Print deze pagina

Nieuwe, duurzame uitvoeringsregelingen: reizen met ov voortaan volledig vergoed

NWO, NWO-I en de Centrale Ondernemingsraad (COR NWO) hebben een definitief akkoord gesloten over nieuwe uitvoeringsregelingen. Om de organisatie duurzamer te maken, worden de vergoedingen voor woon-werkverkeer en dienstreizen aangepast. Reizen met openbaar vervoer wordt voortaan volledig vergoed.

"NWO en NWO-I hebben gemerkt dat er vanuit de organisatie veel vragen zijn over de nieuwe uitvoeringsregelingen en de wijze waarop dit nieuwe beleid wordt uitgevoerd. De P&O-afdelingen verzamelen alle vragen en de antwoorden zullen binnenkort op de NWO-I-website worden geplaatst."

Aan het vernieuwen van de uitvoeringsregelingen lag de wens ten grondslag om onze organisatie duurzamer te maken. Dit betekent dat de werkgever het reizen met brandstofauto's gaat ontmoedigen en tegelijk carpoolen en reizen met openbaar vervoer, fiets en elektrische auto verder gaat stimuleren.

Woon-werkverkeer

Een van de afspraken is dat medewerkers die met de fiets of met elektrische auto naar het werk reizen, of als bestuurder tenminste de helft van het aantal werkdagen carpoolt, 19 cent per kilometer ontvangen met een maximum van 170 euro per maand. Daarnaast wordt het bedrag waarvoor met de regeling AVOM een fiets kan worden aangeschaft verhoogd naar 1.500 euro voor medewerkers die meer dan 7,5 kilometer van het werk wonen.

Vanaf 1 juli 2020 wordt woon-werkverkeer per openbaar vervoer volledig vergoed. Daar staat tegenover dat de vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto vanaf 1 juli 2020 9 cent per kilometer met een maximum van 81 euro per maand bedraagt. Voor medewerkers die op 1 maart 2020 in dienst zijn, geldt een stapsgewijze verlaging naar de 9 cent. In 2020 blijft de vergoeding nog 19 cent, in 2021 16 cent en in 2022 13 cent. Per 1 januari 2023 bedraagt de vergoeding 9 cent per kilometer.

Als de werklocatie niet praktisch met openbaar vervoer is te bereiken, heeft de medewerker recht op een autovergoeding van 19 cent per km met een maximum van 170 euro per maand. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de enkele reis per openbaar vervoer anderhalf uur of meer bedraagt, terwijl dit met eigen vervoer tenminste 30 minuten sneller is.

Dienstreizen

Voor dienstreizen wordt de volledige vergoeding van openbaar vervoer voortgezet. In het geval dat zonder expliciete toestemming van de werkgever met eigen vervoer wordt gereisd, geldt in 2020 een vergoeding van 19 cent per kilometer, in 2021 16 cent per kilometer, in 2022 13 cent per kilometer en vanaf 2023 bedraagt de vergoeding 9 cent per kilometer. Wordt er met expliciete toestemming van de werkgever met eigen vervoer gereisd, dan blijft de 28 cent netto per kilometer gelden. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer de reistijd enkele reis van deur tot deur met het eigen vervoer tenminste 45 minuten korter is dan dezelfde reis met de snelste verbinding met het openbaar vervoer.

Bij dienstreizen naar het buitenland is reizen per vliegtuig toegestaan als de reistijd per openbaar vervoer langer dan 8 uur zou zijn; als de werklocatie niet praktisch met het openbaar vervoer is; of als daardoor een overnachting wordt uitgespaard. Als per vliegtuig wordt gereisd vergoedt NWO ook de kosten van CO2-compensatie.

Verlof voor zelfstudie

Naast de vergoedingsregeling voor duurzaam reizen is ook het studieverlof aangepast. Aan de uitvoeringsregeling is nu het recht op studieverlof voor zelfstudie toegevoegd. Tot nog toe konden medewerkers alleen studieverlof krijgen voor studie- en opleidingsbijeenkomsten en examens. Voor scholing waarvoor recht bestaat op 100 procent studieverlof (hoofdstuk 6 van de cao) wordt nu maximaal een halve dag verlof per week voor zelfstudie verleend.

In december was al een deelakkoord bereikt over de uitvoeringsregelingen. Toen hebben werkgevers en ondernemingsraad afgesproken dat:

  • er per 1 januari 2020 één klachtenregeling is voor het behandelen van bezwaren en klachten tegen personele beslissingen;
  • de verschillende personeelsgesprekken als R&O, FUBO en jaargesprekken bij bureau NWO-I worden geharmoniseerd;
  • de code over ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld pesten en discriminatie) wordt geactualiseerd;
  • de vergoeding van beeldschermbrillen omhoog gaat.

De nieuwe uitvoeringsregelingen vind je onderaan de pagina. 

Confidental Infomation