Print deze pagina

Onderhandelaarsakkoord cao 2018-2019

Op 12 februari hebben de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao, ingaande op 1 januari 2018 en met een looptijd van twee jaar. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij.

Salarisverhoging
De salarissen worden per 1 februari 2018 met 2 procent verhoogd met een incidentele aanvulling tot € 1.000,- voor werknemers waarvoor de salarisverhoging lager uitvalt dan bruto € 1.000,- op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Deze aanvulling wordt in de maand juli 2018 als bedrag ineens uitgekeerd en wordt gebaseerd op het (nieuwe) salaris van 1 februari 2018.
Per 1 januari 2019 worden de salarissen verhoogd met 2,4 procent.

Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen hebben een aantal maatregelen afgesproken om het onderwerp duurzame inzetbaarheid in de cao te borgen en in de organisatie bespreekbaar te maken. De belangrijkste afspraken zijn:

  • Regeling generatieplan per 1 juli 2018 die voorziet in de mogelijkheid voor medewerkers die vijf jaar of korter voor de AOW-datum zitten om één of twee dagen per week minder te gaan werken, waarbij over die dagen 50 procent van het salaris wordt doorbetaald en de pensioenopbouw volledig wordt voortgezet.
  • In het onderhandelaarsakkoord is opgenomen dat het voorbehoud is gemaakt dat de belastingdienst instemt met het generatieplan.
  • Aan AVOM wordt de mogelijkheid toegevoegd om maximaal 890 uur verlof (de optelsom van vijf jaar bovenwettelijk verlof) te sparen om de werktijd tijdelijk aan te passen. Voorwaarde is dat bij het starten van het sparen wordt afgesproken wanneer en op welke wijze het verlof wordt ingezet. Dit verruimt onder meer de mogelijkheden voor medewerkers om een goede privé-werk balans te vinden.

Tijdelijke dienstverbanden
De mogelijkheid voor het aangaan van tijdelijke dienstverbanden wordt op twee punten gewijzigd:

  • Het tijdelijke dienstverband voor het beoordelen of een dienstverband voor onbepaalde tijd kan worden aangegaan wordt teruggebracht van twee naar één jaar.
  • Aan de cao wordt toegevoegd dat diensttijd bij werkgevers binnen de NWO-koepel meetelt in de ketenbepaling.

Het onderhandelaarsakkoord dat onder dit bericht is bijgevoegd is gesloten met de werknemersorganisaties AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF. De werknemersorganisaties leggen het akkoord nu voor aan hun leden en laten uiterlijk op 12 maart aanstaande weten of er een definitief cao-akkoord is.

Confidental Infomation