NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/personeelsnieuws/

Geprint op :
12 november 2019
02:33:37

28 maart 2018
Definitief akkoord over cao 2018-2019
Het salaris gaat dit jaar omhoog met 2 en in 2019 met 2,4 procent, en het wordt mogelijk om de werktijd tijdelijk te verminderen. Dat staat in het definitieve akkoord over de cao-onderzoeksinstellingen 2018-2019. 
Meer informatie

28 maart 2018
Informatie over het vervallen van de Anw-compensatie (voor nabestaanden)
De afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws geweest dat de zogenoemde Anw-compensatie (Algemene nabestaandenwet), die onderdeel is van de ABP-pensioenregeling, is vervallen. In dit bericht wordt toegelicht wat dit betekent en een advies gegeven hoe je hier als medewerker mee om kan gaan.
Meer informatie
 
15 februari 2018
Onderhandelaarsakkoord cao 2018-2019
Op 12 februari hebben de werkgevers verenigd in de WVOI (NWO, NWO-I en KB) met de werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao, ingaande op 1 januari 2018 en met een looptijd van twee jaar. Hieronder de belangrijkste afspraken op een rij.
Meer informatie

29 januari 2018 
Anw-compensatie (voor nabestaanden) vervalt: wat doet NWO?
De afgelopen weken is er in de media aandacht gevraagd voor de abrupte beëindiging van de Anw-compensatie. Dit is een aanvullende uitkering op een uitkering voor nabestaanden. Alle deelnemers aan de ABP pensioenregeling hebben daarover afgelopen december een brief ontvangen. Graag lichten we toe wat NWO doet met het verval van de Anw-compensatie.

Wat is een ANW-compensatie
Als u overlijdt kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat een Anw-compensatie.

Reden voor afschaffing van de Anw-compensatie
De Anw-compensatiewordt afgeschaft omdat deze vanwege de complexiteit van de regeling niet goed meer door het ABP kon worden uitgevoerd. De afschaffing is onderdeel van een pakket aan maatregelen waarin ook een aantal verbeteringen in de pensioenregeling is opgenomen zoals een verbetering van het nabestaanden pensioen. De maatregelen zijn de uitkomst van de onderhandelingen daarover tussen de overheidswerkgevers en de vakbonden. Zij bepalen samen wat er in de pensioenregeling geregeld wordt. In de media is gezegd dat overheidswerkgevers een regeling voor het vervallen van de ANW compensatie zouden kunnen of moeten treffen.

Huidige stand van zaken
Het ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de ANW compensatie nog tot 1 mei 2018 te laten voortbestaan. Werknemershouden dus tot 1 mei 2018 recht op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, geldt nog steeds een uitzondering. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor Anw-compensatie.

Wat doet NWO
Door de verschillende koepelorganisaties van overheidswerkgevers wordt momenteel bezien of het wenselijk is een verzekering voor het vervallen van de ANW-compensatie aan te bieden. Ook de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waarvan NWO lid is, denkt hierover na en heeft hierover overleg met andere overheidswerkgevers. Binnen enkele weken volgt nadere informatie over de uitkomst hiervan.

Algemene informatie over ABP pensioenvoorzieningen vindt u in deze geactualiseerde flyer over pensioen opbouw via ABP.

##

19 december 2017
Uitvoeringsregelingen NWO-D, NWO-I, CWI en NIOZ geharmoniseerd
Na een intensief onderhandelingstraject is met de centrale ondernemingsraad NWO (waarin ook de OR CWI was vertegenwoordigd) en de OR NIOZ overeenstemming bereikt over één nieuwe set uitvoeringsregelingen voor heel NWO. De nieuwe uitvoeringsregelingen gaan in op 1 januari aanstaande en hebben een looptijd van twee jaar. De belangrijkste punten in de nieuwe uitvoeringsregelingen vindt u in het nieuwsbericht: lees verder.

##

16 februari 2017

Cao-akkoord definitief
De werknemersorganisaties waarmee de WVOI begin januari een cao-akkoord heeft gesloten, hebben ons deze week laten weten dat hun leden instemmen met de gemaakte afspraken. Daarmee is het cao-akkoord definitief.

