NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/centrale-ondernemingsraad/nieuw/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:15:07

De Centrale Ondernemingsraad houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via deze website. Als u een vraag heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw vertegenwoordiger in de COR. Contactgegevens staan op de pagina COR-leden. Medewerkers van NWO-I kunnen zich via cor@nwo.nl ook aanmelden voor de COR-mailing; u ontvangt dan automatisch via e-mail de agenda's van de COR- en overlegvergaderingen en de vastgestelde verslagen.

Nieuws van de COR

2018

 • [17 april 2018] Bekijk het COR NWO filmpje en download het Jaaroverzicht 2017!
  Wat deed de Centrale Ondernemingsraad van NWO in 2017? Ze sprak zich uit over fusies, vergoedingen, opleidingen en veilig werken. Lees erover in het Jaaroverzicht (te downloaden rechts bovenaan deze pagina), dit keer opgesteld als een Q&A. En bekijk het nieuwe COR NWO filmpje waarin de COR zich voorstelt. De COR doet meer dan jij misschien denkt ...
 • [11 januari 2018] Iedereen dezelfde Uitvoeringsregelingen
  Sinds 1 januari 2018 hebben alle medewerkers van NWO-D en NWO-I dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden. De Uitvoeringsregelingen van NWO, NWO-I, CWI en NIOZ zijn geharmoniseerd tot één regeling. De COR vindt dit een belangrijke stap in de transitie naar één NWO. In het najaar van 2017 heeft een delegatie van de COR onderhandeld met een delegatie van de werkgevers. Eind december heeft de COR het onderhandelingsresultaat goedgekeurd. In de nieuwe NWO-UVR gaan de meeste collega's er op vooruit. De COR heeft een goede overgangsregeling kunnen afspreken voor de collega's die er financieel op achteruit gaan. Eventuele individuele negatieve financiële gevolgen worden langzaam afgebouwd, over een periode van acht jaar.
 • [11 januari 2018] Speerpunten COR NWO 2018
  De COR gaat in 2018 aan de slag met de volgende vijf speerpunten:

  1. Werken aan werkdruk.
  2. Perspectief voor personeel.
  3. Oog op privacy.
  4. Veiligheid voorop.
  5. Eén NWO, één intranet.

Bij 'Meer Informatie' vind je een nadere uitwerking van de speerpunten.

