NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/nwo-transitie/

Geprint op :
9 december 2019
03:50:36

Fusie NWO-instituten
Het laatste nieuws over de fusie met de NWO-instituten en de meest recente versie 'FAQ fusie NWO-instituten' (oktober 2017) zijn beschikbaar via een speciale webpagina over de fusie: www.nwo-i.nl/fusie

De fusie tussen ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en Stichting NWO-I is een feit. Voordat de fusie op 1 januari 2018 een feit werd, is er vanuit drie projectteams gewerkt aan de volgende onderwerpen: Project 'Verder vormgeven van NWO-I' betreft het ontwerp in formatieplaatsen en fte's van het bureau NWO-I en het micro-ontwerp van de front en back offices van de instituten op basis van het goedgekeurde dienstverleningsmodel van het institutenbureau. Project 'Juridische integratie' richt zich op de juridische fusie tussen de vijf instituten en NWO-I. Project 'Harmoniseren uitvoeringsregelingen' gaat over een nadere uitwerking bij bepaalde Cao-artikelen. NWO-I, CWI en NIOZ hebben een eigen pakket uitvoeringsregelingen. Voor ASTRON, SRON en NSCR gelden al de NWO-uitvoeringsregelingen.

De raad van bestuur van NWO heeft de eindverantwoordelijkheid voor de integratie van de instituten en NWO-I. Ook de besturen van NWO-I en van de fuserende stichtingen besluiten over de fusie.
Een taskforce is ingesteld bestaande uit een lid van de raad van bestuur van NWO (Caroline Visser), de directeur van de Institutenorganisatie van NWO (Christa Hooijer), namens de instituten een instituutsdirecteur (Henk Brinkhuis, NIOZ) en Roeland Stolk (Berenschot) die namens het transitiebureau als secretaris optreedt. Deze taskforce staat in nauw overleg met de instituutsdirecteuren en stuurt direct de drie projectteams aan (zie alinea hierboven).
De directeuren van de instituten informeren hun medewerkers over de fusie. Daarnaast was voor alle medewerkers in juni 2017 het document 'Frequently Asked Questions fusie NWO-instituten' beschikbaar.
 
 ##

Bureau NWO-I van start
Eind maart 2017 kregen de bureaumedewerkers in Utrecht en Den Haag krijgen een brief in het kader van de transitie, met daarin het bericht over hun plaatsing per 1 april. Sommige medewerkers zijn nu binnen de NWO Domeinen of de bijbehorende Bedrijfsvoering aan de slag, andere medewerkers in NWO-I. De bureauorganisatie van NWO-I is op 1 april officieel van start gegaan met 46 medewerkers en bestaat uit drie afdelingen: Financiën, Personeel & Organisatie en Strategische Ondersteuning. Daarnaast zijn er drie inhoudelijke clusters: Communicatie, Juridische zaken en Vastgoedbeheer. NWO-I blijft de host van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Het domein TTW zal het bureau verzorgen voor het TKI HTSM. Het bureau NWO-I ondersteunt de instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef. Sinds 1 januari 2018 ondersteunt NWO-I ook de instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON.

Veelgestelde vragen over de transitie
Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de transitie. Heeft u een vraag, neem contact met ons op via info-nwoi@nwo.nl.

Hoe gaat dat met de financieringsinstrumenten en continuïteit?
Voor het aanpassen van financieringsinstrumenten gelden voor alle onderdelen van NWO de volgende spelregels: lopende instrumenten blijven in essentie onveranderd in de lucht, totdat een besluit over aanpassing of opheffing wordt genomen. Duidelijk is dat 2017 een overgangsjaar zal zijn: de organisatie krijgt dan verder gestalte en de domeinen gaan zorgen dat de financieringsinstrumenten op elkaar aansluiten. NWO en FOM zullen wijzigingen in de financieringsinstrumenten ruim (minimaal een halfjaar) voordat deze ingaan, bekend maken. Onderzoekers kunnen zich zo tijdig voorbereiden op veranderingen in de procedures. Nieuwe calls zullen uitgaan vanuit de nieuwe domeinen en de domeinbesturen zullen besluiten over toekenningen.

Wat gebeurt er met de FOM-werknemers?
Voor alle voormalig FOM-werknemers geldt dat de naam van hun werkgever is veranderd: van FOM naar de Institutenorganisatie van NWO (NWO-I). Verder verandert er voor de meesten niets, alleen voor de medewerkers van het FOM-bureau is dat anders. Zij kregen allemaal een andere plek in het nieuwe NWO. De medewerkers van het FOM-bureau hebben, als de NWO- en STW-collega's, zoveel mogelijk hun werk gevolgd. 
 
Omdat de NWO-instituten later fuseren met de institutenorganisatie, en omdat ZonMw pas per 1 januari 2019 meegaat in het nieuwe NWO, zal er op drie momenten sprake zijn van plaatsing van medewerkers. Wat ook verandert, is dat onderzoekers niet meer in dienst van FOM komen, maar net als bij de andere NWO-onderdelen nu het geval is, in dienst van een universiteit of kennisinstelling. Alle andere werknemers van FOM (dus buiten het FOM-bureau) blijven in dienst van FOM, dat nu de naam NWO-I draagt. Het nieuwe NWO werkt vanuit twee locaties: Den Haag en Utrecht.

Hoe ziet de nieuwe organisatie en bestuursstructuur er uit?
De organisatie wordt efficiënter en transparanter ingericht: de huidige disciplines worden geclusterd tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw).

