NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2014/11/25/op-weg-naar-een-sterker-nwo/

Geprint op :
27 mei 2019
13:01:33

Het ministerie van OCW publiceerde vandaag de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst met als bijlage bij het kamerstuk een adviesrapport, waarin aanbevelingen staan voor aanpassingen van de organisatiestructuur van NWO. Het doel van de aanpassingen is te komen tot een slagvaardiger, minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie.

Het bestuur van FOM merkt op dat het cruciaal is de verandering vanuit de sterktes van NWO en haar gebieden in te zetten. Specifieke vakkennis, contacten met 'het veld' en een slagvaardig opererend team zijn noodzakelijk om met de groeiende groep partners aan de slag te gaan. Juist dan ontstaan vruchtbare samenwerkingsverbanden, die nodig zijn om zowel de 'grand challenges' aan te pakken als om bij te dragen aan het groeipotentieel van onze economie.

De gesuggereerde oplossingen om een uniforme organisatie zonder voor disciplines herkenbare onderdelen te vormen, krijgen geen steun van het FOM-bestuur. Een organisatie met besluitvorming ver weg van de werkvloer zal het tegengestelde bewerken van hetgeen beoogd wordt. Dit staat haaks op wat wij noodzakelijk achten voor de Nederlandse wetenschap, voor de maatschappij en voor de stakeholders. Steun en draagvlak van de mensen op de werkvloer, die dagelijks in contact staat met bedrijven en maatschappelijke stakeholders, zijn cruciaal in het bouwen van het nieuwe NWO. Het bestuur is bereid slagvaardig mede vorm te geven aan het vervolg van deze wetenschapsvisie: een nieuw model voor NWO, waarbij de unieke sterktes van de organisatie behouden blijven, maar de slagvaardigheid wordt versterkt. Dit zijn cruciale elementen in de vormgeving van de nieuwe NWO-organisatie.