en een aanpassing van het beleid Kinderwens en Zwangerschap, voor medewerkers met een kinderwens. Daaraan ging een gesprek vooraf van de commissie Arbo van de GOR NWO-I met Sjoerd Wouda, adviseur Arbo & Milieu bij het bureau NWO-I. Inmiddels heeft de GOR NWO-I ingestemd met zowel het Arbojaarplan als de aanpassing van het beleid ‘Kinderwens en Zwangerschap’ en we wensen Sjoerd en alle Arbo- en milieuadviseurs succes met het uitvoeren van het jaarplan.

Youforce

De GOR NWO-I bracht advies uit over de ontwikkeling en implementatie van Youforce, het gezamenlijk personeelssysteem. De GOR NWO-I adviseerde onder meer de tijd te nemen om de testfase goed af te ronden met een evaluatie, om ervoor te zorgen dat Youforce voor álle instituten een stap vooruit is.

Voortvloeiend uit de adviesaanvraag werd de GOR NWO-I ook om instemming gevraagd over:

  • verzuimregistratie
  • de wijze waarop persoonsgegevens van de werknemers worden opgeslagen en beschermd
  • het digitaliseren van de personeelsdossiers en het opnemen in Youforce
  • het uitfaseren van NWO-I People
  • het koppelen van Youforce en Unit4 voor het op individueel niveau synchroniseren van de verlofstaat en de tijdschrijfregistratie

Inmiddels heeft de GOR NWO-I – na ontvangst van aanvullende informatie op het gebied van privacy - op al deze onderwerpen instemming verleend. Het implementeren van Youforce kan echter pas nadat de Employee Self Service volledig uitgerold en getest is. We wachten nu op een reactie van de bestuurder. Daarna kunnen alle veranderingen in gang worden gezet.

Ontwikkeling Bedrijfsvoering

Over de Ontwikkeling Bedrijfsvoering voert de GOR NWO-I regelmatig overleg met de bestuurder en heeft het initiatief genomen om met bestuurder en een vertegenwoordiging van het stichtingsbestuur in een zogeheten art. 24 vergadering gezamenlijk te kijken naar het verdere traject en de rol van de GOR NWO-I daarin.

Confidental Infomation