NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-arbo/werken-gevaarlijke-stoffen-en-gassen/waar-moet-ik-op-letten-bij-werken-met-gevaarlijke-stoffen/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:41:00

Stel je, vóór je gaat werken met gevaarlijke stoffen, op de hoogte van de risico's van de stoffen, zodat je ongelukken kunt voorkomen. Vraag advies en informatie aan een deskundige, leidinggevende of Arbo-coördinator.

 • Werk niet alleen. Weet je verzekerd van een collega (op veilige afstand) die weet hoe, in geval van een ongeluk, hulp geboden moet worden.
 • Wees je bewust van de risico's van de stoffen. Raadpleeg vooraf het bijbehorende veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)). Indien je de stof of het mengel niet kent, ga er dan van uit dat de stof gevaarlijk is en wees extra voorzichtig!
 • Bij FOM wordt gebruik gemaakt van de gevaarlijke stoffendatabank Chemwatch. Deze is door alle werknemers op de FOM-instituten vrij te raadplegen. Voor informatie kunt u bij uw Arbo-coördinator terecht. 
 • Werk bij vluchtige en risicovolle stoffen in een zuurkast.
 • Werk bij voorkeur staand achter een zuurkast en houd hierbij het raam zo laag mogelijk; zorg ervoor dat je gezicht zich altijd achter het schuifraam bevindt.
 • Draag altijd een labjas en zo nodig handschoenen.
 • Draag bij sterke zuren en gevaarlijke reacties een veiligheidsbril.
 • Werk schoon en geordend.

 

Richtlijnen voor opslag, afval, morsen en calamiteit

 • Etikettering is verplicht voor alle verpakkingen die chemicaliën bevatten. Gebruik de standaard gevaarsymbolen. Ook oplossingen dienen voorzien te worden van naam, datum en inhoud.
 • Bewaar de chemicaliën volgens de plaatselijke voorschriften. Deze zijn opgesteld volgens de wettelijke voorschriften.
 • Weet waar je in geval van calamiteit de oogdouche, nooddouche, branddeken, geschikte brandblusser e.d. kunt vinden.
 • Er bestaan speciale neutraliserende en absorberende pakketten in geval van morsen. Vraag aan de lokale Arbo-coördinator waar deze spullen zich bevinden en hoe ermee te handelen.
 • Vraag naar de lokale voorschriften voor het chemisch afval. Vermeld bij het bewaren en afvoeren van chemisch afval altijd de naam van de stof.

 

Specifieke richtlijnen brandbare stoffen

 • Werk in de zuurkast of anders met voldoende ventilatie zodat de concentratie van de dampen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en er geen brand- of explosiegevaar ontstaat.
 • Wees op je hoede voor gemorste brandbare vloeistoffen. Blijf niet doorlopen met besmette kleding.
 • In experimenteerruimten mag niet meer dan een dagvoorraad brandbare vloeistoffen aanwezig zijn.
 • Berg na werktijd alle brandbare stoffen op in een veiligheidskast (brandwerend en geventileerd).
 • Knijpflacons met brandbare vloeistoffen (bijvoorbeeld aceton) kunnen makkelijk brand veroorzaken door statische elektriciteit of hevelwerking bij verwarming. Beperk het gebruik (en de inhoud) zo veel mogelijk.