Print deze pagina

Regeling Alcohol, Drugs en Medicijnen

In goed overleg met de COR NWO is een beleid over gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) tot stand gekomen. Dit beleid is neergelegd in een regeling die van kracht is per 1 oktober 2015.

De reden voor het maken van beleid is dat alcohol en drugs een negatieve invloed hebben op het functioneren en de gezondheid van werknemers. Uitgangspunt is dat gebruik van alcohol en drugs niet samengaat met het verrichten van werkzaamheden. Denk aan het werken met gevaarlijke machines, proefopstellingen of met gevaarlijke stoffen. Maar ook bij het nemen van bijvoorbeeld belangrijke (financiële) beslissingen door de werknemer die onder invloed is kunnen grote risico's ontstaan voor de organisatie en direct betrokkenen. Met deze regeling wil NWO-I de negatieve gevolgen van alcohol-, drugs- en medicijngebruik voorkomen, zoals ongevallen, materiële en immateriële schade, kwaliteitsvermindering van geleverde diensten, ziekte en verzuim.

NWO-I moet als werkgever ook zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Een ADM-beleid is dan ook een instrument dat bijdraagt aan een gezond en veilig werkklimaat. Daarin is allereerst ruimte voor begeleiding vanuit de werkgever van probleemgevallen, waardoor schade voor werknemer en werkgever wordt voorkomen en disfunctioneren als gevolg van een verslavingsprobleem vroegtijdig wordt gesignaleerd.

Binnen dit ADM-beleid past ook dat werknemers hun collega's aanspreken op onverantwoord alcoholgebruik, tijdens bijvoorbeeld een borrel of personeelsuitje, en de eigen verantwoordelijkheid nemen. Het beleid richt zich kortom zowel op de belangen van de individuele werknemer als op de belangen van de organisatie (economische belangen, veiligheidsaspecten en imago), waarbij het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk getracht wordt de werknemer te behouden voor de organisatie.

Je kunt het volledige ADM-beleid downloaden op deze pagina.

Confidental Infomation