Loonsverhoging
De overeengekomen loonsverhoging van 1,6 procent per 1 januari 2017 wordt in het salaris van februari verwerkt. De overige afspraken staan in het bijgevoegd onderhandelaarsresultaat

Generatiepact
Een van de afspraken is om in de cao een bepaling op te nemen die het voor de werkgever mogelijk maakt om een regeling Generatiepact te treffen. Met een dergelijke regeling kan de instroom van jonge medewerkers worden vergroot door oudere medewerkers korter te laten werken tegen gedeeltelijk inleveren van loon.

Intussen is gebleken dat diverse medewerkers zich afvragen of NWO een dergelijke regeling gaat treffen. Of NWO gebruik zal maken van deze mogelijkheid hangt samen met de vraag in hoeverre daar reden toe is. In die afweging zal onder meer worden bezien of in de personeelsopbouw onevenwichtigheid zit die noodzaakt tot het treffen van maatregelen.

##

7 december 2015

Akkoord over Cao-OI 2016

De werkgevers verenigd in de WVOI (CWI, FOM, KB, NIOZ en NWO) hebben vandaag een cao-akkoord bereikt voor een nieuwe cao, ingaande op 1 januari 2016 en met een looptijd van een jaar.
Met dit akkoord is uitvoering gegeven aan de Loonruimte-overeenkomst die het kabinet, de overheidswerkgevers en drie werknemersorganisaties van de zomer hebben gesloten. In dat akkoord waren afspraken gemaakt over de loonontwikkeling in 2015 en 2016 en over aanpassing van de pensioenregeling.
Op grond van het cao-akkoord worden de lonen met ingang van 1 januari 2016 met 4,25 procent verhoogd. Daarnaast wordt er in de maand december 2015 een eenmalige uitkering van 200 euro bruto naar rato van omvang van het dienstverband en 0,42 procent van het jaarsalaris betaald aan alle medewerkers die op 1 september 2015 in dienst waren en dat op 1 december 2015 nog steeds zijn.
Naar aanleiding van een wetswijziging zijn met de bonden nieuwe afspraken gemaakt over onder andere de duur en verlenging van de arbeidsovereenkomst.
Deze afspraken sluiten zoveel mogelijk aan bij de huidige onderzoekspraktijk in de instituten en dit betekent voor FOM concreet dat het mogelijk blijft om ten aanzien van een aantal werknemers, met name onderzoekers, arbeidsovereenkomsten te verlengen tot maximaal vier jaar.
Voor onderzoekers in opleiding zal verlenging van de arbeidsovereenkomst ook mogelijk blijven.
Verder is afgesproken een pilot te starten rond de invoering van functiecontracten en wordt de telewerkregeling aangepast naar een cao-artikel over tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Daarmee vervalt cao-bijlage 7.
Het cao-akkoord is door drie van de vier werknemersorganisaties met wie de onderhandelingen zijn gevoerd ondertekend. FNV Overheid is niet akkoord gegaan.

###

10 februari 2015

Abvakabo FNV tekent cao-akkoord alsnog

De werkgeversvereniging WVOI en drie bonden (AC/AFZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak) hebben een nieuwe cao voor de onderzoekinstellingen afgesproken voor 2015. In eerste instantie wilde Abvakabo FNV zich niet aansluiten bij dit akkoord. De reden was dat zij de afspraken over de reparatie van het derde WW-jaar onvoldoende vonden. Inmiddels heeft Abvakabo FNV haar standpunt herzien en het cao-akkoord alsnog ondertekend.

###

16 januari 2015

Cao-Onderzoekinstellingen 2015 definitief akkoord

De werknemersorganisaties CNV Publieke Zaak, VAWO/CMHF en AC-FBZ hebben op 9 januari 2015 ingestemd met de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI). Het akkoord is daarmee definitief!

Het akkoord wordt op korte termijn uitgewerkt in nieuwe cao tekst, waarin alle afspraken worden verwerkt. De hoofdpunten van het akkoord zijn een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 en een structurele loonsverhoging van 3,1 procent per 1 januari 2015.
Iedere werknemer die op 31 december 2014 in dienst was en op 1 januari 2015 nog steeds in dienst is, ontvangt in de maand januari éénmalig een (niet pensioengevende) uitkering van € 300,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

Andere afspraken zijn bijvoorbeeld de ophoging van het aantal te verkopen vakantie-uren, zodat meer maatwerk wordt geboden in de arbeidsvoorwaarden. Voor alle werknemers wordt het aantal in AVOM inzetbare vakantie-uren opgehoogd van 80 naar 120 uur. Over de mogelijkheid tot verdere ophoging naar maximaal 178 uur wordt in overleg met de ondernemingsraad besloten.

