NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/2017/12/19/uitvoeringsregelingen-nwo-d-nwo-i-cwi-en-nioz-geharmoniseerd/

Geprint op :
27 juni 2019
13:06:25

Vergoeding woon-werkverkeer
Medewerkers die minder dan 10 kilometer van het werk wonen ontvangen een vergoeding van 12 cent per kilometer. Medewerkers die tussen 10 en 30 km van het werk wonen ontvangen 19 cent per km met een maximum van 170 euro per maand.

Vergoeding voor dienstreizen
Reizen met openbaar vervoer worden volledig vergoed op basis van 2e klas en wanneer daarvoor een gegronde reden is bij uitzondering basis van 1e klas.
Voor reizen met eigen vervoer wordt een vergoeding van 19 cent per km betaald. In uitzonderingssituaties geldt een vergoeding van 28 cent per kilometer.

Diplomagratificatie
Om het volgen van opleidingen te stimuleren en te waarderen, ontvangt de medewerker die een diploma behaalt van een opleiding waarvoor studiefaciliteiten zijn verleend, een gratificatie van 250 euro.

AVOM-fiets
Medewerkers die voor woon-werkverkeer gebruiken maken van een fiets kunnen eenmaal per vijf jaar in AVOM een fiets aanschaffen uit brutoloon tot een maximumbedrag van 750 euro.

Internetvergoeding vervalt
Vanaf 1 januari wordt er geen vergoeding voor internet meer betaald, tenzij er voor het werk bijzondere eisen aan een internetverbinding worden gesteld.

Werkkostenvergoeding vervalt
De werkkostenvergoeding uit de uitvoeringsregelingen van voormalig FOM vervalt per 1 januari aanstaande.

Directeursdagen vervallen
De directeursdagen die golden bij voormalig FOM vervallen per 1 januari 2020. In 2018 worden er nog twee directeursdagen toegekend en in 2019 één directeursdag.

Overige punten
Een aantal vergoedingen zoals die voor BHV-ers, stagiairs en bij detacheringen is ook geharmoniseerd. Verder is een aantal rechtspositionele regelingen geactualiseerd. Het gaat daarbij om onder meer de klokkenluidersregeling en de gedragscode seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. De gedragscode voor gebruik van alcohol, medicijnen en drugs is aan de uitvoeringsregelingen toegevoegd.

WGA-premie
Verder is afgesproken dat bij de medewerkers van voormalig FOM, CWI en NIOZ geen premie meer wordt verhaald voor de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsongeschikten). Dit levert voor betrokken medewerkers een klein financieel voordeel op. Dit geldt niet voor medewerkers NWO-D, ASTRON, SRON en NSCR, bij hen wordt nu al geen WGA-premie in rekening gebracht.

De nieuwe uitvoeringsregelingen worden in een boekje uitgebracht dat in de loop van het eerste kwartaal aan alle medewerkers ter beschikking wordt gesteld. De uitvoeringsregelingen staan ook op intranet.

Ik spreek mijn grote waardering en dank uit naar de beide onderhandelteams, de COR NWO, de OR NIOZ en de OR CWI voor de constructieve wijze waarop de onderhandelingen zijn gevoerd. Ik realiseer mij dat het een moeilijke opgave was onder forse tijdsdruk te onderhandelen over nieuwe uitvoeringsregelingen die voor veel medewerkers een vooruitgang betekenen maar die anderzijds voor een flink aantal andere medewerkers het vervallen van vergoedingen betekent. Om hier een oplossing voor te vinden is een langdurige overgangsregeling afgesproken. Medewerkers die er als gevolg van de wijzigingen in de uitvoeringsregelingen op achteruitgang ontvangen daarvoor in 2018 een volledige compensatie. Die compensatie wordt in de daarop volgende zeven jaar stapsgewijs afgebouwd. Bij de afbouw wordt het voordeel van het vervallen van de WGA premie verrekend.

Caroline Visser
Vice-voorzitter raad van bestuur