Print deze pagina

Waar moet ik op letten bij het werken met gassen?

Met gassen moet zorgvuldig omgegaan worden. Voor giftige en brandbare gassen gelden speciale regels. Het zelf mengen is niet zomaar toegestaan.

 • Volg voor het bestellen, de opslag en het werken met giftige en/of brandbare gassen de lokaal geldende procedures.
 • Laat het aan- en afkoppelen van gascilinders over aan bevoegde personen.
 • Neem voor ingebruikname van een gas, kennis van het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
 • Wees zeker van de inhoud van een gascilinder. Alleen de inslag in de kop van de cilinder is bepalend, de kleur van de cilinder en de draad van de afsluiter dus niet.
 • Voorkom onder alle omstandigheden verhitting van gascilinders. De maximale, veilige cilindertemperatuur is 50ºC.
 • Houd voldoende afstand tot de wijzerplaat van de manometers. Bij een lekke Bourdonbuis kunnen de wijzer­plaat en het glas van de manometer wegvliegen.
 • Voorkom inwendige verontreiniging van de cilinders door:
  - zo nodig terugslag­kleppen te gebruiken;
  - altijd een kleine restdruk in de cilinder te laten;
  - na gebruik de afsluiter dicht te draaien. Volg voor het openen en sluiten van gasflessen deze richtlijn.
 • Wanneer je vermoedt dat de cilinder toch verontreinigd is, waarschuw dan de desbetreffende gassenverantwoordelijke of leverancier.
 • Voer een lege cilinder direct af naar de gasflessenberging voorzien van een bordje met de tekst 'leeg'.
 • Het zelf vullen van gascilinders is niet toegestaan.

 

Giftige en/of brandbare gassen

 • Stel van tevoren, samen met de verantwoordelijke of je Arbo-coördinator, een plan op voor veilig gebruik van het gas. Het gas mag nooit vrij in de ruimte uitstromen.
 • Ga bij het treffen van veiligheidsmaatregelen uit van de meest gevaarlijke situatie waarbij bijvoorbeeld een ernstige lekkage optreedt (afgescheurde hoofdleiding) en de hoofdafsluiter niet meer te sluiten is.
 • Overweeg het installeren van een gaslek-detectiesysteem in de werkruimte en/of de opslagruimte. Dit is vereist als de grenswaarde of de LEL overschreden kan worden. Informeer hiernaar bij je Arbo-coördinator.
 • Plaats de detectoren voor zware gassen laag en voor lichte gassen hoog in de ruimte.
 • Sommige gassen zijn zelf nauwelijks giftig maar kunnen uiterst giftige producten opleveren in geval van brand, open vlam of (over)verhitting. Voorbeel­den: het isolatiegas SF6 en het koelmiddel freon. Houd hier rekening mee.
 • Stel bij risicovolle gassen samen met de veiligheidsfunctionaris of Arbo-coördinator een calamiteitenplan op. De maatregelen dienen bekend te zijn bij de collega's in de omgeving.

 

Eigenhandig samengestelde menggassen

 • In uitzonderlijke gevallen kunnen menggassen eigenhandig worden samengesteld. Vraag eerst toestemming aan de verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris.
 • Houd de gasdruk in de fles zo laag mogelijk.
 • Gebruik nooit een willekeurige (gebruikte) gascilinder, maar altijd een blanco fles.
 • Etiketteer de fles, ook bij kort gebruik. Wijzig nooit iets aan de inslaggegevens van de cilinder. Vraag de verantwoordelijke hoe hiermee om te gaan.

 

Lecture-bottles

 • Hiervoor gelden de algemene regels voor gascilinders. Zij mogen echter wel buiten een gasflessenberging worden toegepast. Zie ook 'giftige en/of brandbare gassen'. 
 • Berg de niet in gebruik zijnde lecture-bottles altijd op in een gasflessenberging. 

 

Keuring

 • Gascilinders moeten regelmatig worden gekeurd. Zie de folder herkeuringstermijnen per gassoort.
 • Alle appendages (reduceerventielen, afsluiters, leidingen) moeten regelmatig (liefst jaarlijks) op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd.

 

Belangrijk
De Wet Milieubeheer staat het in voorraad en gebruik hebben van gascilinders waarvan de keurings­datum is verstreken niet toe. Bij het bestellen van gascilinders (dus ook lecture-bottles) dient er rekening mee gehouden te wor­den dat de inhoud binnen de herkeuringstermijn wordt verbruikt en afgevoerd.

 

Confidental Infomation