Print deze pagina

Informatie voor oio's

Op deze webpagina vind je informatie voor oio's die werken bij de universitaire werkgroepen (BUW) en de NWO-instituten.

Trainingen voor oio's 

NWO-I heeft een reeks trainingen ontwikkeld voor haar oio's

Vergoeding drukkosten proefschrift

De gehele regeling kunt u vinden in de UVR-8 Bepalingen inzake verlenging dienstverband van onderzoekers in opleiding (oio's). 
 
Vergoed worden de kosten van het drukken van het proefschrift tot een maximum van € 1.500,00. Op de vergoeding drukkosten kan een beroep worden gedaan tot twaalf maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, mits de kosten binnen deze termijn ook feitelijk zijn gemaakt en de promotiedatum daadwerkelijk is vastgesteld.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?
Werkt u bij AMOLF, DIFFER, Nikhef, bij een universitaire werkgroep (BUW) of op het bureau NWO-I, dan kunt u uw aanvraag via NWO-I People indienen. Na het verzenden komt het formulier automatisch ter verwerking op de juiste plaats terecht. Stuur een kopie van uw factuur én een kopie van uw betalingsbewijs mee. Separaat stuurt u twee exemplaren van uw proefschrift per post naar de afdeling P&O NWO-I.

Werkt u op een van de andere NWO-I locaties? Vraag dan uw afdeling P&O hoe u uw aanvraag kunt indienen en bij wie u uw proefschrift af kunt geven.

Verantwoording en gebruik NWO-logo 

NWO-I vraagt NWO-I-oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) om in hun proefschrift de onderstaande acknowledgement (verantwoording) op te nemen (Nederlandse en/of Engelse versie): 

  • Dit werk maakt deel uit van het onderzoekprogramma van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
  • This work is part of the research programme of the Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM), which is part of the Dutch Research Council (NWO)

Bij uw acknowledgement hoort het NWO-logo (zie de NWO-website).

Coaching voor oio's

In algemene zin is coaching een mogelijkheid om professionele en persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. In gesprekken houden coach en medewerker bestaand gedrag tegen het licht en denken zij na over en experimenteren zij met meer effectieve vormen van gedrag. Startpunt hierbij is altijd de vraag van de werknemer.

Mocht u als promovendus - vanuit uw werksituatie - geïnteresseerd zijn in individuele coaching, neem dan contact op met uw afdeling P&O. P&O kan u dan in contact brengen met een professionele coach. Als vervolgens in een kennismakings-/verkenningsgesprek blijkt dat er voldoende aanknopingspunten zijn, vinden een aantal coachingsgesprekken plaats.

NWO-I draagt de kosten van het traject. Van u wordt gewoonlijk wel een kleine investering in de vorm van verlofuren verwacht. Informeer hiernaar bij uw P&O-afdeling.

Hoewel NWO-I deze vorm van begeleiding in principe aanbiedt aan promovendi, kunnen eventueel ook andere werknemers aanleiding hebben voor individuele coaching. Ook hierover kunt u contact opnemen met uw afdeling P&O.

Verlenging dienstverband

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt u bericht dat NWO-I uw contract administratief afwikkelt. Als u of uw leidinggevende overweegt het tijdelijk contract te verlengen, dient uw leidinggevende de verlenging te regelen met de P&O afdeling van uw instituut of P&O NWO-I voor de universitaire werkgroepen (BUW). NWO-I verlengt een arbeidsovereenkomst met een promovendus in principe niet. Slechts onder bepaalde voorwaarden wijkt NWO-I hier van af. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 Werving, selectie en dienstverband, artikel 2.11 van de cao en de Informatie voor oio's.

Ontslag op eigen verzoek

Als u ontslag wilt nemen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij uw leidinggevende. Deze kijkt of u de opzegtermijn juist gehanteerd hebt en of nader overleg met u nodig is. U en uw leidinggevende hoeven de voorgeschreven opzegtermijn overigens niet te hanteren, wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan. Als u werkzaam bent bij een universitaire werkgroep (BUW) stuurt u de ontslagbrief naar P&O NWO-I. Uw leidinggevende dient uw ontslagbrief voor akkoord te tekenen.

Planning en evaluatiegesprekken oio's

Op alle locaties voert u als promovendus jaarlijks een gesprek met uw leidinggevende. Deze gesprekken helpen u en uw leidinggevende bij het doelgericht werken en plannen. Hoe deze gesprekken heten en welk formulier u hiervoor gebruikt verschilt per locatie. Informeer naar de lokale werkwijze bij uw afdeling P&O.

Als u promovendus bent bij AMOLF, ARCNL, DIFFER of bij een universitaire werkgroep (BUW) bent, dan voert u jaarlijks een zogenaamd 'plannings- en evaluatiegesprek'. U voert een dergelijk gesprek minimaal eenmaal per jaar. Gedurende de volledige aanstellingsperiode zullen u en uw leidinggevende minstens drie keer een planning- en evaluatiegesprek houden. De eerste keer valt aan het eind van het eerste jaar, de tweede keer aan het eind van het tweede jaar en de laatste keer aan het eind van het derde/begin vierde jaar. Als u in uw vierde jaar bent komt ook de voortzetting van uw loopbaan na NWO-I aan de orde.

Voor de verslaglegging van de drie jaarlijkse plannings- en evaluatiegesprekken is een uitgebreid formulier beschikbaar.

Per jaar kunnen u en uw leidinggevende op dit formulier het voorafgaande jaar evalueren en het komende jaar plannen. In het eerste deel evalueert uw leidinggevende de geleverde prestaties en de behaalde onderzoeksresultaten in het afgelopen jaar. Als afgeleide daarvan beoordeelt uw leidinggevende u. U maakt afspraken over de begeleiding en/of opleiding en training. In het tweede deel bespreekt u met uw leidinggevende de 'planning' van het onderzoek voor het komende jaar. U stelt de planning vast.

De gehele regeling vindt u in UVR-Deel II Verlenging dienstverband.

Contact

Voor de universitaire werklocaties (BUW) neemt u contact op met Annette Bor.

Voor overige locaties: neem contact op met uw P&O-afdeling.