Print deze pagina

P&O-highlight: gericht verlof voor specifieke redenen

Als werknemer wil je gedurende je hele loopbaan en in verschillende fases van je leven op een gemotiveerde manier je werk doen. Je bent daarin zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en inzetbaarheid. NWO-I zal je daar als werkgever in ondersteunen en faciliteren.
In sommige omstandigheden of levensfasen kan er behoefte zijn aan meer tijd voor privé. De cao kent voor enkele omstandigheden gerichte verlofmogelijkheden. Het gaat om betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en betaald zorgverlof voor de verzorging van een zieke naaste.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof en geboorteverlof

De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling aanspraak op betaald (in de cao noemen we dit bezoldigd) zwangerschaps- en bevallingsverlof van maximaal zestien weken. Dit verlof wordt verlengd tot maximaal zestien weken, voor zover het zwangerschapsverlof voorafgaand aan de vermoedelijke datum van bevalling, om andere redenen dan wegens ziekte minder heeft bedragen dan zes weken. Na de bevalling van de echtgenote of relatiepartner heeft de werknemer recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Dit verlof is onbezoldigd. Details staan in cao-artikel 5.12.

Ouderschapsverlof

Als (pleeg)ouder of adoptieouder van een kind dat nog geen acht jaar is kan de werknemer gedurende zes maanden ouderschapsverlof nemen. De cao regelt dat over drie van deze zes maanden het salaris en eventuele toelagen voor 55 procent worden doorbetaald als het betreffende kind jonger is dan vier jaar. Het ouderschapsverlof kan aaneengesloten worden opgenomen, maar ook over een langere periode worden verspreid, bijvoorbeeld één dag per week. Het ouderschapsverlof kan worden opgesplitst in drie perioden. Op verzoek van de werknemer kan het ouderschapsverlof worden opgesplitst in ten hoogste zes perioden van minimaal één maand. Details staan in cao-artikelen 5.13 tot en met 5.16.

Zorgverlof

Voor verzorging van een zieke naaste wordt maximaal twee weken betaald verlof gegeven. Dit verlof kan onbetaald worden verlengd. Als er sprake is van een levensbedreigende ziekte is het betaalde zorgverlof acht weken, waarvan vier weken volledig betaald en vier weken voor 50 procent betaald. Zorgverlof kan onbetaald worden verlengd als de situatie daarom vraagt. Details staan in cao-artikel 5.11.

Vragen

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met je P&O-adviseur.

Confidental Infomation