Gedurende de looptijd van deze Cao-OI wordt een studie uitgevoerd naar de implementatie van de Wet werk en zekerheid in de cao en de gevolgen daarvan voor de bovenwettelijke werkloosheidsregeling BWOI. De uitkomsten van dit onderzoek worden ingevoerd in de volgende cao.

###

2 september 2014

Akkoord over nieuwe FOM uitvoeringsregelingen (UVR) 2014-2017

Het is deze zomer door wederzijdse inspanningen en creativiteit gelukt om een akkoord te bereiken over een nieuwe FOM-Uitvoeringsregelingen dat recht doet aan de beperkte financiële ruimte en die tegemoet komt aan de wensen die de COR had voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Verbeteringen van het arbeidsvoorwaardenpakket die kosten met zich meebrengen worden grotendeels gecompenseerd door besparingen op andere punten.
In de nieuwe FOM - UVR die een looptijd heeft van 1 juli 2014 tot 1 juli 2017 zijn arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen opgenomen die per 1 september 2014 ingaan.

###

1 juli 2014

Verlenging cao tot 1 januari 2015

'Op donderdag 26 juni 2014 hebben de werkgevers en werknemersorganisaties tijdens het cao-overleg voor de Onderzoekinstellingen geconstateerd dat het jammer genoeg nu niet haalbaar is om tot een onderhandelaarsakkoord te komen over een cao voor de Onderzoekinstellingen voor 2014. Omdat de huidige cao niet is opgezegd, blijft deze gewoon van kracht tot 1 januari 2015. Partijen hebben de afspraak gemaakt om kort na de zomervakantie te starten met onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2015.'

###

28 juni 2013

Definitief akkoord verlenging cao

Op 28 mei zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden overeengekomen de cao te verlengen tot 1 januari 2014. De werknemersorganisaties hebben hun leden over het gesloten akkoord geraadpleegd en de uitkomst daarvan is dat alle vier werknemersorganisaties met het akkoord hebben ingestemd. De cao is nu formeel verlengd tot 1 januari 2014.


Afspraken over verlenging van de cao tot 1 januari 2014
In 2013 komt er geen loonsverhoging, maar de werkzekerheidsgarantie die voor 2012 was afgesproken geldt nu ook voor 2013. Dit betekent dat in geval van organisatieveranderingen niemand in 2013 op grond van opheffing van de functie dan wel op grond van overtolligheid zal worden ontslagen.

De afspraken zijn gemaakt onder de druk van de aanhoudend slechte economische situatie. Werkgevers hebben in het cao-overleg aangegeven dat verhoging van de lonen ten koste zou gaan van banen en daaraan toegevoegd veel belang te hechten aan behoud van werkgelegenheid. Dit heeft geleid tot de werkzekerheidsafspraak voor 2013 in combinatie met een nullijn voor de lonen.

###

28 mei 2013

Akkoord over verlenging van de cao tot 1 januari 2014

Op 28 mei zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden overeengekomen de cao-onderzoekinstellingen te verlengen tot 1 januari 2014. In 2013 komt er geen loonsverhoging, maar de werkzekerheidsgarantie die voor 2012 was afgesproken geldt nu ook voor 2013. Dit betekent dat  in 2013 geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden.

De afspraken zijn gemaakt onder de druk van de aanhoudend slechte economische situatie.  Werkgevers hebben in het cao-overleg aangegeven dat verhoging van de lonen ten koste zou gaan van banen en daaraan toegevoegd veel belang te hechten aan behoud van werkgelegenheid. Dit heeft geleid tot de werkzekerheidsafspraak voor 2013 in combinatie met een nullijn voor de lonen.

De vakbonden gaan het gesloten akkoord nu aan hun leden voorleggen. Het akkoord is definitief als de leden daarmee hebben ingestemd. Uiterlijk 18 juni geven de vakbonden daarover uitsluitsel.

