NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoekssubsidies/overige-subsidies/valorisatieprojecten-voor-universitaire-werkgroepen/

Geprint op :
19 december 2018
14:18:51

Deze call is gesloten. Met dit financieringsinstrument stelde FOM onderzoekers en technici uit de universitaire werkgroepen doorlopend in de gelegenheid voorstellen voor kleine valorisatieprojecten in te dienen. Te denken valt aan projecten waarin:

 • de toepasbaarheid van een wetenschappelijke vinding wordt aangetoond;
 • een proof-of-principle experiment wordt uitgevoerd;
 • een pas gepromoveerde wetenschapper het onderzoek voor een periode van maximaal één jaar bij een industriële partner voortzet; (uiteraard op basis van gedeelde (minimaal 50/50) financiering met het bedrijf);
 • samenwerkingsverbanden tussen industrie en wetenschap worden gerealiseerd of versterkt;
 • gezocht wordt naar een partij of ondernemer die een vinding wil exploiteren;
 • een studie gedaan wordt naar de technische en/of commerciële haalbaarheid van een vinding.

Aanvraag gesloten
Er kan geen aanvraag meer worden ingediend. Onderzoekers en technici die onder een universitaire FOM-werkgroep vallen, konden een projectvoorstel indienen. 

Wat kon worden aangevraagd?
(Een deel van) de financiering van overtuigende en bijzondere valorisatieprojecten. Daarbij ging het om personele en materiële kosten tot circa k€ 50 per project. In bijzondere gevallen waren ook duurdere projecten bespreekbaar.

Hoe kon worden aangevraagd?
Een aanvraag bestond in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Contactgegevens aanvrager en mede-aanvragers (en co-aanvragers, bij samenwerking met een private partner).
 • Titel en samenvatting (maximaal vijf zinnen) van het projectvoorstel.
 • Beschrijving van de valorisatiedoelstelling en de toegevoegde waarde hiervan; hierbij dient expliciet aandacht te worden gegeven aan de wijze waarop kennisoverdracht zal worden gerealiseerd.
 • Korte beschrijving van de FOM-onderzoeksresultaten (relevante publicaties en projectnummer) en de wijze van toepassing ervan.
 • Kenniseigendom en -bescherming.
 • Projectbegroting, planning en tijdpad.

Wat was nog meer van belang voor uw projectvoorstel?

 • De FOM-werkgroepleider dient in te stemmen met een ingediend projectvoorstel.
 • Het voorstel betreft kennisbenutting van door FOM gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.
 • Projecten zijn niet bedoeld om lopend onderzoek te verlengen, zonder een duidelijke valorisatiedoelstelling.
 • De door FOM ter beschikking gestelde middelen zijn niet bedoeld voor de aanstelling van stafpersoneel (zoals een valorisatiemanager) of brede publiekscommunicatie.
 • Gehonoreerde valorisatieprojecten zullen worden ondergebracht in de FOM-werkgroep waarvan de aanvrager deel uitmaakt.
 • Voor gehonoreerde projecten wordt binnen twee maanden na afloop een eindrapport verwacht.
 • Bij de beoordeling van uw projectvoorstel wordt cofinanciering met een private partner gezien als een pré.

Selectieprocedure
Projectvoorstellen zijn vertrouwelijk behandeld en op individuele basis beoordeeld door een commissie die de FOM-directeur adviseerde over honorering.

Acht FOM-valorisatieprojecten toegekend
FOM heeft acht valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen toegekend. In 2010 heeft FOM de eerste twee valorisatieprojecten gehonoreerd. FOM-werkgroepleider dr. Rudolf Sprik van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelt met zijn groep een methode om beschadigingen in composietmaterialen aan te tonen. Ze werken daarbij samen met bedrijven in de vliegtuigindustrie. De groep van FOM-werkgroepleider prof.dr. Martin van Hecke uit Leiden verkent, in samenwerking met de bouwindustrie, de mogelijkheden om de eigenschappen van zand te kunnen bepalen met behulp van geluidsgolven. Voor meer informatie over deze twee projecten kunt u het artikel downloaden, rechts bovenaan deze pagina. 

In april 2011 heeft FOM vervolgens een valorisatiesubsidie toegekend aan dr. Davide Iannuzzi (VU). Deze FOM-werkgroepleider en Vidi-laureaat startte in april officieel zijn bedrijf Optics11. Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor zeer kleine optomechanische sensoren. Na vijf jaar onderzoek is deze 'fiber-top' technologie nu klaar om op de markt te verschijnen. Het FOM-valorisatieproject helpt mee om een uitleessysteem te ontwikkelen voor de zogenaamde 'ferrule-top' sensor.
FOM heeft in mei 2011 ook een valorisatiesubsidie toegekend aan een consortium van de UvA onder leiding van FOM-werkgroepleider prof.dr. Mark Golden. Zijn team gaat samen met de FOM-werkgroep van dr. Rudolf Sprik en met dr. Luigi Scaccabarozzi van ASML onderzoeken of ultrasoon geluid gebruikt kan worden om maskers van de nieuwste extreem ultraviolet licht (EUV) lithografische machines te reinigen. Het totale project heeft een omvang van 123.000 euro, waarvan FOM 53.000 euro bijdraagt, het Van der Waals-Zeeman Instituut van de Universiteit van Amsterdam 25.000 euro en ASML 45.000 euro. De jury is van mening dat dit projectvoorstel heldere toepassingsdoelstellingen en grote industriële relevantie heeft. In oktober 2011 heeft FOM-werkgroepleider prof.dr. Daniël Bonn een valorisatiesubsidie gekregen om samen met het NFI bloedanalyse op plaatsen delect te verbeteren.
In februari 2014 heeft FOM een valorisatiesubsidie toegekend aan een consortium van de  Vrije Universiteit, onder leiding van dr. Stefan Witte en FOM-werkgroepleider prof.dr. Kjeld Eikema. Met deze subsidie zullen zij de mogelijkheden van een nieuw type microscoop gaan onderzoeken en de veelbelovende technologie verder ontwikkelen voor andere toepassingen.
In juli 2014 heeft FOM een valorisatiesubsidie toegekend aan dr. René Sedmik van de VU Amsterdam, voor het verder ontwikkelen en commercialiseren van een seismische sensor gebaseerd op een concept, oorspronkelijk bedoeld voor de detectie van minieme oppervlaktespanningen in het Casimir en niet-Newtoniaanse krachten exeperiment (Cannex) aan de VU. Voor meer informatie zie het persbericht van de VU (Engels).
In september 2016 heeft FOM het laatste FOM-valorisatieproject toegekend voor ultrasnelle SEM-microscopie aan Jacob Hoogenboom. Deze TUD-onderzoeker gaat daarmee een systeem karakteriseren waardoor met een gewone SEM microscoop extreem snelle metingen mogelijk worden. Voor dit systeem hebben de TU Delft en FOM gezamenlijk een patent aangevraagd. Het project is een publiek-private samenwerking tussen FOM en FEI.

Vragen?
Voor vragen over deze speciale valorisatieprojecten voor universitaire werkgroepen kunt u zich richten tot Jeroen van Houwelingen, telefoon (030) 600 12 17.