2017

 • [7 december 2017] Fusie instituten per 1 januari 2018
  De COR NWO volgt de ontwikkelingen rond de fusie op de voet. Per 1 januari 2018 fuseren ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON met NWO-I. De COR heeft herhaaldelijk aangedrongen op duidelijke informatie voor de werknemers van deze instituten. Inmiddels is er een lijst met Frequently Asked Questions (FAQ) opgesteld en beschikbaar gekomen op de website 
 • [7 december 2017] Harmoniseren Uitvoeringsregelingen (UVR): werk in uitvoering
  De COR overlegt over de voorstellen voor één nieuwe, gezamenlijke UVR met de werkgevers. In de UVR zijn zaken geregeld als vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en drukkosten van proefschriften, maar ook klachtrecht. Op dit moment zijn er vier regelingen (NWO, NWO-I, NIOZ en CWI). Die worden vanwege de fusie tot één NWO samengevoegd. Dat is een ingewikkelde puzzel, maar de gesprekken verlopen constructief. De COR moet instemmen met de nieuwe regeling.
 •  [7 december 2017] Leiderschapstraject: goed idee, maar wel evalueren
  In oktober heeft de COR NWO ingestemd met een opleidingsprogramma voor leidinggevenden binnen heel NWO. Het programma moet onder meer bijdragen aan een gezamenlijke leiderschapsstijl en de vorming van een gezamenlijke nieuwe NWO-cultuur (één NWO). Dat vindt de COR een goed idee. De Raad van Bestuur heeft na vragen van de COR toegezegd het traject na een jaar te evalueren. De COR NWO heeft geadviseerd om de doelstellingen helder en meetbaar te formuleren. Ook wil de COR dat er voldoende inbreng is van NWO-I bij de vorming van een nieuwe NWO-cultuur.
 • [7 december 2017] Harmoniseren Uitvoeringsregelingen (UVR): werk in uitvoering
  De COR overlegt over de voorstellen voor één nieuwe, gezamenlijke UVR met de werkgevers. In de UVR zijn zaken geregeld als vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en drukkosten van proefschriften, maar ook klachtrecht. Op dit moment zijn er vier regelingen (NWO, NWO-I, NIOZ en CWI). Die worden vanwege de fusie tot één NWO samengevoegd. Dat is een ingewikkelde puzzel, maar de gesprekken verlopen constructief. De COR moet instemmen met de nieuwe regeling.
 • [3 augustus 2017] Advies COR organisatieaanpassing NWO-I
  De COR heeft eind juli advies uitgebracht over de organisatieaanpassing van NWO-I, als gevolg van de juridische fusie van ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR heeft geconcludeerd dat de gevolgen voor de takenpakketten van medewerkers gering zijn en heeft geen bezwaar tegen de wijzigingen. De COR heeft wel zijn zorgen geuit over de werkdruk voor medewerkers als gevolg van de transitie en heeft geadviseerd om maatregelen te nemen. Ook heeft de COR geadviseerd om tijdig met de werknemers te communiceren over alle veranderingen en om draagvlak te creëren.
 • [15 juni 2017] Advies COR over juridische fusie instituten met NWO-I
  De COR heeft op 13 juni een advies aan de RvB NWO gestuurd over de juridische fusie van de instituten ASTRON, SRON, NSCR, CWI en NIOZ met NWO-I. De COR denkt dat de vorming van één institutenstichting een meerwaarde kan hebben voor alle partijen. De COR ziet expliciet kansen in een centrale coördinerende en faciliterende rol van het Bureau NWO-I op het gebied van opleidingen voor promovendi. Dit kan leiden tot kwaliteitsverhoging en kostenverlaging. De COR adviseert om de regelingen met significante salariscomponenten uit de CWI-UVR te halen voordat alle Uitvoeringregelingen geharmoniseerd worden en om reeds toegezegde en geoormerkte gelden beschikbaar te houden voor de aangewezen doeleinden.
 • [15 mei 2017] Nieuwe zittingstermijn, nieuwe COR-leden! In juni start een nieuwe tweejarige zittingstermijn van de COR NWO. Namens de NWO-I werknemers in de universitaire werkgroepen zullen Janou Koskamp (Universiteit Utrecht) en Guus van der Borg (Rijksuniversiteit Groningen) zitting nemen in de COR. Lydia van der Vlist vertegenwoordigt de werknemers van het Bureau NWO-I. De ondernemingsraden van DIFFER, AMOLF, Nikhef en ARCNL hebben ook elk een zetel in de COR NWO. Op dit moment is nog niet bekend wie zij afvaardigen. De COR NWO heeft in totaal 17 zetels. Vanwege de transitie van NWO vergadert de COR NWO dit jaar om de week en er is elke maand een overleg met de Raad van Bestuur van NWO.
 • [19 april 2017] Adviesaanvragen over de uitbreiding en verandering van NWO-I
  Het voornemen is om per 1 januari 2018 de instituten SRON, ASTRON, NSCR, CWI en NIOZ te laten fuseren met de stichting NWO-I. De COR NWO en een aantal lokale ondernemingsraden krijgen binnenkort het verzoek om over de veranderingen te adviseren.
 •  [21 maart 2017] Gezocht: kandidaten verkiezingen COR NWO!
  Voor de NWO-I werknemers in de universitaire werkgroepen (BUW) zijn twee zetels beschikbaar in de COR NWO. Deze leden worden rechtstreeks gekozen. Op 16 mei zijn de verkiezingen voor de zittingstermijn 2017-2019. Alle verkiesbare werknemers hebben een oproep gekregen om zich kandidaat te stellen. De twee kandidaten die bij de verkiezingen de meeste stemmen krijgen zijn gekozen als COR-lid. De nummer 3 is automatisch gekozen als plaatsvervangend COR-lid. Lijkt het je een leuke uitdaging om de komende twee jaar je NWO-I-collega's te vertegenwoordigen in de COR NWO? Stel je kandidaat door een e-mail te sturen aan cor@nwo.nl met een korte motivatie en doe dat voor 24 april 2017. Ben je lid van een vakbond? Dan kun je je ook via de vakbond kandidaat stellen. Als er genoeg kandidaten zijn dan krijgen alle kiesgerechtigde werknemers rond 1 mei een e-mail met een uitnodiging en een link om tussen 9 en 16 mei via e-voting hun stem uit te brengen op een van de kandidaten. Op 16 mei om 16.00 uur sluit de digitale stembus en worden de stemmen geteld. Alle regels die van toepassing zijn op de verkiezingen zijn te vinden in het COR reglement.
 • [28 februari 2017] Lees het COR FOM jaarverslag 2016!
  Het jaarverslag 2016 van de COR is klaar en is rechts op deze pagina te vinden onder Meer informatie. Hierin kun je alles vinden over wat de COR FOM heeft gedaan en bereikt in 2016 – en dat is best wel veel.
 • [28 februari 2017] Nieuw dagelijks Bestuur COR NWO gekozen
  De COR NWO heeft een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) gekozen. Voorzitter is Casper Rutjes, NWO-I-promovendus bij het CWI. Sjoerd Wouda (OR AMOLF) is secretaris en Astrid Hajema-van Esch (OR NWO) is plaatsvervangend voorzitter. Het DB is aangevuld met Ineke van der Vegt, ambtelijk secretaris.
 • [28 februari 2017] Adviezen transitie staan op Metis
  De adviezen van de COR NWO, COR FOM, OR NIOZ en OR CWI en de reactie daarop van de raad van bestuur van NWO zijn te vinden op Metis (intranet NWO) of op te vragen via je lokale OR. De BUW-werknemers van NWO-I kunnen deze stukken opvragen via cor@nwo.nl.
 • [19 januari 2017] Nieuwe COR NWO voor het eerst bij elkaar
  De nieuwe COR NWO is voor het eerst bij elkaar geweest. De COR heeft onder meer de reactie van het AB NWO op de adviezen over sleutelfuncties en organisatieontwerp besproken. Ook heeft de COR een checklist gemaakt, met onderwerpen en aandachtspunten voor 2017.
 • [19 januari 2017] Verkiezingen universitaire NWO-I-werknemers op 16 mei 2017!
  De COR heeft de verkiezingsdatum voor de rechtstreeks gekozen (voormalig FOM- en nu NWO-I) werknemers in de universitaire werkgroepen vastgesteld op 16 mei 2017. In de nieuwe COR NWO zijn twee zetels beschikbaar voor de werknemers in de universitaire werkgroepen. Lijkt het je leuk om breder te kijken dan je eigen onderzoek en om mee te praten over de verdere invulling van zaken bij het nieuwe NWO? Wil je de belangen van je NWO-I-collega's aan de universiteiten vertegenwoordigen in de COR NWO en zelf ook nieuwe vaardigheden opdoen? Neem dan eens contact op met een van de huidige COR-leden om te horen wat het werk inhoudt (en waarom je je verkiesbaar zou moeten stellen)! Als je verkiesbaar bent krijg je binnenkort vanzelf een oproep.
 • [5 januari 2017] COR FOM adviseert over transitie NWO
  De COR FOM heeft in december drie adviezen uitgebracht over de transitie naar NWO. Op 7 december heeft de COR advies uitgebracht over onder meer de conceptstatuten van de institutenstichting NWO-I, de beoogde opvolger van de stichting FOM. Er is onder andere geadviseerd om het opleiden van promovendi (een van de hoofdfuncties van NWO-I) op te nemen in de statuten. De COR ziet het centraal organiseren van opleidingen voor promovendi zowel op korte als op langere termijn als een belangrijke functie en verantwoordelijkheid van NWO-I. In het tweede advies, van 13 december, heeft de COR FOM positief geadviseerd over het voorstel om een aantal (voornamelijk leidinggevende) functies binnen de bureaus van NWO (Utrecht en Den Haag) als sleutelfunctie aan te merken. De sleutelfunctionarissen krijgen een management development traject aangeboden, met daarin aandacht voor talentontwikkeling, leiderschap, cultuur en het versterken van de onderlinge verbinding. De COR hoopt dat de leidinggevenden een positieve bijdrage gaan leveren aan het nieuwe NWO. Het derde advies, ook van 13 december, ging over het organisatieontwerp (de managementstructuur) van Bureau NWO-I, NWO-Domeinen en – Bedrijfsvoering en het nieuwe Bureau Raad van Bestuur. Op hoofdlijnen kan de COR zich daarin vinden. De plannen zijn echter nog niet erg gedetailleerd uitgewerkt. De COR heeft daarom geadviseerd om de werknemers pas formeel te plaatsen op het moment dat de plannen verder zijn uitgewerkt en de leidinggevenden bekend zijn. Samengevat in de woorden van COR-voorzitter Joep Peters: "Wat ons betreft is er over het algemeen goed werk geleverd door alle mensen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de transitie. We hopen dat hiermee de transitie niet alleen een groot succes wordt voor de natuurkunde in Nederland maar ook voor alle andere wetenschappen."