###

22 april 2013

Onderhandelingen voor een nieuwe cao voortgezet

Op 22 april zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voortgezet. Op verzoek van de werknemersorganisaties hebben de werkgevers inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële situatie en de personeelsaantallen bij de onderzoekinstellingen. De werkgevers onderbouwen daarmee hun inzet op behoud van werkgelegenheid en de afwezigheid van ruimte voor loonsverhoging.

In het overleg werd geconstateerd dat nog onduidelijk is wat het sociaal akkoord tussen sociale partners en het kabinet voor onze cao betekent. De werknemersorganisaties hebben de werkgevers bevraagd op de mogelijkheden om toch in 2013 een loonsverhoging of een éénmalige uitkering te geven. De werkgevers hebben argumenten gegeven waarom dat er niet in zit. De onderhandelingen zijn op dat punt gestopt en worden op 28 mei voortgezet. In de tussenliggende periode wordt uitgezocht hoe het sociaal akkoord voor de onderzoekinstellingen uitpakt. Daarnaast gaan de vakbonden hun leden raadplegen op de mogelijkheid van een cao zonder loonsverhoging.

###

8 april 2013

Onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart

Dinsdag 26 maart jl zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. De werkgevers en de vakbonden hebben hun inzet uitgewisseld en toegelicht.

De werkgevers hebben ingezet op verlenging van de huidige cao met één jaar (van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014) zonder loonsverhoging. In 2013 willen de werkgevers de studie naar modernisering van de cao afronden die – zo mogelijk - resulteert in de invoering van een persoonlijk keuzebudget, waarmee medewerkers een meer individuele keuze kunnen maken tussen verlof of loon, een opschoning en het herschrijven van de cao en flexibilisering van de aanstellingsmogelijkheden, hetgeen moet leiden tot een grotere inzetbaarheid binnen de organisatie. Daarnaast willen de werkgevers een studie doen naar de toekomst van het BWOI.

De vakbonden hebben ingezet op een cao met een looptijd van een jaar en een loonsverhoging van maximaal 2,5%. Verder zetten vakbonden in op een landelijke regeling woon-werkverkeer en een bijdrage in de ziektekosten die eventueel uit de loonruimte kan worden bekostigd. Daarnaast willen zij aanvullende afspraken over werkzekerheid.
Vakbonden willen zich nog niet binden aan de vernieuwing van de cao, maar de studie daarnaar willen ze wel vervolgen. Ook vragen bonden aandacht voor arbeidsgehandicapten en voor de inzetbaarheid van oudere medewerkers.

De voorstellen op het gebied van loon liggen ver uiteen. De door het kabinet opgelegde nullijn, de voor de werkgevers gestegen loonkosten met ruim 1,5% vanwege de verhoging van de werkgeverspremies voor pensioen en zorgverzekering en de teruglopende inkomsten van de onderzoekinstellingen die noodzaken tot bezuinigingen, hebben de inzet van de werkgevers in sterke mate beïnvloed.

Op 22 april worden de cao-onderhandelingen vervolgd. Over het verloop daarvan zullen wij u op de hoogte houden.

###

23 mei 2012 

Nieuwe cao voor onderzoekinstellingen

Dit is een gezamenlijk bericht van werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak in de onderzoeksector en van de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen.

De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen en de werknemersorganisaties AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak hebben na een langdurig en intensief onderhandeltraject op 20 april 2012 een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor de onderzoekinstellingen. Het akkoord is gebaseerd op het onderhandelingsresultaat van 1 februari 2012. Dit onderhandelingsresultaat is door Abvakabo FNV als onvoldoende beoordeeld.

De cao loopt van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012 en voorziet in afspraken over werkzekerheid en, dankzij uitruil van arbeidsvoorwaarden, in een structurele loonsverhoging van 1%. De cao geldt voor alle werknemers in dienst bij de instellingen die vallen onder de Cao-OI, dat zijn ongeveer 2900 werknemers.

