Print deze pagina

Nieuws van de medezeggenschap (maart 2023)

COR NWO

 

Nieuwe uitvoeringsregelingen voor 2023-2025

De COR NWO heeft met de bestuurder overeenstemming bereikt over de nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR) voor 2023-2025, met in 2024 een herijking van onder andere de vergoedingsbedragen en een aanpassing van de systematiek voor de personeelsgesprekken. In deze regelingen zijn verschillende zaken opgenomen die gelden voor alle medewerkers van NWO, bovenop de cao. Voor de COR NWO was onder andere belangrijk dat vergoedingen meegroeien met de stijgende kosten, dat stageplekken vergoed worden ongeacht het opleidingsniveau, en dat er duurzaam beleid is, dat motiveert en niet afstraft. We zijn niet alleen tevreden met het resultaat, maar ook met de manier van onderhandelen. Bekijk het overzicht van alle aanpassingen in de UVR

GOR NWO-I

 

Ontwikkeling Bedrijfsvoering NWO-I

Ook in 2023 is de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van NWO-I een belangrijk thema voor de GOR NWO-I. Het is een proces waarbij we telkens zo zorgvuldig mogelijk kijken naar hoe concreet en realistisch de plannen zijn die de bestuurder aan de GOR NWO-I voorlegt. Momenteel bespreken we met de bestuurder hoe het proces efficiënter kan worden ingericht met meer focus op onderdelen waar de medezeggenschap advies (of instemming) over moeten geven.

SURFsoc SIEM voor de cyberveiligheid

Cybersecurity van bureau NWO-I en de instituten is een belangrijk onderwerp. In het kader daarvan ontving de GOR NWO-I in januari de adviesaanvraag over SURFsoc SIEM. Dit systeem moet ervoor zorgen dat verdachte activiteiten op het netwerk gedetecteerd worden en dat waar nodig direct actie kan volgen. Via SURF is hier een extern bedrijf voor aangetrokken. Bij de lokale raden ligt nu een instemmingsverzoek vanwege de privacygevoeligheid van de te verwerken informatie. De adviesaanvraag die de GOR NWO-I ontvangen heeft, betreft de inzet en financiering van deze dienstverlening.

Geharmoniseerd personeelsinformatiesysteem Youforce 

NWO-I werkt samen met de instituten aan een geharmoniseerd personeelsinformatiesysteem genaamd Youforce, dat communiceert met de centrale database (Beaufort). Op dit moment voeren de instituten nog op verschillende manieren hun data in. Het harmoniseren van deze processen moet leiden tot een hogere nauwkeurigheid en een groter werkgemak voor de HR-afdelingen. De invoer van dit systeem loopt al enige tijd, maar pas onlangs is duidelijk geworden dat de GOR NWO-I zowel advies- als instemmingsrecht heeft op onderdelen hiervan. De projectgroep informeert twee leden van de GOR NWO-I grondig, terwijl we werken aan een advies over de inzet, invulling en tijdlijn van Youforce.

COR NWO en GOR NWO-I - Bespreking van de algemene gang van zaken

Op 23 januari bespraken de COR NWO en GOR NWO-I met de bestuurders de algemene gang van zaken. Naast Marcel Levi en Caroline Visser sloot ook Dirk Jan van den Berg, voorzitter raad van toezicht, aan. We hadden het onder andere over het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), over de governance van NWO-I en de ontwikkeling bedrijfsvoering. Wil je weten wat is besproken? Lees dan de notulen van deze bijeenkomst, die je op kunt vragen via COR@nwo-i.nl

Confidental Infomation