2016

 • [11 oktober 2016] Update adviestraject transitie NWO
  Het transitietraject is enigszins vertraagd. De COR FOM verwacht na 3 november nog een heleboel adviesaanvragen: over het al dan niet aanwijzen van sleutelfuncties, over het detailontwerp van NWO-I en NWO-D en de bevoegdheden en reglementen, en over de statuten van NWO-I. De COR FOM verwacht dat er dan een sociaal plan ligt en stemt de adviezen weer zo veel mogelijk af met de ondernemingsraden van NWO, NIOZ, CWI en ZonMw. Ook komt er nog een formele adviesaanvraag over de omvorming van FOM tot NWO-I. Wij zijn op dit moment in overleg met de bestuurder en het transitiebureau over de planning.
 • [11 oktober 2016] Tweede heidag ondernemingsraden geslaagde dag
  Op 20 september kwamen zo'n zeventig leden van ondernemingsraden binnen het toekomstige NWO bijeen in Amsterdam, bij het CWI. Op het programma stonden onder meer een kennismaking met Stan Gielen, de nieuwe voorzitter RvB NWO, en Caroline Visser, die binnen de RvB de portefeuille bedrijfsvoering en Financiën zal beheren. Er was uitleg over het proces, over de discussiepunten binnen het ontwerp en over de plaatsingsprocedure. 's Middags waren er (verdiepende) sessies over het ontwerp van NWO-D en NWO-I, de plaatsingsprocedure, de nieuwe medezeggenschapsstructuur en Ook-elders (de manier van werken waarbij werknemers deels en tijdelijk bij een ander onderdeel van NWO kunnen werken).
 • [11 oktober 2016] Verlenging zittingstermijnen FOM-ondernemingsraden
  De reguliere verkiezingen voor alle FOM-ondernemingsraden waren gepland in december 2016. In verband met de transitie NWO hebben de FOM-raden besloten om de huidige zittingstermijn te verlengen met maximaal een halfjaar. Zo kunnen wij gezamenlijk de belangen van de medewerkers zo goed mogelijk behartigen bij deze overgang. We hebben de bestuurders, vakbonden en alle werknemers in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken. Uiteindelijk hebben twee werknemers bezwaar gemaakt tegen de verlenging.
 • [30 augustus 2016] Sociaal Plan transitie NWO
  De COR FOM heeft het concept Sociaal Plan voor de transitie NWO ontvangen (inzet werkgevers). Het Sociaal Plan wordt door de werkgevers met de vakbonden afgesloten en daarin staan afspraken over de personele consequenties. De ondernemingsraden van NIOZ, CWI, NWO en FOM hebben gezamenlijk een reactie gestuurd met aanvullingen en suggesties gestuurd.
 • [30 augustus 2016] Verlengen zittingstermijn FOM-ondernemingsraden
  De reguliere verkiezingen voor alle FOM-ondernemingsraden zijn gepland in december 2016. In verband met de transitie NWO hebben de FOM-raden het gezamenlijke voornemen om de huidige zittingstermijn te verlengen. Zo kunnen zij de belangen van de medewerkers zo goed mogelijk behartigen bij deze overgang. De nieuwe structuur van de medezeggenschap zal in de komende maanden worden uitgewerkt en verkiezingen binnen die structuur kunnen op zijn vroegst pas in januari 2017 worden uitgeschreven. De bedoeling is om de zittingstermijnen te verlengen tot het moment dat er verkiezingen zijn gehouden binnen de nieuwe structuur, met een maximum van zes maanden. Alle werknemers hebben hier persoonlijk bericht van gekregen.
 • [30 augustus 2016] Heidag ondernemingsraden FOM, NWO, NIOZ, CWI en ZonMw 20 september 2016
  Op 20 september is er weer een 'heidag' voor de leden van alle ondernemingsraden binnen het nieuwe NWO. We zijn te gast bij het CWI in Amsterdam. Op het programma staat onder meer een kennismaking met Stan Gielen, de nieuwe voorzitter RvB NWO, en Caroline Visser, die binnen de RvB de portefeuille bedrijfsvoering en Financiën zal beheren. Ook is er uitleg over het organisatieontwerp (detailontwerp) en de plaatsingsprocedure. 's Middags zijn er (verdiepende) sessies over het ontwerp van NWO-D en NWO-I, de plaatsingsprocedure, de nieuwe medezeggenschapsstructuur en Ook-elders (de manier van werken waarbij werknemers deels en tijdelijk bij een ander onderdeel van NWO kunnen werken).
 • [30 augustus 2016] Detailontwerp NWO en de te verwachten adviesaanvragen
  De COR heeft het concept Detailontwerp ontvangen van het nieuwe NWO. Op zeer korte termijn verwachten we een adviesaanvraag over de nieuwe managementstructuur en de zogenaamde was-wordt-lijst (functiehuis). Kort daarna volgt een adviesaanvraag over het detailontwerp en de juridische documentatie (de statuten van de institutenorganisatie, bestuurs- en huishoudelijk reglement). Kortom, het wordt een heel druk najaar.
 • [19 juli 2016] Instemming digitaal systeem arbovoorlichting en -veiligheid (LabServant)
  De COR FOM heeft ingestemd met het in gebruik nemen van een digitaal systeem voor arbovoorlichting en veiligheid. Dit systeem is bedoeld voor maatwerk arbovoorlichting in combinatie met een toetsmodule en wordt in gebruik genomen op de FOM-instituten en het FOM-bureau. FOM bekijkt momenteel ook hoe BUW-medewerkers optimaal voorgelicht kunnen blijven op het gebied van veiligheid.
 • [19 juli 2016] Positief advies lid Raad van bestuur NWO Bedrijfsvoering en Financiën
  De COR FOM heeft een positief advies gegeven over de benoeming van Caroline Visser als de Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën (PBF) in de nieuwe raad van bestuur van NWO. We wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging
 • [21 juni 2016] Nieuw COR-lid Delft / Rotterdam: Mathia Arens
  Eind mei zijn tussentijdse verkiezingen uitgeschreven in Delft en Rotterdam en we zijn blij te kunnen melden dat Mathia Arens, FOM-oio bij de TU Delft, de COR in deze drukke tijden komt versterken. Voor meer informatie klik hier.
 • [21 juni 2016] Advies nieuwe voorzitter Raad van Bestuur NWO
  Eind mei heeft de COR FOM, samen met de andere ondernemingsraden binnen de NWO-koepel, een positief advies gegeven over de aanstelling van professor Stan Gielen als voorzitter van de Raad van Bestuur van het nieuwe NWO. De COR was positief over de visie van Gielen op de bijdrage die NWO kan leveren aan de Nederlandse wetenschap en ziet in hem een betrokken wetenschapper en ervaren bestuurder. Wij wensen de heer Gielen alle succes bij het uitvoeren van zijn nieuwe functie de komende jaren! 
 • [21 juni 2016] Advies Integraal Plan NWO