De cao bevat de volgende hoofdpunten:

 • De aan leeftijd gebonden regelingen worden, conform een eerdere cao-afspraak, afgeschaft:
  - de leeftijdsdagen;
  - de Seniorenregeling Onderzoekinstellingen;
  - overige aan leeftijd gebonden regelingen.
 • De middelen die daardoor beschikbaar komen zijn ingezet voor primaire arbeidsvoorwaarden: alle salarissen worden per 1 februari 2012 verhoogd met 1 procent.
 • Een deel van de middelen die vrijvallen door het afschaffen van de aan leeftijd gebonden regelingen wordt ingezet voor een aantal overgangsregelingen voor de werknemers die gebruikmaakten van de op leeftijd gebaseerde regelingen.
 • Na afloop van de overgangsregelingen wordt opnieuw gesproken over de aanwending van de vrijgevallen middelen vanwege de afschaffing van de op leeftijd gebaseerde regelingen.
 • Verder wordt aan iedere werknemer die op 31 december 2011 in dienst was en nog steeds was op 20 april 2012, in de maand juni 2012 éénmalig een koopkrachttoelage 2011 toegekend van € 250,00 bruto.
 • In juli 2012 wordt een incidentele uitkering van 0,5% van een half bruto-jaarsalaris toegekend, peildatum 1 juli 2012, uit te betalen als een bedrag in één keer.
 • Voor 2012 wordt door de werkgevers een werkzekerheidsgarantie gegeven.
 • Voor reorganisaties die in 2012 en 2013 worden gestart is een resultaatverplichting overeengekomen die inhoudt dat alle inspanningen erop gericht zullen zijn dat werknemers van wie de functie als gevolg van organisatieveranderingen komt te vervallen, intern of extern worden herplaatst in een passende functie.
 • Aan de cao wordt de mogelijkheid toegevoegd om op basis van specifieke criteria (groepen) werknemers aan te wijzen voor wie een arbeidsduur van 40 uur geldt en een jaarlijkse vakantieverlofaanspraak van 234 uur. Deze werknemers ontvangen een toeslag op hun salaris ter waarde van de 104 ingeleverde verlofuren. In verband met de huidige krappe financiële situatie leggen de werkgevers een voornemen om deze regeling in 2012 of 2013 toe te passen, ter toetsing voor aan de werknemersorganisaties.
 • Op twee punten wordt de gewijzigde wettelijke vakantieregeling verruimd.
 • Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de werknemer een functie gaat vervullen, passend bij zijn levens- en ontwikkelingsfase, die op een lager functieniveau is gewaardeerd dan het voor hem tot dan geldende functieniveau. In dat geval gaat voor de werknemer de salarisschaal gelden die hoort bij het lagere functieniveau. Er is een compensatieregeling afgesproken van maximaal 2 jaar voor de werknemer die daarbij een bezoldiging ontvangt die lager is dan de oude bezoldiging.
 • Partijen voeren gedurende de cao-periode een gezamenlijke studie uit naar modernisering van de cao.

 

De partijen op een rij
De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. De betrokken werknemersorganisaties zijn AC/FBZ, VAWO/CMHF en CNV Publieke Zaak.

De complete tekst van het onderhandelingsakkoord is als PDF beschikbaar (rechtsboven).

###

3 april 2012

Geen nieuwe CAO-Onderzoekinstellingen 2010-2012

Op 29 maart jl. is de uitkomst van de achterbanraadpleging over het op 1 februari jl. bereikte onderhandelingsresultaat over een nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen bekend geworden.

Omdat twee van de vier vakbonden (ABVAKABO FNV en AC/FBZ) niet hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat is het omzetten van het onderhandelingsresultaat in een akkoord nu van tafel. Voor  een cao-akkoord is namelijk instemming van een meerderheid van de vakbonden nodig.

FOM is erg teleurgesteld over deze uitkomst. Een werkzekerheidsgarantie in combinatie met een bescheiden loonsverhoging zou in de huidige economische moeilijke tijd een goede afspraak zijn geweest, ondanks afschaffing van de leeftijdgebonden regelingen. In combinatie met de afspraak over het employabilityfonds en de verruiming van de werktijden zou deze afspraak bovendien tot een vernieuwing van de cao hebben geleid die nu helaas van de baan is.

Werkgevers gaan zich beraden over hoe zij nu verder gaan met de cao. Omdat de huidige cao niet is opgezegd, wordt deze vooralsnog per 1 juli 2012 automatisch verlengd tot 1 juli 2013.

