NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2013/12/18/ocw-kent-tweemaal-zwaartekracht-toe-aan-natuurkunde/

Geprint op :
18 maart 2019
14:55:51

Zwaartekracht
Het programma Zwaartekracht wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de teams van wetenschappers. Binnen de consortia werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente onderzoeksprogramma's op te zetten. Zwaartekracht biedt financiële ondersteuning voor een periode van maximaal tien jaar.

"Met de zwaartekrachthonoreringen worden krachtige impulsen gegeven aan een aantal consortia waarin topwetenschappers zich verenigen om gezamenlijk uitdagende thema's aan te pakken", aldus FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos. In 2012 vond de eerste toekenningsronde voor Zwaartekracht plaats. Zes onderzoeksgroepen gingen toen van start, met gezamenlijk 167 miljoen euro van Zwaartekracht. De volgende ronde zal plaatsvinden in 2016.

De gehonoreerde teams
NWO ontving dit jaar 41 aanvragen voor financiering binnen Zwaartekracht. Voor de selectie stelde het Algemeen Bestuur van NWO een internationale commissie in. Deze bestond uit toponderzoekers met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grotere wetenschappelijke consortia. NWO heeft OCW geadviseerd over de te financieren onderzoeksteams. 

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de twee natuurkundevoorstellen.

Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion
Hoofdaanvrager: p rof.dr.ir. B.M. Weckhuysen.
Medeaanvragers: p
rof.dr. ir. A. van den Berg (UT), prof. dr. A. van Blaaderen (UU), prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers (TU/e), FOM-bestuurslid prof.dr. D. Lohse (UT), prof.dr. R.A. van Santen (TU/e).
Penvoerende instelling:
Universiteit Utrecht.
Toekenning: 31,9 miljoen euro.

Chemici, natuurkundigen en ingenieurs bundelen hun krachten om processen om toekomstige brandstoffen en chemische bouwstenen te maken radicaal te veranderen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en perfectioneren van bestaande katalyseprocesssen, op alle relevante schaalniveaus: vanaf het atomaire niveau tot het niveau van de daadwerkelijke reactor waarin de katalyse plaatsvindt. Het ultieme doel van het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion is om zeer efficiënte katalyseprocessen te ontwikkelen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie.

Research Centre for Integrated Nanophotonics
Hoofdaanvrager: prof.dr.ir. M.K. Smit.
Medeaanvragers: prof.dr. H.J.S. Dorren (TU/e), prof.dr.ir. W.M.M. Kessels (TU/e), prof.dr.P.M. Koenraad (TU/e), prof.ir. A.M.J. Koonen (TU/e), prof.dr. B. Koopmans (TU/e).
Penvoerende instelling: Technische Universiteit Eindhoven.
Toekenning: 19,9 miljoen euro.

Dit onderzoeksproject is gericht op het ontwikkelen van de optische technologie die nodig is om zeven miljard mensen te verbinden met elkaar en met de datacentra die toegang geven tot de kennis en informatie van onze wereld. Deze technologie zal het transport van gigantisch grote (petabyte-)datastromen tussen miljarden processors mogelijk maken. Het onderzoek richt zich op doorbraken door het toepassen van nieuwe natuurkundige concepten, componenten en schakelingen op nanoschaal en dito systeemconcepten om deze enorme groei mogelijk te maken. Zulke doorbraken zijn noodzakelijk om te voorkomen dat het energieverbruik van wereldwijde netwerken de pan uit rijst. Toekomstbepalend voor het internet.

Voor meer informatie
Zie het
volledige persbericht van OCW en NWO.