  De afgelopen twee maanden heeft de COR intensief overleg gevoerd met de OR NIOZ, OR CWI, OR ZonMw en COR NWO. Dat heeft geleid tot een aantal gezamenlijk opgestelde adviezen over het Integraal Plan NWO. De medezeggenschap kan zich in grote lijnen vinden in het plan en heeft een aantal adviezen gegeven, onder meer over de verdere uitwerking. De medezeggenschap heeft daarnaast gevraagd om zo spoedig mogelijk de verdeling van bevoegdheden in het nieuwe NWO uit te werken en deze uitwerking ter advisering voor te leggen. Het transitiebureau NWO heeft enkele weken geleden een bericht gestuurd over de gevolgen voor het personeel en er is – mede op verzoek van de medezeggenschap – een uitgebreide FAQ opgesteld, die te vinden is op de website nieuw.nwo.nl
 • [7 juni 2016] Instemming Arbojaarplan 2016
  De COR heeft ingestemd met het Arbojaarplan 2016. De COR heeft een aantal suggesties voor aanscherping van het plan gedaan. Die zijn overgenomen. In 2016 richt het arbobeleid zich op het afronden van lopende projecten en niet zo zozeer op het opstarten van nieuwe projecten. Voor meer informatie over arbo, kijk hier.
 • [7 juni 2016] Instemmingsverzoek digitale Arbovoorlichting en –toetsing
  De COR is in overleg met FOM over het in gebruik nemen van LabSafety software, om digitaal Arbovoorlichting te geven en om gericht instructie te kunnen geven over veilig werken. Het LabSafety systeem richt zich op medewerkers van de instituten en het FOM-bureau. De COR is nog in overleg met FOM over de bescherming van privacygevoelige gegevens en over welke zaken centraal geregeld moeten worden en welke per locatie. Daarnaast vindt de COR dat FOM zich meer moet inzetten om te garanderen dat de FOM-werknemers op de universitaire locaties ook goed zijn geïnformeerd en getraind. De COR heeft helaas moeten constateren dat de Arbovoorlichting en –training voor promovendi op sommige universiteiten onder de maat is.
 • [7 juni 2016] Graduate schools en FOM
  Zowel Graduate Schools op universiteiten als FOM stellen eisen aan promovendi. De COR heeft FOM gevraagd om huidige en toekomstige FOM oio's duidelijker te informeren over 'spelregels' en de afspraken die FOM per universiteit / graduate school heeft gemaakt. FOM zal dat gaan doen door middel van een informatiebrief. Ook zal FOM binnenkort een enquête sturen aan alle FOM-promovendi om beter zicht te krijgen op de ervaringen met graduate schools, om zo tot goede afspraken tussen FOM en graduate schools te kunnen komen.
 • [24 mei 2016]  Nieuw COR-lid Jeroen van Houwelingen
  De COR heet Jeroen van Houweling van harte welkom als nieuw lid van de COR! Jeroen vertegenwoordigt de ondernemingsraad van het FOM-bureau in de COR. Hij is de vervanger van Victor Land, die per 1 juni elders een baan heeft.
 • [24 mei 2016] Winnaar puzzel COR-jaarverslag bekend
  De COR feliciteert Simon Streib uit Delft. Met de goede oplossing TEAMWORK heeft hij het unieke FOM prijzenpakket gewonnen, met onder meer een FOM-dopper, powerbank, beker, FOM-sokken en nog veel meer leuke dingen. De andere goede inzenders hebben ook allemaal een kleinigheid ontvangen.
 • [19 april 2016] COR speerpunten transitie aangescherpt
  De COR had al in juni 2015 een aantal speerpunten opgesteld. Dit zijn onderwerpen die de COR belangrijk vindt in het transitieproces en in de vormgeving van het nieuwe NWO. De COR gebruikt deze speerpunten om de plannen voor een nieuw NWO te toetsen. Omdat we inmiddels driekwart jaar verder zijn in het transitietraject hebben we onlangs de speerpunten verder aangescherpt. Zie rechtsboven bij Meer Informatie!
 • [17 maart 2016] COR-jaarverslag 2015
  Het COR-jaarverslag 2015 is klaar! Benieuwd wat de COR heeft besloten en waarover is geadviseerd in 2015? Bekijk het Jaarverslag 2015 (zie rechtsboven bij Meer informatie).
 • [23 februari 2016] Geslaagde dag ondernemingsraden op 16 februari
  De leden van alle ondernemingsraden binnen het nieuw te vormen NWO waren op 16 februari uitgenodigd om kennis te maken, informatie te krijgen en hun mening over de transitie NWO te geven. Voor FOM gaat het dan om alle OR-leden van het FOM-bureau, Nikhef, AMOLF, DIFFER, ARCNL en natuurlijk de leden van de COR. Ook de leden van de ondernemingsraden binnen NWO, NIOZ, CWI en ZonMw waren aanwezig. Wim van Saarloos gaf een toelichting op de laatste stand van zaken en we hebben met elkaar gediscussieerd over de ontwikkelingen. Het was een zeer geslaagde dag, die waarschijnlijk nog een vervolg krijgt.
 • [24 mei 2016] Tussentijdse verkiezingen in Delft en Rotterdam
  Op 23 juni zijn tussentijdse verkiezingen voor de COR in de kiesgroep Delft / Rotterdam. Er heeft zich al een kandidaat gemeld, kandidaatstelling kan tot 9 juni 11.00 uur. De verkiesbare werknemers zijn hier over geïnformeerd.
 • [24 mei 2016] Adviezen transitie NWO
  De COR is het advies over het Integraal Plan aan het afronden en hoopt het zo snel mogelijk te kunnen versturen. Het is een advies dat is afgestemd met de COR NWO, OR NIOZ, OR CWI en OR ZonMw. Verder hebben de ondernemingsraden binnen de NWO-koepel een adviesaanvraag gekregen over de benoeming van de voorzitter Raad van Bestuur NWO en komt er binnenkort een adviesaanvraag over de benoeming van het lid van de Raad van Bestuur met de Portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën. Ondertussen zijn er gesprekken met de externe bureaus, die delen van het Integraal Plan verder gaan uitwerken om de aandachtspunten vanuit de medezeggenschap mee te geven.
 • [19 april 2016] Overlegvergadering met directeur FOM
  Naast de transitie zijn er ook andere zaken die ons bezig houden. In het overleg met Christa Hooijer op 19 april hebben we het instemmingsverzoek Arbojaarplan 2016 besproken. Ook hebben we het gehad over het verzoek om in te stemmen met de invoering van een digitaal systeem voor arbovoorlichting en –trainingen. Daarnaast hebben we gesproken over hoe FOM een nog beter beeld kan krijgen over de opkomende graduate schools en hoe FOM haar promovendi duidelijk kan voorlichten over de rechten en plichten die zij genieten binnen een graduate school.
 • [19 april 2016] Druk met transitie NWO
  De COR is intensief bezig met de transitie NWO. Begin april kregen we een adviesaanvraag over het Integraal Plan. We proberen om zo veel mogelijk samen met de COR NWO, OR CWI en OR NIOZ een advies uit te brengen. Binnenkort verwachten we adviesaanvragen over de benoeming van een voorzitter van de Raad van Bestuur en een Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën.  Voor de uitwerking van het Integraal Plan in een Detailontwerp zal het transitiebureau ondersteund worden door enkele externe partijen. Formeel heeft de medezeggenschap adviesrecht op de opdrachten, maar om het proces niet te vertragen hebben we ingestemd met een informeel adviestraject. Voordat de externe bureaus hun   werkzaamheden starten, hebben we een gesprek met de bureaus om onze aandachtspunten over te dragen.

