NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-arbo/arbocatalogus/

Geprint op :
17 oktober 2019
20:32:07

Werkgevers en werknemers mogen zelf bepalen hoe ze aan de doelvoorschriften uit de Arbowet gaan voldoen. Ze moeten deze afspraken echter wel concreet vast leggen in een door henzelf ontwikkelde arbocatalogus. De afspraken beslaan de belangrijkste arborisico's in de betreffende branche en hoe die arbeidsrisico's beheerst moeten worden. De Inspectie SZW (onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) toetst de inhoud van de arbocatalogus. Na goedkeuring door de Inspectie SZW moeten de betreffende organisaties de arbeidsomstandigheden volgens deze standaard inrichten en vormgeven. 

NWO-I heeft samen met de onderzoekinstellingen (NWO-I, SRON, ASTRON, CWI en KB) die aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI) een Arbocatalogus opgesteld met zes hoofdstukken, die allen door de Inspectie SZW goedgekeurd zijn.  

De Arbocatalogus Onderzoekinstellingen (WVOI) omvat in ieder geval de volgende zes hoofdstukken:
1. Beeldschermwerk.
2. Elektriciteit.
3. Psychosociale Arbeidsbelasting.
4. Organisatie Bedrijfshulpverlening.
5. Verbouw en Nieuwbouw.
6. Binnenklimaat.

Alle hoofdstukken zijn uniform opgebouwd. Na uitleg over het onderwerp volgt een beschrijving van de risico's op de werkplek en van maatregelen die deze risico's kunnen reduceren. De adviezen in de Arbocatalogus zijn zoveel mogelijk concreet gemaakt met checklisten en best practices. De Arbo Advies Commissie zal de inhoud van de Arbocatalogus verder vertalen in concreet NWO-I-beleid. Implementatie is in handen van de arbocoördinatoren van de instituten. De Arbocatalogus kan geraadpleegd worden via de WVOI-website.

De catalogus zal geactualiseerd worden naar aanleiding van nieuwe wetgeving of nieuwe (wetenschappelijke) inzichten. Dit actualiseren gebeurt door het netwerk van samenwerkende arbocoördinatoren werkzaam bij de onderzoekinstellingen die aangesloten zijn bij de WVOI.

De WVOI-werkgevers hebben zich verplicht de Arbocatalogus na te leven en up-to-date te houden. Waar dat nodig is worden op lokaal niveau aanvullende afspraken gemaakt.