NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/over/nationale-wetenschapsagenda/

Geprint op :
19 december 2018
14:33:47

Meer informatie op de NWO-website
Op de NWO-website vindt u ook meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda.

Aanmelden nieuwsbrief NWA-routes
Via de website van de Nationale Wetenschapsagenda kunt u zich aanmelden voor de NWA-routes.

Uitkomsten routeworkshops
Op dit moment formeren de zestien routes zich. Via brede workshops is verkend wat de nieuwe verbindingen en mogelijkheden voor nieuw veelbelovend onderzoek binnen de route zijn. Elke route heeft één of enkele trekkers, die aan de slag zijn gegaan om het 'veld' te organiseren. De workshops hebben dit voorjaar plaatsgevonden. De trekkers gebruiken de input bij het uitwerken van de routes en zullen voor de zomer de plannen weer aan de politiek aanbieden.
De uitkomsten van de routeworkshops vindt u op de NWA-website.

NWO en NWA
In januari 2016 is er door werkgroepleiders, instituutsdirecteuren en anderen op de maandagavond tijdens het congres Physics@ Veldhoven uitvoerig over de betekenis van de NWA voor de fysica gesproken. Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) vindt het belangrijk om de komende tijd actief speciale aandacht te schenken aan de volgende thema's die nu niet expliciet in een route zichtbaar zijn: duurzame energie, quantumfysica/-technologie; nanofysica/-technologie; bouwstenen van leven en materiaalwetenschappen.

Contactpersonen voor huidige voorbeeldroutes en nieuwe onderwerpen

  • Voor de voorbeeldroute nummer 5 'Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd' is Stan Bentvelsen (Nikhef) trekker. Contactpersoon namens NWO-domein ENW is Job de Kleuver. De eerste workshop heeft plaatsgevonden op 22 maart in Amsterdam. Meer informatie over de workshop vindt u op de Nikhef-website.
  • Voor de voorbeeldroute nummer 9 'Big data verantwoord gebruiken' is Astrid Zuurbier contactpersoon namens NWO-domein ENW.
  • Wim Sinke (ECN, UvA, AMOLF), Richard van de Sanden (DIFFER, TU/e) en Kornelis Blok (TUD, Ecofys) zijn de inhoudelijke trekkers die de vormgeving van een beoogde nieuwe route energietransitie aanvoeren. Organisatorisch wordt het opzetten van de route getrokken door Erik Langereis (DIFFER) met ondersteuning van een projectteam waar Marcel Hoek (NWO-domein ENW) in participeert. Meer informatie over de beoogde nieuwe route Energietransitie en de geplande workshops is te vinden op: www.nera.nl/route-energietransitie/. Op dinsdag 26 april vond in voorbereiding daarop de workshop 'Energietransitie' plaats in de Jaarbeurs Utrecht.
  • Leo Kouwenhoven (TUD) en Dave Blank (UT) zijn in 'the lead' wat betreft de combinatie van de onderwerpen quantumfysica/-technologie en nanofysica/-technologie. Namens NWO-domein ENW zijn de contactpersonen Michiel van den Hout en Pieter de Witte. Workshop 'De quantum/nano-revolutie' vond plaats op donderdag 28 april 2016.
  • Voor bouwstenen van leven zijn mede-initiatiefnemers uit de wetenschap Marileen Dogterom en Nynke Dekker (beiden TUD). Dorien Kool is contactpersoon binnen het NWO-domein ENW.
  • Albert Polman (AMOLF) is trekker voor het onderwerp materialen. Peter Spijker staat hem voorshands bij als contactpersoon. Op dinsdag 10 mei 2016 vond de besloten workshop NWA-route Materialen plaats in Utrecht. Doel van de workshop was om te komen tot aansprekende gamechangers voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Over de Nationale Wetenschapsagenda
Het kabinet heeft in 2014 de kenniscoalitie opdracht gegeven een verbindende agenda voor onderzoek in Nederland te ontwikkelen. Onder leiding van een stuurgroep is daar de afgelopen negen maanden aan gewerkt. Deze Nationale Wetenschapsagenda stimuleert creativiteit en vernieuwing en verbindt partijen en thema's. Door het opstellen van de agenda zijn wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij dichter bij elkaar gekomen. Bijna 12.000 vragen, ingediend door betrokken en nieuwsgierige mensen, vormen de basis van de wetenschapsagenda. Daaruit zijn 140 clustervragen gedestilleerd, geïnspireerd vanuit de theorie en de praktijk, met vertakkingen naar uiteenlopende disciplines. Die clustervragen hebben betrekking op belangrijke intersectorale en interdisciplinaire vraagstukken, maar omvatten niet de gehele wetenschap. Alles in de wetenschapsagenda is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is staat in de wetenschapsagenda. Naast de agenda zal er voldoende ruimte moeten blijven voor vrij en ongebonden onderzoek.

De Nationale Wetenschapsagenda voor scholieren
In navolging op de Nationale Wetenschapsagenda zijn ook scholieren speciaal uitgenodigd om vragen te formuleren met behulp van lesmateriaal over wetenschap en het stellen van goede vragen. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen uit de hogere klassen van vmbo, havo en vwo. Sinds 29 november kunnen scholen het lesmateriaal gratis gebruiken. De vragen die de leerlingen hebben geformuleerd, staan op de website van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren.

Meer weten?
Zie www.wetenschapsagenda.nl voor alle vragen en de routes. Op YouTube vindt u een filmpje over Nationale Wetenschapsagenda.
Eerdere berichten van over de NWA.