###

16 maart 2012

Raadplegingstermijn nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2010-2012 twee weken verlengd

De uitkomst van de achterbanraadpleging over het op 1 februari jl. bereikte onderhandelingsresultaat over een  nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen werd op uiterlijk 14 maart jl. verwacht. Omdat de achterbanraadpleging door de Werknemersorganisaties op deze datum nog niet was afgerond is de raadplegingstermijn met twee weken verlengd, derhalve tot 29 maart 2012. Zodra er nieuws is, berichten we u hierover.

###

3 februari 2012

Onderhandelingsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2010-2012

Na een zeer langdurig en intensief onderhandeltraject hebben de WVOI (Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen, waar FOM deel van uitmaakt) en Werknemersorganisaties op 1 februari 2012 tóch een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen t/m 31 december 2012.

In deze moeilijke financiële tijden (FOM ontvangt al 2 jaar geen loon- en prijscompensatie meer) is door partijen gezocht naar zo veel mogelijk budgettair neutrale afspraken. Dat betekent dat er zaken tegen elkaar zijn uitgeruild. Zo konden middelen worden vrijgemaakt die zijn omgezet in loon of een eenmalige uitkering. Uitgangspunt was ook om werkgelegenheid te behouden. FOM kan zich vinden in dit resultaat, is er blij mee en ziet dit als het maximaal haalbare resultaat op dit moment.


N.B.: Het onderhandelingsresultaat is pas definitief nadat de Werknemersorganisaties hun leden/achterban hierover hebben geraadpleegd. De verwachting is dat de uitkomst hiervan uiterlijk 14 maart 2012 bekend is.

Hieronder een overzicht van de afspraken op hoofdpunten:

 • Alle salarissen gaan per 1 februari 2012 omhoog met 1%.
 • In maart 2012 (mits uitkomst ledenraadpleging dan definitief bekend is, anders in april) ontvangen werknemers die ook al op 31 december 2011 in dienst waren, éénmalig een "koopkrachttoeslag" van € 250,00 bruto. Het bedrag is voor alle werknemers gelijk, ongeacht de omvang van het dienstverband.
 • In juli 2012 ontvangt iedere werknemer een incidentele uitkering van 0,5% van een half bruto jaarsalaris, peildatum 1 juli 2012, uit te betalen als bedrag in één keer.
 • Voor 2012 wordt door werkgevers een werkzekerheidsgarantie afgegeven (geen gedwongen ontslagen o.g.v. opheffing van functie).
 • Zoals in de vorige Cao-OI al was aangegeven, worden de huidige op leeftijd gebaseerde regelingen, de leeftijdsdagen, de 60+ regeling en de Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI) per 1 februari 2012 afgeschaft (wettelijk verboden onderscheid o.g.v. leeftijd). De financiële middelen die daardoor beschikbaar komen worden o.a. ingezet voor de financiering van de structurele loonsverhoging. Daarnaast wordt er een employabilityfonds mee gefinancierd dat levensfasebewust personeelsbeleid zal gaan ondersteunen.
 • Iedere werknemer die voor 1 april 2012 de leeftijd van 59 jaar heeft bereikt en aan de voorwaarden voldoet, kan gebruik (blijven) maken van de SROI.

De complete tekst van het door alle partijen ondertekende onderhandelingsresultaat is als PDF beschikbaar (rechtsbovenin).

###

12 september 2011

Neem deel aan het NIPED PreventieKompas
FOM biedt alle medewerkers (en hun eventuele partner) de mogelijkheid om deel te nemen aan het 'NIPED PreventieKompas'. Het PreventieKompas is een gezondheidstest in de vorm van een vragenlijst die via internet wordt ingevuld, om een compleet beeld van de gezondheid te krijgen. Ook voordat er sprake is van klachten.

Aan de hand van de gegeven antwoorden stelt het PreventieKompas een persoonlijk gezondheidsplan op met adviezen en concrete acties om met het verbeteren van de gezondheid aan de slag te gaan. Ook stelt het PreventieKompas vast of aanvullende metingen nodig zijn, zoals het meten van de bloeddruk en laboratoriumonderzoek. De deelnemer bepaalt zelf of en hoe hij/zij met de gegeven adviezen omgaat en of hij/zij wel of niet eventuele aanvullende metingen wil laten uitvoeren. Door mee te doen kan op een simpele manier aan de gezondheid gewerkt worden vóórdat er klachten ontstaan.

