Print deze pagina

Definitief akkoord cao 2023-2024

Op 28 juli bereikten de WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb een definitief cao-akkoord, Cao-OI 2023-2024. De achterban reageerde positief op het onderhandelingsresultaat van 6 juli.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 en de belangrijkste afspraken zijn:

Per 1 september 2023 worden de lonen met vijf procent structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 september 2023 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.500 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, in de periode vanaf 1 januari 2023 tot 1 september 2023.

Per 1 januari 2024 worden de lonen structureel met nog eens 2,25 procent verhoogd. In totaal is in deze cao voor twaalf maanden dus een structurele loonsverhoging van 7,25 procent overeengekomen.

In de cao is ook afgesproken dat bij structurele werkzaamheden na afloop van een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de betreffende werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.

De cao kent al bepalingen die Diversiteit, Inclusie en Gelijkheid, maar ook duurzame inzetbaarheid in alle levensfasen ondersteunen. Om in de nieuwe cao meer invulling aan deze thema's te geven, zijn afspraken gemaakt over de uitruil van drie feestdagen, verlof voor transitieproces, mantelzorgverlof met doorbetaling van de pensioenpremie, betaald rouwverlof en verlofsparen voor sabbatical.

De tekst van de Cao-OI 2022-2023 is nog beschikbaar op de WVOI-site. Deze tekst wordt zo spoedig mogelijk door de nieuwe cao-tekst vervangen.

De nieuwe salaristabellen zijn hier al te raadplegen.

Confidental Infomation