Print deze pagina

Ouderschapsverlof

Je komt voor ieder kind eenmaal in aanmerking voor ouderschapsverlof. Standaard geldt dat je gedurende een jaar de voor jou geldende arbeidstijd per week met de helft terugbrengt. De werktijd kan ook met een geringer, dan wel groter aantal uren per week worden teruggebracht. In dat geval wordt de maximale verlofperiode naar evenredigheid verlengd, dan wel bekort. Het ouderschapsverlof kan worden opgesplitst in ten hoogste zes perioden van minimaal één maand.

Voorwaarde voor ouderschapsverlof is dat je de natuurlijke ouder, pleegouder of adoptieouder bent van je kind dat de leeftijd van acht jaar nog niet heeft bereikt en dat je minimaal twee maanden voor aanvang van het verlof een schriftelijk verzoek hebt ingediend bij de afdeling P&O NWO-I of bij je personeelsfunctionaris van je instituut. NWO-I stelt in overeenstemming met jou het werktijdenschema vast.

Bezoldiging tijdens ouderschapsverlof

Je komt in aanmerking voor ouderschapsverlof met gedeeltelijk behoud van bezoldiging voor je kind dat de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt, voor een periode van dertien maal de feitelijke werkweek, mits je tenminste één jaar direct voorafgaande aan het ouderschapsverlof in dienst bent bij NWO-I. Over het ouderschapsverlof wordt 55 procent van de bezoldiging doorbetaald.

Pensioenpremie tijdens ouderschapsverlof

In geval van ouderschapsverlof blijft de verschuldigde pensioenpremie gebaseerd op de voor aanvang van het ouderschapsverlof geldende arbeidsduur:

  • Bij betaald ouderschapsverlof blijven jouw bijdrage en die van NWO-I gebaseerd op de voor aanvang van het ouderschapsverlof geldende arbeidsduur.
  • Bij onbetaald ouderschapsverlof komt de volledige pensioenpremie (inclusief het NWO-I-deel) voor jouw rekening. Dit geldt eveneens bij inzet van levensloopverlof hiervoor. 

Lees meer over ouderschapsverlof en terugbetalingsverplichting of ouderschapsverlof en ziekte in Cao-OI hoofdstuk 5.

 

 

Confidental Infomation