NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/bronnen/inzet-vakantie-uren-bron-1/

Geprint op :
26 augustus 2019
10:56:37

  1. Het resterende saldo over een jaar moet, na inzet, minimaal gelijk zijn aan het aantal uren dat de werknemer gemiddeld werkt in vier weken. Bij een volledige arbeidsduur is dit ten minste 160 uur per jaar. Uit voorgaande jaren resterend verlof kan ook worden ingezet. 
  2. Het maximaal aantal in te brengen vakantie-uren bedraagt 120 uur per jaar (deeltijders: naar rato omvang dienstverband). 
  3. De minimaal aantal in te brengen vakantie-uren bedraagt 16 uur per jaar (deeltijders: naar rato omvang dienstverband).

Voorbeeld
Iemand heeft een deeltijddienstverband van 50 procent. Het in te brengen aantal uren moet tenminste 8 zijn en mag niet groter zijn dan 60 (het minimum respectievelijk maximum voor deze deeltijder, 16 x 50 procent = 8 uren en 120 x 50 procent = 60 uren).

De AVOM-keuze kan één keer per jaar worden gemaakt. Alleen als de uren worden gebruikt voor het doel fiets of voor vermindering van de eigen bijdrage studiekosten, kan de afspraak ook worden gemaakt voor twee of drie jaar.
De bron vakantie-uren kan niet worden ingezet voor het doel reiskosten woon-werkverkeer en voor het doel vakbondscontributie. De werknemer die aantoonbaar gebruikmaakt van reguliere kinderopvang kan zestien extra vakantie-uren laten uitbetalen,

Waarde en kosten van een vakantie-uur
Bij de bepaling van de waarde van een vakantie-uur wordt uitgegaan van het salaris plus bepaalde vaste toelagen (bezoldiging) zoals die voor de werknemer zouden gelden bij een volledige arbeidsduur in de maand dat de AVOM-keuze ingaat. Hier wordt de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering bijgeteld. De uurwaarde wordt verkregen door dit resultaat te delen door 165 (dit is het fulltime aantal uren per maand, 38 x 13 : 3 = 165).
N.B.: De verkregen uurwaarde wordt niet tussentijds aangepast.

Voorbeeld
Een deelnemer aan het Ouderschapsverlof werkt drie dagen per week (60 procent). Hij heeft een salaris van € 1.400,00 en een functioneringstoelage van 6 procent (€ 84,00) gedurende meerdere jaren. Inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering is dat € 1.484,00 x 1,1633 = € 1.726,34 in totaal.  Een vakantie-uur is € 1.726,34 : 165 = € 10,46 waard. Deze werknemer mag maximaal 120 x 60 procent = 72 vakantie-uren per jaar inzetten. De werknemer kan een fiets van € 750,00 geheel uit vakantie-uren bekostigen, hij heeft in totaal 72 vakantie-uren nodig (€ 750,00 : € 10,46 = 72 uur).

De kosten van doelen moeten altijd in evenwicht zijn met de opbrengst van bronnen. Vakantie-uren kunnen alleen per geheel uur worden ingezet. De opbrengst van een geheel aantal vakantie-uren zal niet steeds gelijk zijn aan de kosten van de gekozen doelen. Als de ingezette uren niet voldoende opleveren, zal het verschil op de aangegeven wijze door salarisverlaging worden verrekend. De salarisadministratie zal verschillen onder € 50,00 automatisch verrekenen in de vorm van een extra salarisverlaging in de eerste maand nadat de aanvraag is verwerkt. Als de uren iets meer opleveren dan nodig is om de doelen te betalen, wordt dit verschil (na aftrek van de vereiste inhoudingen) netto uitbetaald bij het eerstvolgende salaris.

Voorbeeld
De werknemer uit het vorige voorbeeld valt in het belastingtarief 42 procent en krijgt daardoor per uur van de € 10,46 (bruto) € 6,07 (netto) uitbetaald.