Print deze pagina

Medezeggenschapsstructuur binnen NWO sinds juli gewijzigd

Elke medewerker op elk niveau vertegenwoordigd

Medezeggenschap volgt zeggenschap, is de vuistregel. Ofwel: als er iets verandert in de aansturing van de organisatie, moet gekeken worden of de medezeggenschap gewijzigd moet worden.
Binnen NWO is met de komst van een directeur NWO-I en een directeur bedrijfsvoering NWO-I de governance dusdanig veranderd, dat ook de medezeggenschapsstructuur veranderd moest worden. Zo zijn een ondernemingsraad voor het bureau NWO-I (ORB) en een groepsondernemingsraad  voor de gehele institutenorganisatie (GOR NWO-I) opgericht.
Maar wat betekent dit praktisch: wie vergadert nu met wie en hoe zijn onderwerpen toebedeeld aan ondernemingsraden? Wat heb jij als medewerker van NWO-I aan deze nieuwe structuur?

De governance van NWO: hoe zit het ook alweer?

Onder de Stichting NWO-I vallen de negen onderzoeksinstituten AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON. Daarnaast is NWO-I werkgever van bureau NWO-I en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). Het Stichtingsbestuur van NWO-I (SB) is verantwoordelijk voor de NWO-instituten. De raad van bestuur NWO (RvB), die een personele unie vormt met het SB, is verantwoordelijk voor de strategie en financiering van de NWO-instituten. De directeur NWO-I is eindverantwoordelijke voor heel NWO-I. Deze is de formeel leidinggevende van de instituutsdirecteuren met wie de strategische agenda binnen de door de RvB en SB vastgestelde kaders ingevuld wordt. De directeur NWO-I adviseert de RvB over het institutenportfolio en de missies van de individuele instituten.

De medezeggenschap binnen NWO


Lokale raden

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij het beschrijven van de nieuwe medezeggenschapstructuur was het zo laag mogelijk beleggen van de verantwoordelijkheden. Omdat elk instituut eigen zeggenschap heeft, is het ook niet meer dan logisch dat elk instituut ook een eigen ondernemingsraad heeft. Ook bureau NWO-I heeft als apart organisatieonderdeel een eigen directeur met bevoegdheden waardoor het een logische stap was om ook een ondernemingsraad (ORB) op te richten speciaal voor dit organisatieonderdeel. Deze  'lokale' raden overleggen met de eigen directeur over zaken die onder de verantwoordelijkheid van deze directeur vallen.

Groepsondernemingsraad NWO-I (GOR NWO-I)

De OR bureau NWO-I (ORB) vormt samen met de ondernemingsraden van de instituten de nieuwe groepsondernemingsraad (GOR NWO-I). Naast de leden vanuit bureau NWO-I en instituten, één lid uit elke lokale raad, heeft de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) daarin twee zetels. De GOR NWO-I bespreekt met de directeur van NWO-I zaken die voor NWO-I gelden, maar geen impact hebben op NWO als geheel. Denk aan onderwerpen als de invoering van het Nieuw Financieel Systeem, de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO-I en advies bij de aanstelling van de directeur NWO-I. De zittingstermijn in de GOR NWO-I is gekoppeld aan de zittingstermijn van de lokale ondernemingsraden. Dus als bijvoorbeeld de zittingstermijn van de OR van NIOZ stopt, houdt daarmee ook het lidmaatschap van de NIOZ-afgevaardigde in de GOR NWO-I op. Wel is afgesproken om minimaal tweejaarlijks een verkiezing van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en vicevoorzitter) te organiseren.

Centrale Ondernemingsraad NWO (COR NWO)

De COR NWO bespreekt onderwerpen die heel NWO aangaan, zoals bijvoorbeeld de uitvoeringsregelingen en de strategie van NWO. De COR NWO overlegt met de raad van bestuur. Hoe is de COR NWO vanaf 2021 samengesteld? Nieuw is dat alle leden van de GOR NWO-I automatisch lid zijn van de COR NWO. Daarnaast zijn uit de OR NWO-D drie leden afgevaardigd in de COR NWO, voor deze leden geldt dat de zittingstermijn in de COR NWO is gekoppeld aan de zittingstermijn in de OR NWO-D. Ook in deze raad wordt het dagelijks bestuur minimaal tweejaarlijks verkozen. Kijk voor meer informatie over de COR NWO op de NWO-I website.

OR NWO-D

De collega's van NWO-D, die werken binnen de domeinen en de afdelingen voor bedrijfsvoering, worden vertegenwoordigd door één aparte OR voor de domeinenorganisatie: OR NWO-D. De OR van NWO-D overlegt dan ook met de raad van bestuur. Er vindt eveneens informele uitwisseling plaats met de ORB en de GOR.

Wat betekent dit voor jou?

Welke voordelen bieden deze wijzigingen voor jou als medewerker? De medezeggenschap is dichtbij: je kunt bij je eigen OR-collega's te rade voor onderwerpen die jouw specifieke werkomgeving aangaan en bij de verantwoordelijkheid van je lokale OR horen.
De ondernemingsraden van de instituten en de OR bureau NWO-I (ORB) overleggen met de eigen bestuurders. Voor de instituten was dit al zo, maar met de invoering van de nieuwe structuur kan een onderwerp, als daartoe aanleiding is, nu ook een podium krijgen in de GOR van NWO-I, waarin NWO-I-breed overleg plaatsvindt met de directeur NWO-I. Met de vertegenwoordiging uit alle instituten, het bureau NWO‑I en de BUW in de COR NWO, is invloed tot bij de raad van bestuur gewaarborgd. Deze gelaagdheid zorgt voor informatiedeling op het juiste niveau en moet leiden tot efficiënte medezeggenschap, waarin alle collega's van NWO-I zich optimaal vertegenwoordigd voelen.

Confidental Infomation