Print deze pagina

Individueel klachtrecht

Als werknemer kunt u een klacht indienen betrekking hebbend op een gedraging door of vanwege NWO-I. Onder gedraging wordt verstaan een beslissing of een handeling dan wel een nalaten of een uitgesproken weigering om te beslissen of te handelen. De werknemer kan een klacht indienen:

  • Indien hij/zij het met een gedraging niet eens is;
  • Indien de gedraging naar zijn/haar oordeel in strijd is met de voor hem/haar geldende arbeidsvoorwaarden of wettelijke voorschriften of;
  • Indien hij/zij meent dat hij/zij door de gedraging in zijn/haar belangen ten aanzien van zijn/haar werksituatie of in zijn/haar rechtspositie wordt getroffen of benadeeld.  

De klacht moet binnen een termijn van vier weken nadat u in kennis bent gesteld van het besluit of de gedraging van NWO-I worden ingediend. U dient uw klacht schriftelijk in bij uw directeur of de BUW-werkgroepleider. Relevante stukken sluit u bij. U beschrijft in de brief zo nauwkeurig mogelijk de reden van uw klacht.

Meer informatie en de verdere procedure leest u in de UVR-11 Individueel Klachtrecht. U kunt ook contact opnemen met Maaike Cretier, Jurist arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden NWO-I. 

NWO-I behandelt alle informatie vertrouwelijk.