NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/over/topsectoren/

Geprint op :
14 december 2018
15:53:42

Sinds 2011 trekt de overheid samen op met ondernemers en onderzoekers om negen cruciale topsectoren van onze economie gericht te versterken. Dit zijn thema's die voor de Nederlandse economie van bijzonder belang zijn en waarvoor de regering een samenhangende agenda wil ontwikkelen om innovatie, creativiteit en ondernemerschap in Nederland te stimuleren; de Kennis- en Innovatieagenda.

NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) is vanuit de natuurkunde het sterkst betrokken bij de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie, maar draagt ook bij aan de topsectoren Chemie, Water, Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health.

Topteams
Voor elke topsector is een speciaal topteam samengesteld, met daarin een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf. De topteams geven aan welke doelen ze zichzelf stellen en hoe de overheid de negen topsectoren kan faciliteren, zodat ze concurrerend blijven op de wereldmarkt.

TKI - Topconsortium voor Kennis en Innovatie
Er zijn Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet om publiek-private samenwerking (PPS) binnen de topsectoren te stimuleren en te coördineren. Een belangrijke brandstof voor de innovatiemotor is de zogeheten TKI-toeslag; een bonus vanuit het ministerie van Economische Zaken van 25 procent bovenop de private inbreng in PPS-programma's. Deze toeslag wordt via de TKI's toegekend aan de kennisinstellingen. TKI's kunnen inhoudelijk programmalijnen binnen de topsectoren ontwikkelen. In een aantal topsectoren, zoals de Topsector HTSM, is de inhoudelijke ontwikkeling via roadmaps ingevuld, waarbij kennisinstellingen en bedrijven samen met de topsectoren optrekken. Met de TKI-toeslag wordt extra onderzoek binnen de topsectoren gefinancierd.

Topsectoren binnen NWO
NWO-domein ENW (natuurkunde) draagt door de uitvoering van excellent, fundamenteel onderzoek bij aan de vergroting van kennis en het stimuleren van innovatie in de Nederlandse economie. De Industrial Partnership Programma's (IPP's) spelen hierbij een belangrijke rol, in sommige gevallen gevat in langdurige initiatieven, zoals het Advanced Research Center for Nanolitography (ARCNL) met onder andere ASML en het quantuminstituut QuTech samen met onder andere Microsoft.

Ook de NWO-instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef doen veelbelovend onderzoek samen met bedrijven. De samenwerkingen met bedrijven zijn onderdeel van de NWO Propositie voor de topsectoren. Via deze propositie krijgen de activiteiten van NWO een plek in de Nationale Kennis- en Innovatieagenda. NWO-domein ENW (natuurkunde) is met name actief in de Topsectoren HTSM en Energie.

Topsector Energie
Het NWO-domein ENW (natuurkunde) is de coördinator en het aanspreekpunt voor de Topsector Energie. Bovendien levert het NWO-domein ENW (natuurkunde) de kennissecretaris voor deze topsector.

Topsector HTSM
De Topsector HTSM heeft zeventien roadmaps opgesteld voor onderwerpen die inhoudelijke thema's beschrijven voor PPS. Deze roadmaps zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onderzoeksorganisaties, waaronder NWO, en bedrijven. Daarnaast is het TKI HTSM bij NWO Utrecht gehuisvest en een NWO-werknemer is de plaatsvervangend directeur van het TKI.

IPP's goede invulling topsectorenbeleid
Onlangs bleek uit de evaluatie van het IPP dat NWO, door op deze manier invulling te geven aan het topsectorenbeleid, voor velen geldt als een voorbeeld van een sterke, dynamische en strategie-bepalende instelling die het veld organiseert en een goed trackrecord heeft op het gebied van publiek-private samenwerking.

Meer informatie
Topsectoren
Topsector Energie
Topsector HTSM
TKI-toeslag
NWO en de topsectoren