Print deze pagina

Arbeidsvoorwaarden: cao, UVR en pensioen

Op deze pagina vind je informatie over de Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI), UVR (Uitvoeringsregelingen) en je ABP-pensioen.

Definitief akkoord cao 2023 - 2024

Op 28 juli bereikten de WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb een definitief cao-akkoord. De achterban reageerde positief op het onderhandelingsresultaat van 6 juli.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 en de belangrijkste afspraken zijn:

 • Per 1 september 2023 worden de lonen met vijf procent structureel verhoogd.
 • Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 september 2023 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.500 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, in de periode vanaf 1 januari 2023 tot 1 september 2023.
 • Per 1 januari 2024 worden de lonen structureel met nog eens 2,25 procent verhoogd. In totaal is in deze cao voor twaalf maanden, dus een structurele loonsverhoging van 7,25 procent overeengekomen.
 • In de cao is ook afgesproken dat bij structurele werkzaamheden na afloop van een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de betreffende werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.
 • De cao kent al bepalingen die Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid, maar ook Duurzame Inzetbaarheid in alle levensfasen ondersteunen. Om in de nieuwe cao meer invulling aan deze thema's te geven, zijn afspraken gemaakt over de uitruil van drie feestdagen, verlof voor transitieproces, mantelzorgverlof met doorbetaling van de pensioenpremie, betaald rouwverlof en verlofsparen voor sabbatical.

Cao-OI

De Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden, waaronder loon en vrije dagen, die in de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. De Cao-OI 2022 - 2023 is beschikbaar via de WVOI-website en is als pdf te downloaden onderaan deze pagina. De Cao-OI 2023 - 2024 is ook beschikbaar en als pdf te downloaden onderaan deze pagina. De salaristabellen 2023 - 2024 zijn te raadplegen op de WVO-I-website.

UVR

De belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsregelingen per 1 januari 2023 zijn de volgende.

UVR 1 - Reiskosten woon-werkverkeer

Vergoeding eigen vervoer

 • Per 1 maart 2023 wordt de 'lage' kilometervergoeding bij reizen met eigen vervoer verhoogd van € 0,09 naar € 0,10 per kilometer met een maximum per maand van € 90,00.
 • De 'hoge' kilometervergoeding wordt aangepast van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer, met een maximum per maand van € 188,00.
 • Per 1 januari 2024 wordt de 'hoge' kilometervergoeding aangepast van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer, met een maximum per maand van € 206,00.
 • Medewerkers met locatiegebonden werkzaamheden komen eerder in aanmerking voor deze 'hoge' kilometervergoeding.

Vergoeding openbaar vervoer

 • NWO blijft de kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig vergoeden. Daarnaast kan per 1 maart 2023 de werknemer, die gebruik maakt van het openbaar vervoer voor werk onder de voorwaarden van de NS-Business Card, tevens gebruik maken van parkeren van de eigen fiets of auto bij het station op het traject woning naar opstapplaats, de ov-fiets en/of e-scooter op  het traject eindstation naar werklocatie.

UVR 2 - Dienstreizen binnen- en buitenland

 • De verhoging van de kilometervergoeding per 1 maart 2023 van € 0,09 naar € 0,10 én de uitbreiding vergoeding kosten parkeren en gebruik ov-fiets en e-scooter onder voorwaarden van de NS-Business Card gelden ook bij dienstreizen.
 • Om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van NWO is verder afgesproken dat alleen nog wordt gevlogen, wanneer geoordeeld wordt dat aanwezigheid in het buitenland nodig is.

UVR 6 - Thuiswerkfaciliteiten

De regeling thuiswerkfaciliteiten is in de set UVR toegevoegd. De thuiswerkvergoeding wordt per 1 maart 2023 verhoogd van € 2,00 naar € 3,05 per thuiswerkdag.

UVR 8 - Stagiairs en vakantiewerkers

De stagevergoeding wordt gelijk getrokken voor alle opleidingsniveaus en vastgesteld op € 400,00 per maand. De geldende bepaling met betrekking tot de wo-stagiair blijft hetzelfde: de wo-stagiair heeft geen recht op een stagevergoeding, tenzij de stage past in het beleid van het organisatieonderdeel. In dit geval bedraagt de vergoeding maximaal € 400,00 per maand.

UVR 13: Regeling ongewenst gedrag

De regeling ongewenst gedrag is aangescherpt en uitgebreid.

Rouwprotocol

Voortvloeiend uit de cao-afspraak om een rouwprotocol in te voeren, is een leidraad overeengekomen en deze is als bijlage aan de UVR toegevoegd.

UVR 5 en UVR 7

Andere vergoedingen die zijn opgehoogd zijn de vergoedingen BHV (UVR 5) en de vergoeding voor verhuiskosten (UVR 7).

De looptijd van de nieuwe UVR 2023 - 2025 is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, met in 2024 een herijking van onder andere de vergoedingsbedragen.

ABP-pensioen

Alle NWO-I-medewerkers zijn in principe verzekerd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voor zowel ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als arbeidsongeschiktheid. Sommige NWO-I-werknemers die een Europese subsidie ontvangen zijn niet verzekerd bij het ABP als het ABP door de subsidieverstrekker is uitgesloten. Om zeker te weten of je verzekerd bent bij het ABP, kun je je contractovereenkomst controleren.

Op de website van het ABP vind je alle informatie over je pensioen. Via MijnABP.nl regel je je pensioenzaken online. Je kunt er bijvoorbeeld je pensioen plannen of voorkeuren aanpassen. Om deelnemers te helpen in het gebruik van MijnABP zijn instructiefilmpjes gemaakt. Deze filmpjes richten zich op de onderwerpen: met pensioen gaan, nabestaandenpensioen, partnerpensioen en digitale post.

In de bijlage tref je een brochure over pensioenopbouw via het ABP aan.

Je lokale P&O-afdeling en -medewerkers van de P&O NWO-I zijn graag bereid je (ook in het Engels) te informeren of je vragen te beantwoorden.

Confidental Infomation