Print deze pagina

Ouderschapsverlof

U komt voor ieder kind eenmaal in aanmerking voor ouderschapsverlof. Standaard geldt dat u gedurende een jaar de voor u geldende arbeidstijd per week met de helft terugbrengt. De werktijd kan ook met een geringer, dan wel groter aantal uren per week worden teruggebracht. In dat geval wordt de maximale verlofperiode naar evenredigheid verlengd, dan wel bekort. Het ouderschapsverlof kan worden opgesplitst in ten hoogste zes perioden van minimaal één maand.

Voorwaarde voor ouderschapsverlof is dat u de natuurlijke ouder of pleeg- of adoptieouder bent van uw kind, dat de leeftijd van acht jaar nog niet heeft bereikt en dat u minimaal twee maanden voor aanvang van het verlof een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij de afdeling P&O NWO-I of bij uw personeelsfunctionaris bij uw instituut. NWO-I stelt in overeenstemming met u het werktijdenschema vast.

Bezoldiging tijdens ouderschapsverlof

U komt in aanmerking voor ouderschapsverlof met gedeeltelijk behoud van bezoldiging voor uw kind, dat de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt, voor een periode van dertien maal de feitelijke werkweek, mits u tenminste één jaar direct voorafgaande aan het ouderschapsverlof in dienst bent bij NWO-I. Over het ouderschapsverlof wordt 55 procent van de bezoldiging doorbetaald.

Pensioenpremie tijdens ouderschapsverlof

In geval van ouderschapsverlof blijft de verschuldigde pensioenpremie gebaseerd op de voor aanvang van het ouderschapsverlof geldende arbeidsduur:

  • Bij betaald ouderschapsverlof blijft uw bijdrage en die van NWO-I gebaseerd op de voor aanvang van het ouderschapsverlof geldende arbeidsduur;
  • Bij onbetaald ouderschapsverlof komt de volledige pensioenpremie (inclusief het NWO-I-deel) voor uw rekening. Dit geldt eveneens bij inzet van levensloopverlof hiervoor. 

Lees meer over ouderschapsverlof en terugbetalingsverplichting of ouderschapsverlof en ziekte in Cao-OI hoofdstuk 5, Vakantie en verlof, artikelen 5.12 t/m 5.15.