2015

 • [16 december 2015] Adviezen transitie NWO: profielen nieuwe RvB en Plan van Aanpak
  De COR heeft samen met de andere medezeggenschapsraden binnen het toekomstige NWO een advies gegeven over het functieprofiel van de voorzitter en COO-CFO van de nieuw te vormen Raad van Bestuur van NWO. Daarnaast heeft de COR een advies opgesteld over het Plan van Aanpak voor de transitie NWO, waarbij de COR op verzoek van de directeur FOM ingegaan is op een aantal specifieke onderwerpen, zoals de vorming van de Institutenorganisatie van NWO, het bètadomein en de toekomstige medezeggenschap.
 • [16 december 2015] Twee keer zoveel COR-vergaderingen in 2016
  Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van de NWO-transitie heeft de COR besloten de vergaderfrequentie in 2016 te verdubbelen om tijdig overleg te kunnen plegen over uit te brengen adviezen en instemmingen over de transitie. Er zal in 2016 ook intensief overleg plaatsvinden met de COR NWO, OR NIOZ, OR CWI en OR ZonMw.
 • [16 december 2015] Continuering huidige AVOM-fietsregeling in 2016
  De COR heeft ingestemd met de AVOM-fietsregeling. Het plan voor komend jaar blijft ongewijzigd ten opzichte van het plan van 2015, dat wil zeggen dat het maximale bedrag dat voor de fiets binnen AVOM wordt vergoed € 450,- is. De overige voorwaarden (gebruik fiets voor woon-werk, deelname één keer per drie jaar) worden ook niet gewijzigd. 
 • [24 november 2015] Afstemming (centrale) ondernemingsraden over transitie NWO
  Op 24 november hebben de leden van de COR FOM, COR NWO, OR CWI, OR NIOZ en een afvaardiging van de OR ZonMw tijdens een lunch kennis gemaakt. Een afvaardiging van de (centrale) ondernemingsraden heeft al regelmatig overleg met Van Saarloos, programmadirecteur transitie NWO en De Groene, algemeen directeur van NWO. De ondernemingsraden willen het komende jaar de samenwerking intensiveren en waar mogelijk ook samen optrekken bij de adviesaanvragen die op de planning staan. Binnenkort wordt de aanpak verder besproken.
 • [20 oktober 2015] Adviesaanvraag Plan van Aanpak transitie NWO
  De COR heeft op 20 oktober gesproken met Wim van Saarloos, programmadirecteur transitie NWO en Christa Hooijer, directeur FOM. Diverse vragen van de COR over het Plan van Aanpak Transitie NWO zijn beantwoord en nader toegelicht.
  FOM heeft de COR gevraagd om advies uit te brengen over het Plan van Aanpak in zijn geheel, maar benoemt tevens een aantal specifieke adviespunten, zoals de werkgelegenheidsgarantie tot en met 2018, de cultuurverandering en de toekomstige medezeggenschap. FOM heeft toegezegd dat alle contractuele verplichtingen voor de huidige FOM-oio's en postdocs tot het einde van hun dienstverband worden nagekomen. De COR heeft op 4 november een extra vergadering gepland, om alvast een deel van de adviesaanvraag over het (omvangrijke) Plan van Aanpak te behandelen.
 • [29 september 2015] Elwin Dijck vertegenwoordigt Groningen
  Bij de tussentijdse COR-verkiezingen in Groningen is Elwin Dijck gekozen als COR-lid. Hij vertegenwoordigt de FOM-werknemers in Groningen. Klik hier voor meer informatie!
 • [8 februari 2016] Heidag alle ondernemingsraden FOM, NWO, NIOZ, CWI en ZonMw
  Op 16 februari komen alle ondernemingsraden binnen FOM, NWO, CWI, NIOZ en ZonMw bij elkaar in Baarn om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de NWO transitie. 's Ochtends komt Wim van Saarloos, programmadirecteur transitie NWO, vertellen over de laatste  ontwikkelingen op het gebied van de NWO transitie. 's Middags gaan de OR-leden met elkaar in discussie over een aantal inhoudelijke thema's, zoals personele consequenties, de institutenorganisatie en cultuur.
 • [29 september 2015] Advies COR over de intentie om FOM te integreren in de nieuwe NWO-organisatie
  Onlangs heeft FOM de COR gevraagd om advies te geven over het voornemen om FOM om te vormen en te integreren in de nieuwe NWO-organisatie. De COR heeft er begrip voor dat de Raad van Bestuur deze richting heeft gekozen. Omdat de gevolgen nog niet duidelijk zijn en concrete plannen voor de nieuwe organisatie pas in de komende maanden zullen worden uitgewerkt, vindt de COR het echter niet wenselijk dat FOM zich nu al committeert aan de uitkomst van deze plannen.
  De COR adviseert FOM om mee te werken aan de vormgeving van de nieuwe organisatie, om op die manier de 'best practices' van FOM (zie speerpunten COR) in de nieuwe organisatie te verankeren, zodat er inderdaad een nieuwe, coherente en slagvaardige organisatie ontstaat, waarin de FOM-waarden en -cultuur herkenbaar terugkomen. De COR adviseert daarnaast om pas een besluit te nemen over de opsplitsing en opheffing van FOM en de daarmee gepaard gaande integratie in de nieuwe organisatie, als de plannen meer vorm hebben gekregen en als duidelijk is wat dit concreet betekent voor de FOM-medewerkers.
 • [1 september 2015] Adviesaanvraag integratie FOM in het nieuwe NWO
  In juli heeft FOM de COR gevraagd om advies te geven over het voornemen om FOM om te vormen en te integreren in de nieuwe NWO-organisatie'. Hoewel de COR momenteel welwillend in het transitieproces staat, hebben de belangen van de FOM-werknemers onze hoogste prioriteit. Wat precies de gevolgen zijn voor het FOM-personeel is op dit moment nog niet duidelijk. De COR is dan ook actief bezig informatie in te winnen over welke stappen het verstandigste zijn en hoe we de belangen van de FOM-werknemers het beste kunnen behartigen. Ondertussen vindt ook overleg plaats met de (centrale) ondernemingsraden van NWO, NIOZ en CWI en programmadirecteur transitie Wim van Saarloos.
 • [1 september 2015] De COR stemt in nieuwe arbodienstverlener in Eindhoven
  De TU/e is overgestapt naar een andere arbodienstverlener en omdat FOM waar mogelijk de arbodienst contracteert waarbij de universiteit aangesloten is, wil FOM ook overstappen naar deze arbodienstverlener. De COR denkt dat dit een goed uitgangspunt is en ziet geen negatieve gevolgen voor de FOM-werknemers in Eindhoven. Daarom heeft de COR ingestemd met deze overstap.
 • [1 september 2015] De COR stemt in met een regeling Alcohol, Drugs en Medicijnen In het afgelopen half jaar heeft het nieuwe beleid van FOM omtrent het gebruik en misbruik van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer vaak op de agenda gestaan van het overleg tussen de COR en FOM. We hebben uitgebreid gediscussieerd over de balans tussen veiligheid op de werkvloer enerzijds - en voldoende ruimte voor feestelijke activiteiten en het behoud van de privacy van werknemers anderzijds. Op 1 september heeft de COR ingestemd met een vierde conceptversie van de regeling. Wij denken dat het uiteindelijke geformuleerde beleid duidelijke en werkbare richtlijnen geeft.
 • [1 september 2015] Tussentijdse COR-verkiezingen in Groningen
  Op 6 oktober zijn er tussentijdse COR-verkiezingen in Groningen! Belangstelling? Mail naar voor 22 september naar cor@fom.nl. Er zijn ook vacatures in de COR voor FOM-werknemers in Twente of Delft / Rotterdam.
 • [23 juni 2015] COR stemt in met Pensioenreglement Centraal Beheer 2015
  De COR heeft ingestemd met een aantal wettelijke wijzigingen in het Pensioenreglement 2015 van Centraal Beheer (CB). Het reglement is van toepassing op werknemers die voor 1977 bij FOM in dienst waren en voor hun pensioen bij CB verzekerd waren.
 • [23 juni 2015] COR-speerpunten bij organisatieaanpassing NWO