Deelname aan het PreventieKompas (en de kosten van een eventuele PreventieBox en aanvullende metingen) zijn voor FOM-medewerkers gratis. Ook de partners van FOM-medewerkers kunnen op kosten van FOM aan het PreventieKompas meedoen (met uitzondering van de kosten van een eventuele PreventieBox en aanvullende metingen).

Meedoen
Alle FOM-medewerkers hebben begin september van FOM een brief met een brochure ontvangen over het NIPED PreventieKompas. Daarna hebben alle medewerkers per post een persoonlijke inlogcode toegestuurd gekregen, zodat zij aan het onderzoek kunnen deelnemen.

Privacy
Privacy van deelnemers is volledig gewaarborgd omdat het Preventiekompas voldoet aan de NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de Zorg. Gezondheidsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de deelnemer zelf. Deze gegevens worden dus niet aan FOM of andere partijen verstrekt. FOM heeft bovendien met NIPED afgesproken dat geen bedrijfsrapportage wordt ontvangen met gezondheidsgegevens op groepsniveau (dit in tegenstelling tot de informatie op pag. 16 van de brochure).

Verlenging deelname tot 1 november 2011
De voucher code is slechts beperkt geldig, officieel tot 15 oktober 2011. Op verzoek is de gebruiksduur van de code verlengd met twee weken. U kunt u dus tot 1 november 2011 deelnemen aan het PreventieKompas!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de brochure van het PreventieKompas online nalezen. Ook kunt u kijken op www.niped.nl en kunt u het NIPED per e-mail vragen stellen via info@preventiekompas.nl. FOM-gerelateerde vragen kunt u stellen via NIPED@fom.nl.

###

1 juni 2011

Cao-onderhandelingen Onderzoekinstellingen afgebroken

De werknemersorganisaties hebben tijdens de onderhandelingen op 1 juni het bod van de werkgevers voor een nieuwe cao met een looptijd van 1 juli 2010 tot 1 februari 2012 afgewezen. In het licht van de door het kabinet afgekondigde nullijn voor de publieke sector en gegeven het feit dat er in 2010 en 2011 geen geld voor loonontwikkeling beschikbaar is hebben de werkgevers de volgende voorstellen gedaan.
Om koopkrachtverlies te compenseren is aangeboden om op individuele keuze vakantiedagen om te zetten in loon. Dit zou voor 2011 en 2012 een eenmalige uitkering betekenen van 1%. Daarbij hebben de werkgevers aangeboden dat als er alsnog een kabinetsbijdrage in de loonontwikkeling voor 2011 zou komen, de loonparagraaf in de cao zou worden opengebroken. Verder waren de werkgevers bereid het opleidingsbudget met 0,3% te verhogen en is er een voorstel voor invoering van levensfaseverlof gedaan.
De werkgevers zijn teleurgesteld dat de werknemersorganisaties de voorstellen hebben afgewezen omdat daarmee een aantal belangrijke inhoudelijke onderwerpen, waaronder de invoering van het levensfaseverlof, op de lange baan wordt geschoven. De eis van een structurele loonsverhoging kon niet worden ingewilligd omdat de werkgevers vanaf de start van de onderhandelingen als uitgangspunt hanteren dat loonsverhoging niet ten koste van de werkgelegenheid mag gaan: behoud van arbeidsplaatsen is voor de werkgevers het belangrijkst. Op basis daarvan zijn werkgevers tot het uiterste gegaan om toch tot een evenwichtige cao te komen. Omdat de huidige cao niet is opgezegd is deze automatisch verlengd tot 1 juli 2012.

Kijk voor meer informatie op www.wvoi.nl.

###

16 november 2010

Cao-onderhandelingen Onderzoekinstellingen verdaagd tot maart 2011
Werkgevers en werknemersorganisaties aan de cao-tafel voor de Onderzoekinstellingen hebben gezamenlijk besloten de cao-onderhandelingen vooralsnog te verdagen tot maart 2011.

Allereerst constateren partijen dat, mede gelet op externe omstandigheden, het in dit stadium niet haalbaar is gebleken om tot een adequate afspraak over de loonparagraaf te komen. Partijen staan nu te ver uit elkaar. Daarnaast is het dossier om tot nieuw levensfasebewust personeelsbeleid te komen nog onvoldoende uitgewerkt. De komende maanden trachten partijen dit dossier verder vorm te geven en de achterbannen hierover te informeren en consulteren teneinde een cao-afspraak te maken die op draagvlak kan rekenen.

