NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/natuurkunde-projectruimte/projectruimte/

Geprint op :
22 september 2017
12:40:35

Indienen aanvraag
Een onderzoeker mag slechts eenmaal per twaalf maanden zijn of haar naam aan één Projectruimte-aanvraag verbinden als (mede-)indiener.

Behandeling aanvraag
De aanvragen die bij NWO binnen komen, worden op volgorde van binnenkomst in batches van 15 à 25 behandeld. De beoordelingsbatch start drie maanden na de eerste ontvangen aanvraag, als er tenminste 15 aanvragen zijn, of al eerder dan 3 maanden als er 25 aanvragen binnen zijn. Als er 3 maanden na de eerste ontvangen aanvraag minder dan 15 aanvragen ontvangen zijn, wordt nog maximaal 3 maanden gewacht. Als er ook dan nog geen 15 aanvragen ontvangen zijn, gaat het beoordelingsproces van start. Aanvragen worden dus in ieder geval binnen 3 à 6 maanden in behandeling genomen. De (eerste) indieners krijgen een ontvangstbevestiging kort na het indienen van de aanvraag en ontvangen bij het van start gaan van een beoordelingsbatch een bericht met details over het tijdspad van de beoordelingsprocedure van hun aanvraag.

Budget
Voor honoreringen in 2017 is in de Natuurkunde Projectruimte circa 7 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er in het kader van het Sectorplan natuur- en scheikunde een additioneel budget van 3 miljoen euro beschikbaar. Voor de verdeling van dit additionele budget gelden specifieke regels.

Brochure NWO Natuurkunde Projectruimte vernieuwd
De Brochure voor de NWO Natuurkunde Projectruimte is vernieuwd. Vanaf februari 2017 geldt de vernieuwde Brochure voor de NWO Natuurkunde Projectruimte. Deze brochure betreft grotendeels tekstuele wijzingen van de vorige brochure in verband met de transitie van FOM naar NWO. Het granting deel wat voorheen werd uitgevoerd door FOM gaat in deze nieuwe structuur op in het domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Voor beoordelingsrondes van de NWO Natuurkunde Projectruimte geldt vanaf 1 januari 2017 dat de jury haar honoreringsadvies voorlegt aan het bevoegd bestuur binnen NWO, dat vervolgens het besluit neemt. Sinds 1 januari 2017 treedt het ENW-bestuur op als het 'bevoegd bestuur' voor de Natuurkunde Projectruimte. Vanaf heden zullen alle honoreringen plaatsvinden volgens het NWO granting format, en zullen gehonoreerde personeelsplaatsen dus niet meer met een FOM-dienstverband worden ingevuld.

Datamanagement
Wij verzoeken u een korte datamanagementparagraaf op te nemen in uw aanvraag (zie pag. 12). Deze paragraaf zal niet meegewogen worden in de beoordeling van uw voorstel door de jury. Bij honorering vragen wij u deze paragraaf om te zetten in een beknopt datamanagementplan.Het formulier hiervoor kunt u van deze website downloaden.

Meer informatie
Alle informatie over het nieuwe systeem van doorlopend aanvragen, indienen, de richtlijnen, beoordeling, voorkeursbehandeling, selectie en honorering vindt u in de Brochure NWO Natuurkunde Projectruimte 2017 in ISAAC.