  Tijdens een training op 17 en 18 juni heeft de COR uitgebreid de plannen voor de organisatieaanpassing van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek) besproken. De organisatieaanpassing heeft ingrijpende gevolgen voor FOM en FOM-werknemers.  De COR heeft een aantal speerpunten opgesteld. Dit zijn onderwerpen die de COR belangrijk vindt in het transitieproces en in de vormgeving van het nieuwe NWO. De COR zal deze speerpunten gebruiken om de plannen voor een nieuw NWO te toetsen. Zie bijlage 'COR FOM speerpunten transitie NWO'.
 • [26 mei 2015] COR-vacatures in Delft en Twente!
  Er zijn nog posities beschikbaar in de COR voor vertegenwoordigers van de TU Delft / Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Twente. Heb jij interesse om de belangen van FOM en de FOM-collega's op jouw universiteit te vertegenwoordigen? Laat het ons weten via cor@fom.nl!
 • [26 mei 2015] Adviesaanvraag interim-directeur FOM
  De COR heeft zijn laatste overleg met FOM-directeur Wim van Saarloos gevoerd. We bedanken hem voor de positieve en vruchtbare samenwerking met de COR de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie als Programmadirecteur transitie NWO. Daarnaast heeft de COR kennisgemaakt met de beoogde interim-directeur Christa Hooijer. De COR heeft er vertrouwen in dat zij de belangen van FOM en het FOM-personeel in deze woelige tijden goed zal behartigen en heeft dan ook geadviseerd om Christa Hooijer te benoemen.
 • [26 mei 2015] COR stemt in met wijziging functioneringsgesprekformulieren
  De COR heeft ingestemd met een wijziging in de functionerings- en beoordelingsformulieren. De regeling is nu meer gericht op 'ontwikkeling' en de formulieren zijn gebruiksvriendelijker. Op verzoek van de COR is onder meer toegevoegd dat het betrekken van feedback uit de directe omgeving van de werknemer alleen kan na toestemming van de werknemer. De COR heeft FOM ook gevraagd om de aangepaste formulieren nog een keer voor te leggen aan leidinggevenden voor de laatste feedback. Naar aanleiding hiervan is nog een tweede verbeterslag doorgevoerd.
 • [26 mei 2015] COR stemt in met Pensioenreglement Centraal Beheer 2014
  Ja, je leest het goed: 2014. De COR had in december 2013 al ingestemd met wijzigingen in het Pensioenreglement 2014 van Centraal Beheer, maar in de uiteindelijke tekst (die CB pas in februari 2015 toestuurde) bleken meer wijzigingen te staan. De COR heeft opnieuw naar het reglement gekeken en ingestemd.
 • [7 april 2015] Borrelen tijdens bèta onderzoek
  De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft een nuttig overleg gevoerd met FOM-directeur Wim van Saarloos en hoofd CPD Renée-Andrée Koornstra over officiële richtlijnen voor het gebruik van drugs, alcohol en medicatie op de werkvloer. Hoewel sommige richtlijnen zeer duidelijk waren, waren er ook enkele die te strikt of niet strikt genoeg geacht kunnen worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in een onbedoeld illegale Kerstborrel. Daarentegen is het bedienen van zware machines na het gebruik van alcohol of zware medicijnen ook zeer onwenselijk. De komende tijd zal de COR verder overleggen met FOM over dit onderwerp zodat we een veilige werkomgeving voor iedereen kunnen blijven garanderen.
 • [7 April 2015] Update NWO ontwikkeling
  Verder heeft Wim van Saarloos de COR een update gegeven over de recente ontwikkeling bij NWO. Daarnaast onderhoudt de COR nauw contact met andere ondernemingsraden van wetenschappelijke instituten zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
 • [24 maart 2015] COR stemt in met Arbojaarplan 2015
  De COR heeft ingestemd met het FOM-Arbobeleid in 2015. Ralf Cornelissen, de centrale arbocoördinator, heeft op 24 maart een toelichting gegeven aan de COR.
 • [24 maart 2015] Verder op de COR-agenda in maart...
  Naast het FOM Arbojaarplan 2015 stonden onder meer de eisen die de universitaire graduate schools aan FOM-oio's stellen en het strategisch plan van FOM 2015-2019 op de COR-agenda.
  Verder is de COR door Wim van Saarloos (directeur FOM) geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen rondom de organisatieaanpassing van NWO.
 • [24 maart 2015] Lees het COR Jaarverslag 2014!
  De COR heeft het Jaarverslag 2014 vastgesteld. Het jaarverslag is rechtsboven op deze pagina te vinden onder het kopje Meer informatie.
 • [24 maart 2015] COR-Verkiezingen in Delft gaan niet door
  In Delft zijn op 14 april tussentijdse verkiezingen gepland voor de COR. Helaas heeft de enige kandidaat zich wegens persoonlijke omstandigheden terug moeten trekken en daarom zijn de verkiezingen afgelast. Er is ook nog steeds een vacature voor de COR-zetel in Twente. Ben je FOM-werknemer in Delft of Twente en geïnteresseerd in het COR-lidmaatschap? Neem dan contact op via cor@fom.nl.
 • [24 februari 2015] COR stemt in met Fietsregeling FOM 2015
  De COR heeft ingestemd met een FOM-Fietsregeling 2015 in het kader van de Arbeidsvoorwaarden op Maat (AVOM). De fiscale fietsregeling in Nederland is namelijk per 1 januari 2015 vervallen. De COR heeft ingestemd met een FOM-fietsvergoeding van 450 euro per werknemer, waar je één keer per drie jaar gebruik van kunt maken. Dat is overigens geen extra nettovergoeding: een deel van het salaris wordt netto in plaats van bruto uitgekeerd, waardoor over dat deel geen belasting hoeft te worden betaald.
 • [24 februari 2015] Overleg met directeur FOM februari 2015
  De COR heeft overleg gehad met Wim van Saarloos (directeur FOM) en is geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen rondom de organisatieaanpassing van NWO, de Wetenschapsagenda en topsectoren. Op de agenda stonden verder (naast de Fietsregeling) de afspraken die FOM wil maken met de graduate schools van de diverse universiteiten, het arbobeleid 2015 en een voorgenomen aanpassing van de werkwijze bij functioneringsgesprekken en aanpassing van de bijbehorende formulieren.
 • [24 februari 2015] Overlegvergadering april 2015 verzet
  De COR-vergadering en de COR-overlegvergadering van 14 april zijn verzet naar 7 april. Wist je trouwens dat de COR-vergaderingen openbaar zijn en dat FOM-werknemers welkom zijn, als gast? Vooraf aanmelden is wel nodig, via cor@fom.nl 
 • [27 januari 2015] Eerste COR-vergadering 2015-2016
  De eerste COR-vergadering van de COR 2015-2016 is achter de rug. Naast verkiezingen voor het Dagelijks bestuur van de COR en de samenstelling van COR-commissies, stonden de volgende onderwerpen op de agenda: het verzoek aan de COR om in te stemmen met het opnemen van een Fietsenplan in de UVR, een instemmingsverzoek voor het aanpassen van de formulieren die gebruikt worden bij het voeren van functioneringsgesprekken én een voorstel voor het maken van afspraken met de diverse universiteiten over de graduate schools en plannings- en evaluatiesystematiek van promovendi.
 • [27 januari 2015]Wie zitten in het Dagelijks Bestuur van de COR?
  Het nieuwe Dagelijks Bestuur van de COR is als volgt samengesteld: Joep Peters (Universiteit Utrecht) is voorzitter en Sjoerd Wouda (AMOLF) is secretaris. Jan Just Keijser (Nikhef) is plaatsvervangend voorzitter en Marc de Voogd (Universiteit Leiden) is plaatsvervangend secretaris.
 • [27 januari 2015] COR-vacatures in Delft en Twente!
  Naast de al bestaande vacature in de COR voor een FOM-werknemer uit Delft, is ook een vacature ontstaan voor een FOM-werknemer uit Twente. Dus: ben je FOM-PhD of -postdoc in Delft of Twente, heb je meer interesses dan je onderzoek, wil je nieuwe dingen leren, nieuwe mensen ontmoeten en wil je je inzetten voor je FOM-collega's en FOM? Dan biedt FOM je de mogelijkheid om dat in werktijd te doen. Grijp die kans en stel je verkiesbaar voor de COR! Mail naar cor@fom.nl

