NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden-op-maat/bronnen/verlaging-brutosalaris-bron-2/

Geprint op :
23 augustus 2019
23:55:29

Inbreng van brutosalaris
Door de inzet van brutosalaris ('salarisverlaging') wordt er minder belasting en premies sociale verzekeringen ingehouden. Dit levert een voordeel op als de verlaging van het salaris wordt gebruikt om een hogere reiskostenvergoeding, een fiets, een studie etc. mee te bekostigen. De salarisverlaging wordt verwerkt in de maand waarin de AVOM-keuze ingaat. In het geval dat u salaris inzet voor de doelen fiets of studie kan dat pas nadat de kosten van de doelen bekend zijn.

Voorbeeld
De werknemer maakt een AVOM-afspraak over de aanschaf van een fiets van € 750,00. Werknemer krijgt daardoor € 750,00 van zijn brutosalaris netto uitbetaald. Hoe werkt dit?
Het brutosalaris wordt (gedurende een bepaalde periode) verlaagd met in totaal € 750,00. Daardoor wordt minder ingehouden aan belasting en sociale premies, bijvoorbeeld € 199,421). Het nettosalaris wordt dan dus met € 750,00 - €  199,42 = € 550,58 verlaagd. De fiets van € 750,00 kost de werknemer € 550,58.

U kunt het salaris, afhankelijk van de door u gekozen doelen, verlagen gedurende verschillende perioden:

  • Bij extra reiskostenvergoeding wordt het salaris altijd iedere maand met een vast bedrag verlaagd.
  • Als u de verlaging wilt gebruiken om een fiets voor woon-werkverkeer te kopen of voor de verlaging van uw studiekosten, dan kunt u er ook voor kiezen om de verlaging te spreiden over twee of drie jaar of om de verlaging te laten plaatsvinden in de maand mei (als de vakantietoeslag wordt uitbetaald) of in december (als de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald) in twee of drie opeenvolgende jaren.
  • Bij de overige doelen kunt u kiezen tussen één en 12 maanden.

Attentiepunten bij bepaling van uw keuze 

  • De periode van salarisverlaging kan zich niet uitstrekken na de einddatum van uw dienstverband.
  • De verlaging wordt beperkt door de wettelijke eis dat maandelijks tenminste het minimumloon over moet blijven. 
  • Een afspraak over de verlaging van het brutosalaris kan leiden tot een lagere vakantie-uitkering maar mag niet leiden tot een vakantie-uitkering lager dan het minimumbedrag vakantie-uitkering.
  • Een verlaging van het loon in het jaar voorafgaand aan het eind van het dienstverband werkt door in de hoogte van een eventuele werkloosheidsuitkering (WW/WOI).
  • AVOM heeft geen invloed op de hoogte van de toelagen als genoemd in artikel 3.8 van de Cao-OI. En ook niet op uitbetaling van overwerk en vakantie-uren.

Het is moeilijk om een algemene indicatie te geven van wat het effect van loonsverlaging is op deze uitkeringen. Met aanvullende vragen over deze onderwerpen kunt u zich wenden tot uw personeelsfunctionaris.

Beëindiging
Wanneer komt vast te staan dat het dienstverband zal worden beëindigd tijdens de overeengekomen looptijd van de afspraak, wordt een aan de gewijzigde omstandigheden aangepast afspraak gemaakt. Bij beëindiging van het dienstverband worden, zoals de Belastingdienst voorschrijft,  de resterende verplichtingen verrekend met het nettosalaris.

Voorbeeld
De aanschafkosten van de fiets van € 750,00 uit het eerdere voorbeeld worden 'afgelost' door verlaging van het brutosalaris met € 20,83 gedurende 36 maanden. Halverwege de looptijd eindigt het dienstverband. Er is dan niet zoals in het eerdere voorbeeld € 199,42 minder aan belasting en premies ingehouden maar € 94,50. De werknemer heeft daardoor een nettosalarisverlaging gehad van in totaal € 750,00 : 2 - € 94,50 = € 280,50 over een periode van 18 maanden. Van de aanschafkosten is de helft (€ 375,00) afgelost. Het resterende deel (€ 225,00) moet via het nettosalaris worden verrekend. De fiets van € 750,00 kost de werknemer dus € 94,50 + € 375,00 = € 469,50.

1) Berekening op basis van salaris onderzoeker in opleiding (tweedejaars).