Print deze pagina

Klokkenluidersregeling

NWO-I gaat ervan uit dat binnen de organisatie op een verantwoorde en eerlijke manier wordt gewerkt. Het kan echter zo zijn dat iets niet goed verloopt. NWO-I vindt het belangrijk dat dit wordt gesignaleerd. Daarom is er een Klokkenluidersregeling die is opgenomen in UVR 14.

Klokkenluiden is het door een werknemer (klokkenluider) extern bekend maken van vermoeden van illegale of immorele praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is (aan personen die mogelijk actie daartegen zouden kunnen ondernemen).

Het doel van de regeling is dat iedere NWO-I-werknemer op een veilige en effectieve manier onbelemmerd een (vermoeden van een) misstand kan melden zonder dat dit consequenties heeft voor zijn rechtspositie.

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling

NWO-I gaat er vanuit dat binnen de organisatie op een verantwoorde en eerlijke manier wordt gewerkt.
Integriteit in doen en laten is een essentiële voorwaarde voor NWO om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag van alle medewerkers. Als er iets toch niet goed verloopt vindt NWO het belangrijk dat dit wordt gesignaleerd. Daarom is er een Klokkenluidersregeling (zie UVR 14).Klokkenluiden is het door een werknemer bekend maken van een (vermoeden van een) misstand die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van NWO-I en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een (dreigend) strafbaar feit of een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu. Het doel van de regeling is dat iedere NWO-werknemer op een veilige en effectieve manier onbelemmerd een (vermoeden van een) misstand kan melden zonder dat dit consequenties heeft voor zijn rechtspositie.

Als je een misstand vermoedt, kun je dat melden bij je leidinggevende, maar je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersonen Klokkenluidersregeling voor advies en/of begeleiding. De vertrouwenspersoon voor de medewerkers van NWO-I is Sandra de Keijzer, telefoon (030) 600 1256.
De vertrouwenspersoon informeert de raad van bestuur/het Stichtingsbestuur. Hierop volgt een onderzoek waarvan je binnen zes weken bericht krijgt. Ook bij signalering van niet-integer handelen is het streven om eerst het gesprek aan te gaan om op die wijze de integriteit te waarborgen.

Europese richtlijn klokkenluiden

Op 17 december 2021 is een Europese richtlijn van kracht geworden die de mogelijkheden voor het luiden van de klok over misstanden verruimd. De  Nederlandse wetgever is nog bezig om de richtlijn in de Nederlandse wetgeving te implementeren. De klokkenluidersregeling van NWO zal worden geactualiseerd zodra het wetgevingstraject is afgerond. Vooruitlopend daarop geldt al vanaf het van kracht worden van de Europese richtlijn:

  • Dat klokkenluiders naast de mogelijkheid van interne melding ook de mogelijkheid krijgen om direct externe kanalen voor melding te gebruiken, zoals het Huis voor de klokkenluiders.
  • Dat ook anderen dan werknemers de mogelijkheid krijgen om de klok te luiden. daarbij gaat het om personen die werkgerelateerde activiteiten voor NWO verrichten zoals stagiairs en uitzendkrachten.
  • Dat de klok ook kan worden geluid over inbreuken op het recht van de Europese Unie.

Meer informatie en de verdere procedure lees je in de UVR 14 Klokkenluidersregeling. 

Confidental Infomation