Op deze afbeelding staan de Westerbork Synthese Radio Telescopen

NWO-I heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten.
Het is een zelfstandige privaatrechtelijke stichting (geen overheid) die vanwege haar nationale belang onder toezicht staat van NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (wel overheid).  NWO-I is een koepelorganisatie voor negen nationale onderzoeksinstituten: AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON.

NWO-I is werkgever voor de ruim 1.700 medewerkers van de negen instituten, bureau NWO-I en de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW).

De NWO-instituten vervullen nationale en internationale rollen. De NWO-instituten vormen een nationaal expertisecentrum, een kraamkamer voor wetenschappelijke vernieuwing, een kweekvijver voor talent, verbinder in nationaal en internationaal onderzoek of ontwikkelaar, beheerder en facilitator van grote infrastructuur of grote datasets. 

Het onderzoek aan de NWO-instituten is gedreven door nieuwsgierigheid en maatschappelijke uitdagingen. Wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die van nationaal strategisch belang zijn, vereisen onderzoek met langjarig commitment en bundeling van multidisciplinaire expertise en faciliteiten. Door dat onderzoek grensverleggend, integer en excellent uit te voeren, toegankelijk te maken en uit te dragen, realiseren de NWO-instituten kennis en oplossingen met wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Relatie met NWO

NWO is een publiekrechtelijke organisatie, een onderdeel van de Nederlandse overheid. NWO heeft als taak het bevorderen van onderzoek met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO-I is een onafhankelijke stichting, een aparte rechtspersoon dus, en bovendien geen onderdeel van de overheid. NWO houdt wel toezicht op NWO-I vanwege het belang van het wetenschappelijk onderzoek dat erin wordt uitgevoerd, en ook om toe te zien op de integriteit van NWO-I als algemeen nut beogende instelling. Daartoe zitten bestuursleden van NWO onbezoldigd in het bestuur van NWO-I.

Organisatieonderdelen NWO-I

De volgende organisatieonderdelen maken deel uit van NWO-I.

Negen NWO-instituten

  • AMOLF - Physics of functional complex matter
  • ARCNL - Advanced Research Center for Nanolithography
  • ASTRON - Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • CWI - Centrum Wiskunde & Informatica
  • DIFFER - Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Nikhef - Nationaal instituut voor subatomaire fysica
  • NIOZ - Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR - Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON - Netherlands Institute for Space Research

Bureau NWO-I

Bureau NWO-I in Utrecht ondersteunt de NWO-instituten en de BUW met beleid & strategie, personeelszaken, financiële administratie en communicatie. Bureau NWO-I verbindt de BUW en de NWO-instituten met de domeinorganisatie van NWO.

Universitaire werkgroepen (BUW)

Ongeveer 48 universitaire werkgroepen uit de BUW (Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen) maken deel uit van NWO-I. Binnen de werkgroepen vindt natuurkundig onderzoek plaats aan de onderstaande Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen, totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond.

Organogram

Onderaan deze pagina vind je het organogram van NWO en NWO-I. 

Historie

Op 1 januari 2017 is de voormalige Stichting FOM samen met andere NWO-onderdelen omgevormd tot een nieuwe organisatie: NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO. Het voormalige FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) ging naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO.
En het deel dat de voormalige FOM-instituten (AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef) en de BUW ondersteunde, is omgevormd tot bureau NWO-I. De NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON zijn op 1 januari 2018 met deze institutenorganisatie gefuseerd.

Confidental Infomation