Print deze pagina

Onderhandelaarsakkoord cao

Op 4 februari is er tussen de WVOI en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord cao gesloten. De volgende afspraken zijn gemaakt.

Loonsverhoging

De lonen worden per 1 januari 2020 met 2,6% verhoogd. In maart (op 9 maart is bekend worden dat dit april wordt) krijg je met terugwerkende kracht de verhoging van januari en februari bij je salaris. Voor werknemers waarvoor de salarisverhoging op jaarbasis lager uitvalt dan 1.000 euro bruto wordt de salarisverhoging in 2020 tot dat bedrag aangevuld. Voor parttime werknemers gebeurt dit naar rato van hun deeltijdpercentage. De aanvulling wordt in de maand juli uitbetaald.

Het minimumloon wordt opgehoogd naar 14 euro.

Duurzame inzetbaarheid

In de cao komt een hoofdstuk duurzame inzetbaarheid waarin de regelingen en faciliteiten die duurzame inzetbaarheid ondersteunen worden samengevoegd. Onderdeel daarvan is de 'regeling generatieplan' die als tijdelijke regeling in de vorige cao was opgenomen en in de nieuwe cao structureel wordt voortgezet.

Wetswijzigingen

De cao is aangepast aan nieuwe wetgeving die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Het gaat om de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) die leiden tot wijzigingen in de regels voor het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, de opzegtermijn voor de werknemer en de werkgever en de transitievergoeding.

Verlof voor vrijwilligerswerk

Verder is de mogelijkheid opgenomen van verlof voor vrijwilligerswerk die de sociale samenhang in de maatschappij verbetert, waarbij de helft van de tijd voor rekening van de werknemer komt en de helft, met een maximum van twee dagen, voor rekening van de werkgever. Ook is opgenomen dat de medewerker recht heeft op onbetaald verlof voor het verlenen van mantelzorg.

Overige afspraken zijn te lezen in het onderhandelaarsakkoord (zie bijlage). 

De looptijd van de cao is één jaar van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.

De vakbonden gaan het akkoord aan hun leden voorleggen en laten de uitkomst daarvan uiterlijk 6 maart weten. Het akkoord is definitief als de vakbondsleden instemmen.

 

Confidental Infomation