2014

 • [16 december 2014] COR-vacature Delft / Rotterdam
  Er is nog een vacature in de COR, voor een FOM-werknemer die in Delft (TUD) of Rotterdam (Erasmus Universiteit) werkt. Het COR-lidmaatschap is leuk, leerzaam, interessant en je doet het in werktijd. Oio's en postdocs kunnen verlenging van hun contract krijgen. Interesse? Mail naar cor@fom.nl
 • [16 december 2014] Verkiezingsuitslag COR vastgesteld
  De COR heeft 16 december de uitslag vastgesteld van de rechtstreekse verkiezingen in de universitaire werkgroepen. De uitslag is als volgt:
  Utrecht/Wageningen   Joep Peters
  Groningen                    Hilde de Gier
  Leiden                          Marc de Voogd
  Nijmegen/Eindhoven  Sjoerd Vogels
  Twente                         Janis Beckert
  Amsterdam                  Casper Rutjes
  Delft/Rotterdam         vacature

  Ook de ondernemingsraden van het FOM-bureau, Nikhef, DIFFER en AMOLF vaardigen leden af naar de COR. De definitieve samenstelling van de COR 2015-2016 volgt zo spoedig mogelijk.

 • [16 december 2014] Bespreking Algemene Gang van Zaken FOM
  De COR heeft op 16 december overleg gehad met de directeur van FOM   (Wim van Saarloos) en de vice-voorzitter van het UB (Detlef Lohse), waarbij ook de algemene gang van zaken besproken is. De COR is uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de reorganisatie van NWO, de Wetenschapsvisie 2025 en ook zijn andere belangrijke wetenschappelijk en personele zaken besproken.
 • [18 november 2014] Bespreking van de FOM-begroting
  Tijdens de COR-vergadering van november is de novemberbegroting 2014 van FOM besproken. Deze bevat de definitieve begroting voor 2014, de startbegroting 2015 en de meerjarencijfers voor de periode 2016 tot en met 2019. Uitleg werd gegeven door Peter van den Brakel, hoofd financiële planning FOM.
 • [18 november 2014] Verkiezingen in Nijmegen/Eindhoven en een COR-vacature in Delft
  In de kiesgroep Nijmegen/Eindhoven hebben zich twee kandidaten verkiesbaar gesteld. In de week voor 3 december zullen er voor deze zetel verkiezingen worden gehouden via e-voting! Voor bijna alle overige kiesgroepen is er één kandidaat, hier zijn geen verkiezingen nodig. We maken de verkiezingsuitslag zo spoedig mogelijk hier bekend.Vanuit Delft heeft zich helaas nog geen kandidaat verkiesbaar gesteld. Wij zijn dus op zoek naar een enthousiaste FOM werknemer uit Delft die zijn/haar collega's zou willen vertegenwoordigen in de COR. Wil jij je verkiesbaar stellen? Neem dan contact op met  cor@fom.nl
 • [21 oktober 2014] Rondleiding COR in nieuw gebouw DIFFER
  Op 21 oktober heeft de COR een rondleiding gekregen in het nieuwe gebouw van DIFFER op de TU/e campus. Het gebouw is nog niet klaar maar het wordt zeker een prachtig gebouw om in te werken! Ook mooi: het gebouw is zeer energiezuinig!
 • [21 oktober 2014] In 2105: 120 te verkopen vakantieverlofuren 
  De COR heeft ingestemd met de uitbreiding van het aantal te verkopen vakantieverlofuren van 80 naar 120 via AVOM in 2015 (deeltijders naar rato).
 • [21 oktober 2014] Meer zaken regelen via MyFOM-People
  De COR heeft ingestemd met een aantal wijzigingen en uitbreidingen voor MyFOM-People. Zo heb je vanaf begin 2015 onder meer de mogelijkheid om verslagen van functioneringsgesprekken via MyFOM-People te bewaren en kun je kosten voor het drukken van je proefschrift via de portal declareren.
 • [21 oktober 2014] Aanmelden COR-verkiezingen kan nog tot 11 november!
  Voor de COR-verkiezingen van 3 december zijn we voor enkele kiesgroepen nog op zoek naar kandidaten! Alle werknemers in FOM-dienst die werkzaam zijn in de universitaire werkgroepen (oio's, postdocs, tijdelijke en vaste stafleden) kunnen zich rechtstreeks kandidaat stellen. Lijkt het jou wel wat, maar wil je meer informatie? Neem dan contact op met je eigen COR-vertegenwoordiger of mail naar cor@fom.nl
 • [23 september 2014] Verkiezingen COR!
  Op 3 december worden verkiezingen gehouden voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) 2015-2016. Alle werknemers in FOM-dienst die werkzaam zijn in de universitaire werkgroepen (oio's, postdocs, tijdelijke en vaste stafleden) kunnen zich rechtsreeks kandidaat stellen. Voor medewerkers van de FOM-instituten en het FOM bureau gaat dit via de lokale OR. Als lid van de COR discussieer je onder meer over personeelszaken en het strategisch beleid van FOM. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste kandidaten! Ben jij geïnteresseerd of ken jij een FOM-collega die geïnteresseerd is? Wacht niet af en stuur een mail naar cor@fom.nl.
 • [23 september 2014] Voortgang Arbobeleid 2014
  Tijdens de COR-vergadering op 26 september is Ralf Cornelissen, de centrale arbocoördinator van FOM, langsgekomen om een update te geven over de voortgang van de uitvoering van het Arbojaarplan 2014.
 • [23 september 2014] COR-vergadering op 21 oktober in Eindhoven
  In oktober vergadert de COR in Eindhoven. De ideale kans om op uitnodiging van Wim van Saarloos, directeur FOM, een rondleiding te krijgen in de nieuwbouw van FOM-instituut DIFFER!
 • [26 augustus 2014] Nieuw UVR-akkoord!
  De COR is zeer verheugd te kunnen melden dat er een akkoord is bereikt tussen FOM en de COR over een nieuwe UVR. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een maandelijkse werkkostenvergoeding van 15 euro en verhoging van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 • [26 augustus 2014] Verkiezingen COR op 3 december
  Op 3 december zijn er weer verkiezingen voor een nieuwe COR en jij kan erin zitten! De COR is op zoek naar enthousiaste leden (FOM-mers uit de universitaire werkgroepen) die zich breder willen ontwikkelen en hun grenzen willen verleggen. Vraag je huidige COR-vertegenwoordiger wat het COR-lidmaatschap inhoudt!
 • [1 juli 2014] De COR twittert!
  De COR is vanaf 8 juli ook actief op Twitter! Volg ons via @FOM_COR. #blijfopdehoogte.
 • [1 juli 2014] Bespreking algemene gang van zaken FOM
  In aanwezigheid van Detlef Lohse, vicevoorzitter van het Uitvoerend Bestuur van FOM, heeft de directeur met de COR de huidige stand van zaken bij FOM op het gebied van wetenschappelijke, financiële en personele aangelegenheden doorgenomen.
 • [1 juli 2014] Afspraken FOM-COR vernieuwd
  Er ligt een geüpdatete versie van de afspraken tussen FOM en COR. Hierin staat onder meer beschreven hoe overleg tussen FOM en de COR verloopt. In de nieuwe versie staan duidelijker afspraken over de verlenging van het contract van oio's en postdocs die in de COR zitten.
 • [1 juli 2014] UVR-onderhandelingen
  De onderhandelingen voor een nieuwe uitvoeringsdienstregeling (UVR) zijn in volle gang. De eerste gesprekken zijn in goede sfeer verlopen.
 • [1 juli 2014] COR-vergadering juli vervalt
  De COR-vergadering die gepland was voor 22 juli vervalt vanwege de vakantieperiode. Op 26 augustus is de volgende COR-vergadering.
