Print deze pagina

Code gewenst gedrag

Ongewenst gedrag als (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten: het is niet altijd zichtbaar, maar het bestaat. Misschien ook bij ons op het werk. Dat betekent niet dat het er thuishoort. NWO-I vindt dat mensen respect moeten hebben voor elkaars persoonlijke grenzen. Daarbij streeft zij naar een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig voelen.
NWO-I duldt geen enkele vorm van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie tijdens of in verband met werkzaamheden.

Wat de gedragscode/het beleid inhoudt, lees je hieronder en in de bijlage 'Ongewenst gedrag en werkdruk'.

Gedragscode gewenst gedrag

Niet alleen medewerkers, ook derden, bijvoorbeeld bezoekers of medewerkers van ingehuurde bedrijven, kunnen betrokken zijn bij ongewenste gedragingen. Daarom geldt voor iedereen die voor of namens NWO-I werkt de gedragscode om te handelen met integriteit, respect en professionaliteit.

Deze drie gedragskenmerken zijn de leidraad voor gewenst gedrag binnen NWO-I en voorwaarde voor een optimaal werkklimaat:

Integer

Iedereen die bij of namens NWO-I werkt heeft een integere houding. We nemen niet alleen wettelijke voorschriften in acht, maar handelen ook op basis van algemeen aanvaarde normen en gedragsregels en zijn ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheid. We handelen zorgvuldig, zijn betrouwbaar, eerlijk en onpartijdig en te allen tijde aanspreekbaar op ons gedrag. 

Respectvol

Respect is het uitgangspunt in de omgang met elkaar. We realiseren ons dat iedere persoon met wie we in contact komen, een collega of iemand buiten de organisatie, een andere achtergrond, levenswijze of zienswijze kan hebben en we gaan met deze verschillen respectvol om. Dit betekent dat we iedereen met een open en betrokken houding tegemoet treden, dat we rekening houden met en waarde hechten aan een eventueel afwijkende mening en dat we niet discrimineren. Iemand die een functie vervult binnen of namens NWO-I is te vertrouwen, zorgvuldig in de omgang en aanspreekbaar op gedrag.

Professioneel

Iedereen die bij NWO-I werkt en die namens NWO-I een rol vervult, heeft een professionele houding. We voelen ons verantwoordelijk voor ons persoonlijke functioneren en doen er al het mogelijke aan om ervoor te zorgen dat onze kennis en kunde op het vereiste en gewenste niveau is. In de uitoefening van onze rol of functie tonen we betrokkenheid en loyaliteit aan de organisatie en haar opdracht, en in het verstrekken van informatie zijn we zorgvuldig, betrouwbaar en volledig. Maken we een fout, dan herstellen we deze op een manier die blijk geeft van een juiste afweging van het organisatiebelang en het belang van degene die benadeeld is of zich benadeeld voelt. Ook in uitlatingen blijven we professioneel, wat wil zeggen dat we het juiste evenwicht zoeken tussen vrije meningsuiting, het organisatiebelang van NWO-I en de plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Wat te doen wanneer iemand in strijd met de gedragscode handelt

NWO-I staat voor de genoemde uitgangspunten en vertrouwt op de oordeelsvorming van haar medewerkers. Handelt iemand echter niet integer, respectvol of professioneel, dan zal degene die dit opmerkt de betreffende persoon daarop aanspreken. Heeft het aanspreken op gedrag niet het gewenste effect, dan wordt dit gedrag gemeld. Afhankelijk van de aard en de zwaarte van de gedraging gebeurt dit bij de leidinggevende, de vertrouwenspersoon en/of krijgt de melding de vorm van een formele klacht. Een klacht leidt tot onderzoek, en op onbehoorlijk gedrag kan een disciplinaire maatregel volgen.

Niet elke situatie hoeft tot een klacht te leiden. Het streven is om eerst het gesprek (eventueel samen met je leidinggevende) aan te gaan met degene door wie je je geïntimideerd of gediscrimineerd voelt en samen tot een oplossing te komen. Omgekeerd is het indienen van een klacht soms het enige middel.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Bij ervaren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, intimidatie en pesten) kunnen mensen de vertrouwenspersoon raadplegen. De vertrouwelijkheid is altijd gewaarborgd. Ook voor vragen en/of opmerkingen is de vertrouwenspersoon beschikbaar.

Alle instituten binnen NWO-I en bureau NWO-I hebben een vertrouwenspersoon. Soms is dat een medewerker van het instituut, soms een externe vertrouwenspersoon en soms beiden. Een externe vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld een medewerker van de Arbodienst zijn. Ook alle universitaire locaties waar NWO-I-medewerkers werkzaam zijn, hebben een of meerdere vertrouwenspersonen. NWO-I vindt het belangrijk dat medewerkers veilig in contact kunnen treden met een vertrouwenspersoon.

Om jouw vertrouwenspersoon te vinden, neem je contact op met Maaike Cretier, secretaris van de klachtcommissie. Zij geeft je de contactgegevens van de vertrouwenspersoon voor jouw locatie. Je kunt deze informatie ook opvragen bij je P&O-afdeling of vinden op het intranet van jouw instituut.

De vertrouwenspersoon voor bureau NWO-I is Riemke Bosch van de Arbo-unie: "Ik ben via e-mail: riemke.bosch@arbounie.nl en telefonisch bereikbaar: 06 52 50 13 39.  Wanneer ik niet aanwezig ben, kan je bellen met (088) 272 60 26 of mailen naar de Arbo-unie. Ook voor vragen en of opmerkingen ben ik beschikbaar. Er kan een afspraak gemaakt worden, een telefonisch consult of via e-mail."

Klachtregeling

NWO-I kent een klachtregeling. Meer informatie over deze regeling vind je hier. NWO-I behandelt alle informatie vertrouwelijk. Secretaris van de klachtcommissie is Maaike Cretier, (030) 600 13 87. Zij behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Nationaal meldpunt WetenschapVeilig

Wetenschappers krijgen regelmatig te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. Daarom lanceerden de Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW op 7 november 2022 het platform WetenschapVeilig. Op deze website kunnen wetenschappers die bedreigd of geïntimideerd worden 24 uur per dag terecht voor hulp.

Op de website WetenschapVeilig kun je meer informatie vinden. Daar vind je ook een pagina met veelgestelde vragen (FAQ).

Confidental Infomation