Print deze pagina

Wat verstaan we onder gevaarlijke stoffen?

Met gevaarlijke stoffen worden enkelvoudige stoffen of mengsels bedoeld die een gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • acute gevaren zoals brandbare en explosieve stoffen, maar ook bedwelmende en verstikkende stoffen;
  • gevaar op termijn zoals irriterende stoffen, stoffen die allergieën kunnen veroorzaken, schade kunnen geven aan het de luchtwegen en het zenuwstelsel, kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen.

De gevaren van de stof kun je herkennen op het etiket van de verpakking met de gevaarsymbolen en lijsten met de gevaaraanduidingen en voorzorgsmaatregelen (H&P-zinnen).

Confidental Infomation