Tevens worden de instituten ondergebracht in één Institutenorganisatie van NWO. Dit betekent een opsplitsing van de huidige FOM-organisatie. Het granting deel zal samen met de voormalige NWO-gebieden Chemische Wetenschappen, Astronomie, Wiskunde, Informatica en Aard- en Levenswetenschappen het nieuwe domein 'Exacte en Natuurwetenschappen' vormen. Het deel van FOM dat nu de FOM-instituten ondersteunt, is omgevormd tot de Institutenorganisatie van NWO die uiteindelijk alle NWO-instituten gaat ondersteunen.

In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming aan de top plaats in een raad van bestuur. Dit collegiale bestuur is nauw verbonden met de domeinen en de instituten via vier actieve wetenschappers die er, naast een voorzitter en een lid voor financiële en operationele zaken, deel van uitmaken. Deze vier actieve wetenschappers zijn daarnaast ieder voorzitter van een van de vier domeinbesturen. De raad van bestuur als geheel is verantwoordelijk voor de instituten, die ondersteund worden door de institutenorganisatie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budgetverdeling over de domeinen en instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering.

Kijk hier voor de namen van de leden van de Raad van Toezicht.

Waarom komt er een nieuw NWO?
Het ministerie van OCW publiceerde op 25 november 2014 de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst met als bijlage bij het kamerstuk een adviesrapport, waarin aanbevelingen staan voor aanpassingen van de organisatiestructuur van NWO. Het doel van de aanpassingen is te komen tot een slagvaardiger, minder pluriform en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie. Op maandag 13 april 2015 heeft NWO de nieuwe strategienota gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van OCW. De wetenschapsvisie en de NWO-strategie waren richtinggevende documenten voor de transitie van NWO. 

Hoe liep het proces tot nu toe?

Een stuurgroep begeleidde het implementatietraject van de organisatieaanpassing bij NWO. In de eerste vergadering, op maandag 18 mei 2015, heeft de stuurgroep besloten Wim van Saarloos per 1 juni 2015 te benoemen tot programmadirecteur transitie NWO. In die functie leidde hij de transitie naar de nieuwe NWO-organisatie tot 1 januari 2017. De Stuurgroep presenteerde het Plan van aanpak voor de transitie naar een vernieuwd NWO en een samenvatting van dit plan, in oktober 2015.

De eerste fase van het Plan van Aanpak, de planfase, behelsde het uitwerken van een integraal hoofdontwerp voor het nieuwe NWO. Dit werd gedaan door middel van werkgroepen van NWO-betrokkenen, die de nodige ruimte bieden aan stakeholders van NWO om mee te denken.

Op 23 maart heeft de stuurgroep transitie het Integraal Plan vastgesteld. Naast het vastleggen van het Integraal Plan nam de stuurgroep ook verschillende besluiten die nodig waren om met de Ontwerpfase te starten. Deze fase diende ter voorbereiding van de bedrijfsvoering en organisatie op de nieuwe organisatie.

De bestuursoverdracht bij NWO vond plaats per 1 oktober 2016. Het Algemeen Bestuur droeg de bestuursverantwoordelijkheid over aan de nieuwe voorzitter prof.dr. Stan Gielen en drs. Caroline Visser.

De Raad van Bestuur van FOM besloot op 21 december 2016 definitief tot de omvorming van Stichting FOM.

De nieuwe NWO-wet is per 1 februari 2017 in werking getreden. Per 1 januari 2017 is NWO van start met de nieuwe organisatiestructuur en zijn de overige vier leden van de nieuwe raad van bestuur aangetreden. Braakman, Schouten en Van den Doel zijn de domeinvoorzitter van respectievelijk ENW, TTW en SGW. Geurts begon per 1 januari 2017 als voorzitter van het zelfstandige ZonMw, waarvan de integratie als vierde domein binnen NWO is voorzien voor begin 2019.

Waar kan ik meer lezen?
- Website NWO
- Nieuwsbericht 10 maart 2017: Nieuwe hoofden bekend
- Nieuwsbericht 10 februari 2017: Benoeming leden nieuwe raad van toezicht NWO
- Persbericht 21 december 2016: omvorming NWO een feit
- FOM expres december 2016
- Persbericht 21 december 2016
- FOM expres mei 2016
- FOM expres december 2015
- FOM expres juli 2015
- FOM expres Special april 2015
- Samenstelling nieuwe domeinbesturen NWO vastgesteld
- Omvorming FOM een feit
- Interview Christa Hooijer op ScienceGuide.nl
- Aanpassing NWO Vici-procedure 2017
- Bestuursoverdracht NWO per 1 oktober 2016
- Herry Nijhuis nieuwe directeur STW en toekomstig directeur domein TTW (juni 2016)
- Nieuw NWO: financieringsinstrumenten (juni 2016)
- Directeuren Institutenorganisatie, domein ENW en domein SGW van het nieuwe NWO bekend (juni 2016)
- Stan Gielen per januari 2017 voorzitter nieuw NWO (juni 2016)
- Transitie naar Nieuw NWO maakt volgende stap (april 2016)
- Plan van aanpak bekend voor nieuw NWO (oktober 2015)
- Wim van Saarloos benoemd tot programmadirecteur transitie NWO (mei 2015)
- Nieuwe organisatiestructuur NWO en FOM bekend (april 2015)
- Op weg naar een sterker NWO (november 2014)