Print deze pagina

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit NWO-instituten

Meldpunt wetenschappelijke integriteit

NWO-I heeft een eigen Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO-I Instituten die van toepassing is op klachten over (vermeende) schendingen van de wetenschappelijke integriteit door een medewerker bij NWO-I.

Klachten over een (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit door een medewerker bij NWO-I kunt u melden bij ons Meldpunt wetenschappelijke integriteit, via meldpuntWI-NWO-I@nwo.nl.

Iedereen kan een klacht over vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit via dit meldpunt voorleggen aan de Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Wanneer een klacht niet leidt tot een oplossing, dan wordt deze voorgelegd aan de Commissie wetenschappelijke integriteit die de klacht onderzoekt en een advies opstelt. Op basis van dit advies stelt het bestuur NWO-I een aanvankelijk oordeel vast. Dit aanvankelijk oordeel kan door klager en/of beklaagde worden voorgelegd aan het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Met de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit sluit Nederland aan bij internationale ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit. De code is onderschreven door onder andere de KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Deze organisaties dragen er zorg voor dat de instituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten die zij vertegenwoordigen of die onder hen ressorteren, deze code onderschrijven. Ook andere instellingen, inclusief private ondernemingen, kunnen deze code onderschrijven. Voor meer informatie verwijzen we naar de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit 2018.

Principes, normen en maatregelen

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit definieert vijf principes. Principes kunnen worden gezien als deugden die een goede onderzoeker ertoe brengen in verschillende omstandigheden (ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling en peer review en communicatie) de juiste keuzes te maken: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

De instelling zorgt daarbij voor een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken ook worden bevorderd en gewaarborgd. De instelling zorgt er bijvoorbeeld voor dat onderzoekers kunnen werken in een veilige, inclusieve en open omgeving, waarin zij zich verantwoordelijk en aanspreekbaar voelen, dilemma's kunnen delen en gemaakte fouten kunnen bespreken zonder bang te hoeven zijn voor de consequenties ('blame-free reporting'). De zorgplichten hebben betrekking op training en supervisie, onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding en ethische normstelling en procedures.

Niet-naleven van normen doet afbreuk aan de professionele verantwoordelijkheden. Dat schaadt het onderzoeksproces en de relatie tussen onderzoekers, en mogelijk ook het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het onderzoek. De gedragscode wetenschappelijke integriteit maakt onderscheid tussen schendingen van de wetenschappelijke integriteit, bedenkelijk gedrag en lichte tekortkomingen. In de code staat beschreven hoe een instelling om moet gaan met potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit. De code laat aan de ene kant ruimte aan de instellingen om tot een gebalanceerd oordeel te komen over potentiële schendingen van de wetenschappelijke integriteit, maar noemt de wegingscriteria die daarbij een rol spelen expliciet.

Lees meer

Meer over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, de totstandkoming en herziening leest u op de website van NWO.

Confidental Infomation