Print deze pagina

Uitrol implementatieplan 2022-2027 ‘Inclusief en divers personeelsbeleid bij NWO-I’

NWO-I heeft in oktober 2022 een implementatieplan vastgesteld over ‘Inclusief en divers personeelsbeleid bij NWO-I’. Het plan is gericht op heel NWO-I en wordt de komende jaren in de organisatie uitgerold. NWO/NWO-I streeft namelijk naar excellente wetenschap, die floreert en maximale impact heeft op onze maatschappij. Onderdeel daarvan is het stimuleren van een inclusieve wetenschapscultuur met oog voor diversiteit in de breedste zin. Dat wil zeggen mensen van verschillende expertise en met een diversiteit aan achtergronden en invalshoeken. Een inclusieve organisatie maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens van haar medewerkers en zoekt actief naar vergroting van haar diversiteit bij het aannemen van nieuwe mensen. Het overkoepelende doel van dit plan is om te komen tot een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt, zich veilig voelt om zichzelf te zijn en zich gerespecteerd weet om wie zij/hij/hen/die is. Want in een inclu­sieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levens­fase, ervaring, geslacht, culturele, etnische en/of religieuze achtergrond, genderidentiteit, seksuele oriëntatie of arbeidsvermogen/gezondheid. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Inhoud implementatieplan

Bij het personeelsbeleid van NWO-I richten we ons de komende jaren op diversiteit op het gebied van:

 1. gender;
  Opstellen van een organisatie breed GEP (Gender Equality Plan) en ontwikkeling van een leiderschapsprogramma voor vrouwen.
 1. LHBTI+;
  O.a. het door ontwikkelen van de klankbordgroep en het mogelijk maken van verlof voor iemand die in transitie gaat.
 1. culturele en/of religieuze achtergrond;
  O.a. kansen en mogelijkheden voor talenten met een migratieachtergrond.
 1. gezondheid/arbeidsvermogen.
  Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat sommige mensen onder meerdere doelgroepen vallen en daarmee last hebben van een stapeling van achtergrondkenmerken. Leeftijd en levensfase worden niet specifiek als thema behandeld, maar zitten verweven in de andere thema's.

Andere thema’s die terugkomen in het implementatieplan zijn:

 • Acties rondom bewustwording en gedrag: bewustwording van de eigen (voor)oordelen de eerste stap om de organisatie inclusiever en meer divers te maken. Denk aan trainingen voor leidinggevenden over inclusief leiderschap.
 • Taal en communicatie: de woorden, maar ook beelden die we kiezen en spreken hebben meer (onbewuste) impact op de mensen die het horen dan we vaak door hebben. Denk aan woordgebruik, woordenschat, jargon, maar ook aan het uitsluiten van mensen met een visuele of auditieve beperking. NWO-I wil als werkgever alert zijn op het gebruiken van inclusieve communicatie. De organisatie wil richtlijnen opstellen voor inclusief taal- en beeldgebruik (inclusief schrijftrainingen) en de NWO-I websites worden digitaal toegankelijk gemaakt.
 • Inclusieve cultuur: een cultureel inclusief werkklimaat resulteert erin dat iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt ongeacht gender, leeftijd, seksuele oriëntatie, etnische achtergrond, cultuur of religie. Een inclusieve organisatie maak je samen. Acties om dit te realiseren zijn het maken van een toolkit inclusief werven voor P&O, het houden van medewerkersonderzoeken, het opstellen van klankbordgroepen en het initiëren van initiatieven om medewerkers elkaar beter te leren kennen in de vorm van de rubriek ‘NWO viert…’.
 • Het algemene diversiteit- en inclusiebeleid richt zich op taal en communicatie, houding en gedrag. Voor specifieke doelgroepen stellen we daarnaast (de voortzetting van) activiteiten voor, alsmede acties speciaal gericht op het bieden van een positieve en stimulerende werkomgeving en een veilige, inclusieve cultuur voor deze doelgroepen. Denk aan gender, LHBTI+, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werken naar vermogen (bv. iemand met een arbeidsbeperking), en culturele en religieuze diversiteit.

Eerste stap: D&I-projectleider aanstellen

De eerste stap in de uitrol van het implementatieplan dat er een D&I-projectleider bij bureau NWO-I wordt aangesteld voor twee dagen per week. Deze projectleider zal in het najaar van 2022 de taken overpakken van de huidige D&I-coördinator bij NWO-I voor het personeelsbeleid, Angeniet Gillissen (NSCR). Een belangrijke taak wordt het opstellen van een Jaarplan Diversiteit, waarin staat tegen welke knelpunten de organisatie aanloopt en welke actiepunten dat jaar zullen worden opgepakt. Op basis van het Jaarplan kunnen in detail uitgewerkte plannen van activiteiten worden opgesteld per organisatieonderdeel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in overkoepelende activiteiten en activiteiten per organisatieonderdeel. Een begroting kan op basis van deze plannen worden opgemaakt.

Eerdere NWO-initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie

In opdracht van de raad van bestuur van NWO is in 2018 een Implementatieplan Diversiteitsbeleid voor NWO opgesteld voor diversiteit en inclusie in relatie tot zowel de wetenschapsfinanciering als het interne personeelsbeleid. De ondertekening van het Charter Diversiteit (2017) vormde hiervoor een basis. Vervolgens is in september 2020 het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderwijs gelanceerd, in nauwe samenwerking met onder andere NWO. Het plan omschrijft ambities en acties om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren.

NWO heeft toen twee NWO-brede werkgroepen ingericht om het implementatieplan Diversiteitsbeleid tot uitvoering te brengen:

(1) een werkgroep gericht op het subsidiebeleid van NWO
(2) een werkgroep gericht op het personeelsbeleid van NWO en NWO-I

Dat plan besloeg een periode van vijf jaar. Inmiddels zijn veel activiteiten uit dat implementatieplan uitgevoerd of staan goed op de rit. De afgelopen jaren lag de focus binnen het personeelsbeleid met name op het verbeteren van de gender­balans, bijvoorbeeld middels het WISE-programma (Women In Science Excel: biedt getalenteerde vrouwelijke wetenschappers de mogelijkheid om een eigen onderzoeksgroep op te zetten of uit te breiden bij een van de onderzoeksinstituten van NWO) en het inclusiever maken van websites en vacatureteksten. Dit is nog steeds belangrijk, maar het is tijd om de focus te verbreden. Diversiteit is meer dan gender. In het huidige actieplan, dat alleen is gericht op het personeelsbeleid bij NWO-I, staan voorgestelde doelen en acties voor de komende jaren.

Samenwerking met NWO-D

De domeinorganisatie van NWO maakt een eigen plan voor een divers en inclusief personeelsbeleid bij NWO-D. Uiteraard zullen NWO-I en NWO-D op dit thema de samenwerking opzoeken.

Meer informatie

Wil je meer weten over het implementatieplan 2022-2027 of wil je het plan per mail ontvangen? Neem dan contact op met Melissa Vianen via m.vianen@nwo-i.nl. Op de NWO-I website vind je meer informatie over diversiteit en inclusie. In de personeelsnieuwsbrief Inside NWO-I van november/december 2022 verscheen ook een artikel over het implementatieplan 2022-2027. 

Confidental Infomation