 • [21 mei 2014] COR bij strategiebijeenkomst
  Op 14 en 15 mei hebben de voorzitter en vice-voorzitter van de COR deelgenomen aan de strategiebijeenkomst die FOM had georganiseerd om haar nieuwe strategie voor de periode 2014-2019 te bespreken met externe stakeholders. Dit waren twee zeer leerzame en interactieve dagen, waarin de COR input heeft kunnen geven op het nieuwe strategisch plan.
 • [21 mei 2014] UVR-onderhandelingen; de nota van inzet is gemaakt
  6 juni beginnen de onderhandelingen tussen de COR en FOM over de uitvoeringregelingen (UVR). In de UVR zijn een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld, zoals reiskosten,  vergoedingen dienstreizen, vergoedingen promotiekosten en studiefaciliteiten. Hiervoor is van beide kanten een nota van inzet geschreven.
 • [22 april 2014] Nieuw COR-lid Maarten Soudijn!
  Na het vertrek van Christiaan Schoemaker heeft de COR een nieuw lid uit de universitaire werkgroepen in Amsterdam (UvA/VU/KNAW/CWI): Maarten Soudijn. Hij werkt aan de UvA aan Superatoms and entanglement in an array of atomic ensembles in de groep van Robert Spreeuw en Ben van Linden van den Heuvell. Ben je FOM-medewerker aan de VU, UvA, KNAW of CWI? Zoek 'm dan eens op.
 • [22 april 2014] Training COR
  De COR is eind maart op training geweest om meer te leren over communicatiestijlen en een inzet te maken voor de aankomende UVR-onderhandelingen, waarin ook jouw secundaire arbeidsvoorwaarden op de onderhandeltafel komen! Om extra goed voorbereid te zijn op de UVR-onderhandelingen heeft een deel van de COR op 24 april ook nog een training onderhandelen gevolgd.
 • [22 april 2014] Instemming Arbojaarplan 2014
  De COR heeft ingestemd met het Arbojaarplan 2014. Dit plan stelt een aantal doelen om de Arbo omstandigheden nog verder te verbeteren. Zie ook hier.
 • [22 april 2014] Advies eigenrisicodrager Ziektewet FOM
  FOM heeft plannen om per 1 juli 2014 eigenrisicodrager te worden voor de ziektewet. Wat betekent dit? Wanneer een werknemer ziek is op het moment dat de werknemer uit dienst gaat bij FOM, of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt, heeft hij recht op een ZW-uitkering tot maximaal 104 weken na de eerste ziektedag. Voorheen werd dit afgehandeld door het UWV. Nu wordt FOM zelf verantwoordelijk. FOM wil onder meer de verzuimbegeleiding van zieke ex-werknemers uitbesteden aan QARE. De COR kan zich vinden in deze plannen.
 • [22 april 2014] Strategisch plan FOM 2014-2019
  Twee COR-vertegenwoordigers (voorzitter Wessel Vlug en vicevoorzitter Veer Keizer) zullen deelnemen aan de FOM-strategiebijeenkomst Strategisch Overleg met Externe Stakeholders (SOEST). Tijdens deze bijeenkomst zal FOM het Strategisch Plan 2014-2019 voorleggen en bediscussiëren. De COR is verheugd te zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze discussie.
 • [18 maart 2014] Jaarverslag COR 2013
  Het COR jaarverslag over 2013 is besproken en vastgesteld in de vergadering van maart. Onderwerpen die in 2013 door de COR zijn behandeld zijn onder andere de veranderingen bij het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en de oprichting van het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL), de veiligheid van persoonsgegevens op het MyFOM-People portal en verbetering van de arbeidsomstandigheden.
  Het volledige jaarverslag 2013 is als pdf te vinden in de rechterbovenhoek van deze pagina.
 • [18 maart 2014] COR-reglement aangepast
  Het COR-reglement is aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke regelingen. Voor kandidaatstelling voor de 'vrije lijst' zijn geen tien ondersteunende handtekeningen meer vereist. Een andere belangrijke aanpassing is dat bij COR-verkiezingen voortaan door middel van e-voting zal worden gestemd.
 • [18 maart 2014] Presentatie Arbojaarplan 2014
  Tijdens de vergadering is Ralf Cornelissen (centrale Arbocoördinator van FOM) langs gekomen om de COR te informeren over het Arbojaarplan 2014, waarover de COR een instemmingsverzoek heeft gekregen.
 • [25&26 maart 2014] COR Scholing
  Op 25 en 26 maart is de COR op scholing geweest. Een van de onderwerpen die aan bod is gekomen, is het opstellen van een conceptnota van inzet voor de aankomende UVR-onderhandelingen met FOM.
 • [18 februari 2014] Adviesaanvraag Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)
  De COR heeft FOM advies gegeven over de oprichting van het nieuwe centrum voor nanolithografie in Amsterdam, ARCNL, waarbij FOM een samenwerking aangaat met ASML, de VU en de UvA. Al in het voortraject kreeg de COR de gelegenheid om punten in te brengen en de COR is dan ook blij om te zien dat een aantal punten terug te zien zijn in de samenwerkingsovereenkomst. De COR is van mening dat er de afgelopen maanden een helder en solide plan tot stand is gekomen voor de oprichting van het ARCNL.
 • [18 februari 2014] Adviesaanvraag Vernieuwing Financiële Processen (VFP)
  De COR is ook gevraagd om advies te geven over het voornemen van FOM om een nieuw financieel systeem aan te schaffen en te implementeren. In het afgelopen jaar is de COR al regelmatig geïnformeerd over de plannen. Het project is uitgebreid bekeken en er zijn enkele verbeterpunten aangestipt. De COR adviseert om de individuele gevolgen voor medewerkers in kaart te brengen zodra dit mogelijk is. De COR is benieuwd naar het verdere verloop van het project en houdt dit dan ook nauwlettend in de gaten.
 • [18 februari 2014] Secundaire arbeidsvoorwaarden (UVR): input is welkom!
  Later dit voorjaar begint de COR de onderhandelingen met FOM over een nieuwe UVR, iets wat direct van invloed is op jou als FOM-werknemer! In de UVR zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van jou als FOM-werknemer geregeld. Mochten er nou dingen zijn die je graag anders zou zien of waarvan jij zegt 'die moeten zeker behouden worden', laat het ons weten! Denk aan zaken als studiefaciliteiten, reiskosten, detacheringen en promotiekosten – om er een paar te noemen.

2013

 • [19 december 2013] Stagevergoedingen
  De COR heeft met de directeur van FOM gesproken over de stagevergoedingen voor studenten die bij de FOM-instituten stage lopen. Er zijn verschillen tussen de instituten bij het verstrekken van stagevergoedingen. De COR vindt het niet correct dat afgeweken wordt van de afspraken over stagevergoedingen die in de UVR zijn vastgelegd.

Vergaderingen van de COR zijn toegankelijk voor FOM-medewerkers, na voorafgaande aanmelding bij de ambtelijk secretaris . De vergaderingen vinden plaats op het FOM-bureau in Utrecht (zie de routebeschrijving). Kijk voor de vergaderdata in 2014 in het vergaderschema (zie bijlage).

Berichten van de COR in de FOM expres
In de bijlagen treft u de meest recente nieuwsartikelen aan van de COR in de FOM expres.