Print deze pagina

NWO-I blijft zich verder ontwikkelen

De laatste stand van zaken

De huidige Stichting NWO-I bestaat pas sinds begin 2018 en is dus een relatief jonge fusieorganisatie.
De afgelopen jaren is veel gedaan aan de ontwikkeling van de organisatie. Eind 2019 veranderde de aansturing van de stichting waarop een directeur NWO-I en een directeur bedrijfsvoering NWO-I werden aangesteld.
Intussen kampt NWO-I met tekorten, maar daarvoor zijn oplossingen gevonden. Op dit moment wordt ook gewerkt aan plannen om de bedrijfsvoering verder te versterken en de voordelen van de gezamenlijkheid te benutten. In dit artikel een update over deze en andere veranderingen.

Bestuur, bureau, instituten en RvB

De Stichting NWO-I staat voluit voor Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. Zoals elke stichting wordt ook NWO-I bestuurd door een bestuur dat zich richt op de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de stichting. Uitzondering daarop is het wetenschapsbeleid waaronder de missies van de negen NWO-instituten. Die worden bepaald door de raad van bestuur van NWO.
NWO-I is een onderdeel van NWO en heeft een eigen bedrijfsbureau. Dit bureau NWO-I is gehuisvest in Utrecht en ondersteunt het Stichtingsbestuur bij de voorbereiding en uitvoering van diens besluiten. Deze ondersteuning doet het bureau ook voor de RvB voor zover het gaat om wetenschapsbeleid. Daarnaast helpt het bureau bij de facilitering van de negen NWO-instituten op de bedrijfsvoeringsgebieden financiën, personeel, juridische zaken, strategisch beleid, vastgoed en communicatie.

Bezuinigingen en investeringen

Sinds de fusie zit de Stichting NWO-I met een begrotingstekort dat de komende jaren dreigde op te lopen tot zes miljoen euro per jaar.
In augustus 2020 gaf het bestuur de directie van NWO-I opdracht om met voorstellen te komen om de financiën gezond te maken. Een flink pakket maatregelen om dit te bereiken is in juli 2021 door het Stichtingsbestuur omarmd en wordt nu uitgewerkt. Naast besparingen is sprake van eenmalige en structurele investeringen die nodig zijn om de relatief jonge NWO-I-organisatie verder op te bouwen. Deze bestedingen moeten ook nog met de RvB van NWO besproken worden in verband met de algehele NWO-begroting.
Het begrotingstekort had meer oorzaken. Enerzijds ging het om een tekort dat het bureau al vóór de fusie had en min of meer meenam, anderzijds om de vernieuwing van de drie onderzoeksschepen onder beheer van NIOZ. Zouden we ook de toekomstige kosten voor onderhoud en vernieuwing van gebouwen meenemen, dan zou het tekort nog aanzienlijk hoger zijn. De bekostiging daarvan is nog een apart onderwerp van gesprek met het Stichtingsbestuur.

Governance NWO-I opnieuw tegen het licht

Begin 2020 werd binnen NWO-I een nieuw besturingsmodel in werking gezet. Daaruit volgde de benoeming van twee nieuwe directeuren.
Op 1 september 2020 begon Jan van der Boon als directeur bedrijfsvoering NWO-I en een maand later volgde Miriam Luizink als directeur van NWO-I. Het was hun opdracht om NWO-I in de volgende fase van ontwikkeling te brengen.
In de zomer van 2021 besloot Miriam Luizink jammer genoeg haar functie neer te leggen. Jan van der Boon neemt haar taken voorlopig waar. Het Stichtingsbestuur vroeg intussen extern adviseur Jaap Winter, oud-voorzitter college van bestuur aan de VU, eerst het vernieuwde besturingsmodel van NWO-I nog eens onder de loep te nemen. Zijn opdracht is besproken met de directeuren van de instituten en de COR. Het Stichtingsbestuur streeft er naar om voor het eind van het jaar een beslissing te nemen over de wijze waarop de positie ingevuld gaat worden.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I

Sinds de fusie tot de huidige Stichting NWO-I zijn diverse stappen gezet om de bedrijfsvoering van de negen NWO-instituten en het bureau NWO-I te versterken en de voordelen van de gezamenlijkheid te benutten. Er is nu sprake van één werkgever en inmiddels zijn veel arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd.
Begin 2021 is verder het project Nieuw Financieel Systeem afgerond, waarbij de vele verschillende financiële systemen zijn opgegaan in één applicatie voor de gehele organisatie.
Er wordt hard gewerkt aan een gezamenlijke huisvestingsstrategie en er is structuur ontstaan in afstemming en informatie-uitwisseling binnen de verschillende disciplines van de bedrijfsvoering.
Op dit moment worden met hulp van een extern bureau ambitieuze plannen gemaakt om de bedrijfsvoering van zowel de instituten als bureau NWO-I verder te structureren en tot meer efficiency te brengen. Een plan van aanpak wordt medio november 2021 verwacht.  

Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2021

Confidental Infomation