NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/samenwerking/nwo-natuurkundev/fomv-subsidies/

Geprint op :
25 mei 2018
15:26:23

Persoonsgebonden posities voor postdocs 
De persoonsgebonden posities voor postdocs zijn bedoeld voor vrouwen die op langere termijn hun loopbaan binnen de Nederlandse fysica willen vormgeven. De subsidie heeft het voordeel dat hiermee vrouwen in een cruciale en kwetsbare fase van hun carrière voor een periode van maximaal vijf jaar 'onder de pannen' zijn en daarmee een goede uitgangspositie verwerven voor het vervolg van hun carrière.

NWO financiert een postdoc-positie voor maximaal drie jaar gespreid over een periode van maximaal vijf jaar. Voorwaarde is dat de vrouw zelf daaraan gekoppeld een - niet door NWO betaald - verblijf van één tot twee jaar aan een buitenlandse instelling georganiseerd heeft. Het buitenlandverblijf kan naar eigen inzicht worden gepland voor, tijdens of na de periode die NWO financiert.
De subsidie kan aangevraagd worden door vrouwen die net gepromoveerd zijn of door vrouwen die reeds een postdoc-positie in het buitenland hebben (of bijna afronden). In het eerste geval moet het onderzoeksvoorstel gaan over zowel de door NWO gefinancierde positie (maximaal drie jaar) als de positie bij een buitenlandse instelling (maximaal twee jaar). In het tweede geval moet het onderzoeksvoorstel gaan over de door NWO gefinancierde postdoc-positie (maximaal drie jaar) dat bij voorkeur een goede aansluiting heeft met het onderzoek in het buitenland.
Het budget voor de persoonsgebonden postdoc-positie is een personeelsbudget van maximaal drie jaar. Een kleine bijdrage aan persoonlijk materieel budget is mogelijk als er goede argumenten worden gegeven.
Bij het verwerven van een subsidie via de Vernieuwingsimpuls van NWO vervalt de toekenning of het restant van deze NWO Natuurkunde/v Subsidie.
De aanvraag moet de volgende documenten bevatten: brief van de onderzoeker gericht aan directeur van het NWO-domein Exacte en natuurwetenschappen, onderzoeksplan met planning en benodigd budget, cv en een bevestiging van de aanstelling aan de buitenlandse instelling.

Overbruggingssubsidies

Overbruggingssubsidies zijn bedoeld om faculteiten en onderzoekinstellingen te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in vaste dienst. NWO draagt maximaal vijf jaar bij.
De aanvraag moet door én op verzoek van de decaan of instituutsdirecteur worden ingediend. De decaan moet de garantie geven dat de universiteit binnen vijf jaar de salariskosten van de betreffende vrouw zal gaan dragen.
Voorbeelden van een overbruggingssubsidie zijn een bijdrage aan een vaste aanstelling als UD of UHD (eventueel na werkzaam te zijn geweest aan een buitenlandse universiteit) of een financiering van het salarisverschil tussen UHD en hoogleraar.
De aanvraag moet de volgende documenten bevatten: brief van de decaan/instituutsdirecteur gericht aan directeur van het NWO-domein Exacte en natuurwetenschappen, onderzoeksplan met planning en cv.

Terugkeren?
Als u na lange tijd terug wilt keren in het natuurkundig onderzoek, kunt u contact opnemen met Arlette Werner.

Geen deadline
Omdat het vaak ad-hocoplossingen zijn, is er geen deadline voor het indienen van aanvragen. Zo kunnen de aanvragen van geval tot geval bekeken worden.

Overige informatie 
De Minerva-Prijs en het symposium Insight Out vormen activiteiten binnen het NWO Natuurkunde/v Stimuleringsprogramma om de zichtbaarheid van de vrouwelijke fysici te vergroten. Gebruik de links voor meer informatie.

NWO Natuurkunde/v Commissie
De NWO Natuurkunde/v Commissie dient het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen van gevraagd en ongevraagd advies over vrouwen in de natuurkunde. De NWO Natuurkunde/v Commissie bestaat uit prof.dr. Petra Rudolf (voorzitter, RUG), prof.dr. Henk Stoof (UU) en prof.dr. Jennifer Herek (UT).

Voor meer informatie, of als u na lange tijd terug wilt keren in het natuurkundig onderzoek, kunt u contact opnemen met Arlette Werner.