Partijen verwachten in maart 2011 de cao-onderhandelingen aan de OI-tafel te vervolgen.

Bron: Persbericht WVOI, 16 november 2010
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.wvoi.nl/default.asp?cid=68

###

Laatste pensioenontwikkelingen ABP
In verband met de mogelijke ongerustheid die bij u ontstaat naar aanleiding van de huidige nieuwsberichten betreffende pensioenen willen wij u wijzen op het feit dat de Pensioenmaatregel van Donner het ABP niet treft.

ABP heeft vorig jaar een herstelplan ingediend dat is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan heeft ABP 2 instrumenten benoemd met behulp waarvan de dekkingsgraad in 5 jaar tijd weer op het vereiste niveau van 105% moest komen. Dat zijn tijdelijke premieopslagen en het niet indexeren van pensioenen. Het bestuur heeft gekozen voor deze instrumenten om juist ingrepen als het verminderen van pensioenrechten te voorkomen. Dat is op dat moment dan ook niet opgenomen in het herstelplan van ABP.

Wel heeft het bestuur zich gerealiseerd dat indien het herstel trager zou verlopen dan het herstelplan aangeeft, er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Als maatregelen kunnen daarbij in aanmerking komen een verdere verhoging van de tijdelijke premieopslag en een korting van de pensioenaanspraken. Het ABP-bestuur doet alles wat in haar vermogen ligt om een korting te voorkomen.

Meer informatie over de financiële positie van ABP is te vinden via: http://www.abp.nl/abp/abp/over_abp/financiele_positie_abp.asp

###

Maak nu werk van professionele ontwikkeling!
Tijdens uw dienstverband bij FOM kan er veel veranderen in uw werk- én privéomstandigheden. FOM vindt, net als andere werkgevers bij de WVOI, dat het goed is om af en toe stil te staan bij die veranderingen. Zo kunnen leidinggevende en medewerker dan samen afspraken maken voor een goede afstemming, ook op de langere termijn, tussen ambities en kwaliteiten van de medewerker en behoeften van de organisatie/afdeling. Ook specifieke privéomstandigheden van de werknemer kunnen daarbij aan de orde zijn.

Juist omdat het gaat over de lange termijn vinden medewerkers en leidinggevenden het soms lastig om zich hierover een beeld te vormen en iets concreets af te spreken.

Daarom heeft FOM samen met andere WVOI werkgevers verschillende workshops ontwikkeld. In deze workshops geven trainers van een extern bureau aan medewerkers en leidinggevenden concrete handvatten hoe ze dit kunnen aanpakken. Het gaat om de volgende workshops:

 1. Workshop PROfessionele ontwikkeling (1 dag) voor alle FOM-medewerkers (Oio's wordt echter geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheden in het eigen FOM trainingsaanbod, zie FOM website);
 2. Leidinggeven aan PROfessionele ontwikkeling (1 dag);
 3. Leidinggeven aan PROfessionele ontwikkeling de verbreding (1/2 dag).

Belangstelling?
Uitgebreide informatie is hier beschikbaar.

Lijkt het u leuk of nuttig om een workshop te volgen neem dan contact op met de personeelsfunctionaris op uw instituut die u kan aanmelden. Werknemers op universitaire locaties kunnen zich richten tot Lydia van der Vlist of Joost Weber.

De workshops worden vooralsnog aangeboden in het Nederlands.

###

WVOI uitkomsten enquête levensfasebewust personeelsbeleid
In februari is ook onder de FOM-medewerkers de enquête gehouden over levensfasebewust personeelsbeleid. De uitkomsten van deze enquête zullen door de werkgevers van de WVOI worden meegenomen in de te vormen plannen voor levensfasebewust personeelsbeleid.

De WVOI- werkgevers vinden het in dat verband belangrijk de opvattingen van medewerkers te inventariseren zodat daarmee in het nieuw te vormen beleid rekening kan worden gehouden. De werkgevers zijn dan ook blij met de deelname en de uitkomsten van de enquête.

Vind hier op hoofdlijnen de WVOI uitkomsten van de enquête.

###