Print deze pagina

Resultaten enquête over thuiswerken tijdens de coronacrisis

Afgelopen juli vulden NWO-I-medewerkers (instituten, bureau NWO-I en de universitaire werkgroepen/BUW) een enquête in over het thuiswerken tijdens de coronacrisis. De resultaten laten zien dat de NWO-I-medewerkers het werkgeluk een gemiddeld rapportcijfer van 7,2 geven, vergelijkbaar met dat van een landelijke benchmark. 57% van de NWO-I-medewerkers bevalt het thuiswerken goed tot zeer goed. 30% bevalt het thuiswerken redelijk positief. De rapportages voor de verschillende onderdelen van NWO-I zijn in grote lijnen vergelijkbaar met het beeld van NWO-I als geheel. De resultaten van de enquête zijn aanleiding om onze kijk op thuis en elders werken, ook na corona, opnieuw te bezien .

74% van de respondenten wil in de toekomst gedeeltelijk thuis blijven werken

Respondenten vinden dat 66% van het werk geschikt is voor thuiswerken. Dit percentage varieert per instituut en is herleidbaar naar de noodzaak van bijvoorbeeld laboratoria of instrumentarium voor het uitvoeren van het werk. 74% van de respondenten wil voor gemiddeld 43% van de werktijd thuis blijven werken. 38% van de respondenten wil dat op vaste dagen en 56% kiest voor flexibiliteit in de thuiswerkdagen.

Als voordelen van het thuiswerken worden genoemd: eigen tijd in kunnen delen, betere concentratie, minder reistijd, sneller kunnen werken, betere werk-privébalans en flexibele werktijden.

Als nadelen van het thuiswerken worden genoemd: missen van sociaal en informeel contact, informatieoverdracht gaat minder effectief, te weinig ruimte om een goede werkplek in te richten thuis, minder ruimte om feedback te geven of te ontvangen, werk en privé lopen in elkaar over, geen toegang tot bepaalde noodzakelijke faciliteiten, afleidingen thuis en minder fysieke beweging.

Als suggesties worden onder meer genoemd: het blijvend toestaan om (deels) vanuit huis te werken, het bieden van goede thuiswerkfaciliteiten (stoel, laptop, telefoon, etc.), het optimaliseren van thuiswerken met betere verbindingen/gebruik programma’s en het maken van afspraken over communicatie, het instellen van een financiële tegemoetkoming voor thuiswerkkosten (internet, telefoon, etc.) en het optimaliseren van de beschikbaarheid van noodzakelijke informatie in verband met het werk.

Faciliteiten  

54% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden over de thuiswerkfaciliteiten. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de facilitering van de inrichting van de thuiswerkplek nog verbeterd kan worden.

Werkdruk en werkprivébalans

29% van de respondenten ervaart meer werkdruk en 20% ervaart minder werkdruk. De hoeveelheid werk is volgens 18% van de respondenten sinds de coronamaatregelen toegenomen en volgens 13% afgenomen.

Afspraken en contact

37% van de respondenten houdt zich aan vaste werktijden, zoals voorheen op de werkplek op kantoor, het instituut, of de universiteit. 39% geeft aan duidelijke afspraken te hebben gemaakt over het thuiswerken. Dat is 27% onder de landelijke benchmark van de Monitorgroep, het onderzoeksbureau dat de enquête in opdracht van NWO heeft gehouden

De aandacht van leidinggevenden (69% positief), het vertrouwen van leidinggevende (91% positief) en het contact met de leidinggevende (82% positief) worden goed beoordeeld evenals de bereikbaarheid van collega’s (76% positief).

De sociale contacten met de collega’s is een punt van aandacht, aangezien 56% dit benoemt als verslechterd. NWO-I zal moeten bekijken of dit aandachtpunt minder van belang wordt wanneer de medewerkers weer een deel van de werktijd naar kantoor gaan.

Het overleggen via video calls wordt door 59% van de respondenten als efficiënt beoordeeld. Wel wordt aangegeven dat de sociale interactie minder is en dat video calls vermoeiender zijn dan fysieke overleggen.  Ook de kwaliteit van de internetverbinding is voor sommige medewerkers een punt dat verbetering behoeft.

Informatie

De informatievoorziening over belangrijke ontwikkelingen in de organisatie en de informatie die nodig is om het werk goed te kunnen doen, worden door een meerderheid positief beoordeeld.

Effecten

Het thuiswerken heeft een gering positief effect op de concentratie, de efficiëntie en kwaliteit van het werk, de productiviteit en de rust- en herstelmomenten. Opvallend is dat medewerkers een grote verbetering in hun autonomie ervaren en zelfstandig invulling geven aan taken op een zelf gekozen tijdstip. 

Het thuiswerken heeft een gering negatief effect op de balans werk privé en het werkgeluk. Een negatief effect op werkvoldoening en de ervaring van werk(druk) is zichtbaar. En er is een negatief effect op de samenwerking en een sterk negatief effect op de binding met collega’s. 24% van de respondenten antwoordt dat de hoeveelheid werk(druk) is toegenomen, 15% dat de hoeveelheid werk(druk) is verminderd. Tegenover 29% van de respondenten die aangeven dat het werkgeluk is verslechterd staat 21% van de respondenten die zeggen dat het werkgeluk is verbeterd.

Leidinggeven

Leidinggevenden geven aan dat het leidinggeven op afstand meer aandacht vraagt, en dat het voeren van lastige gesprekken in video calls niet prettig is. Een selectie uit hun reacties: het oplossen van conflicten is moeilijker, gevoelige gesprekken voeren wordt minder makkelijk, video calls werken over het algemeen goed, het thuiswerken vereist meer aandacht, contact houden met teamgenoten gaat niet meer vanzelf, motiveren en inspireren is veel moeilijker op afstand, je mist belangrijke signalen van de werkvloer, medewerkers nemen minder snel contact op om iets te bespreken, na een moeizame start nu meer gewenning.

Inzien enquête 

Als u bij een NWO-instituut werkt, kun je de resultaten van de enquête inzien via het intranet van je instituut. Heeft je instituut geen intranet of werk je bij een universitaire werkgroep (BUW) of bij bureau NWO-I? Neem dan dan contact op met Ghislaine de Meij (P&O NWO-I). 

Vervolg

NWO en NWO-I gaan samen met de COR NWO aan de slag met de resultaten van deze enquête om te bezien of onze kijk op het thuis en elders werken, ook na corona, aanpassing behoeft.

Nieuwsbrief Inside NWO-I, september 2020

Confidental Infomation