NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-inkomen/inkomen-en-bijzondere-omstandigheden/de-arbeidsongeschiktheidsregeling-wia-wga-en-iva/

Geprint op :
9 december 2019
04:05:17

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt kunt u aanspraak maken op een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

De WIA biedt een uitkering bij volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. UWV, het Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekeringen, stelt na twee jaar ziekte vast wat u nog kan (uw arbeidsvermogen) en hoeveel u daarmee kunt verdienen (uw resterende verdiencapaciteit).

Vervolgens zijn er drie situaties mogelijk:

 1. U bent voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
  Dan heeft u geen recht op een WIA-uitkering. De werkgever is verplicht passend werk voor u te zoeken. Lukt dat niet, dan volgt ontslag, een werkloosheidsuitkering en eventueel bijstand.
 2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen de 35 en 80 procent).
  Dan krijgt u een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Na een eventuele loongerelateerde uitkering van, maximaal 38 maanden (op basis van regelgeving 2015), krijgt u een loonaanvulling indien de resterende verdiencapaciteit voldoende (50 procent of meer) wordt benut. Indien de resterende verdiencapaciteit onvoldoende (minder dan 50 procent) wordt benut, krijgt u een vervolguitkering, waardoor hij u terugvallen op bijstandsniveau.
  De maximumperiode van de loongerelateerde uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 209 stapsgewijs, te weten met 1 maand per kwartaal, afgebouwd naar 24 maanden. Vanaf 2019 is de maximale uitkeringsduur dan nog 2 jaar.
 3. U bent volledig arbeidsongeschikt (meer dan 80 procent).
  U werkt niet en krijgt een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): 75 procent van het oude inkomen, wat is gemaximeerd op het maximale dagloon.

Wanneer krijgt u ook nog een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen?
De vakorganisaties hebben met vertegenwoordigers van werkgevers in de Pensioenkamer een akkoord gesloten over ABP-pensioenaanvullingen bij arbeidsongeschiktheid, voorheen invaliditeitspensioen. Dit akkoord zorgt ervoor dat de pensioenregeling weer aansluit op de wettelijke basis, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Er zijn vier situaties mogelijk:

 1. U bent minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.
  U blijft in dienst van de werkgever, krijgt géén WIA-uitkering en dus ook geen ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
 2. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen de 35 en 80 procent) en verdient voldoende.
  U krijgt ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Hoe hoog dat is, hangt af van wat u zelf verdient, van het oude salaris en van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Benut u uw volledige verdiencapaciteit? Dan haalt u een inkomen van minimaal 60 procent tot maximaal 93 procent van uw oude inkomen. Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen krijgt u tot uw 65e.
 3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen de 35 en 80 procent) en verdient níet voldoende. Verdient u minder dan de helft van zijn resterende verdiencapaciteit, dan daalt uw WGA-uitkering en het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen samen op termijn naar 26 tot 47 procent van uw oude inkomen. Dit blijft tien jaar zo. Daarna vervalt het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen en valt u terug naar 28 tot 50,75 procent van het minimumloon.
  Verdient u binnen die tien jaar weer meer dan de helft van uw verdiencapaciteit, dan krijgt u een bonus van ABP van maximaal zes maandsalarissen. Hoe eerder u een baan vindt, hoe hoger de bonus.
 4. U bent volledig arbeidsongeschikt.
  Het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen vult de WIA-uitkering aan tot 75 procent van het oude inkomen. Daarbij geldt geen maximum. U krijgt deze aanvulling tot uw 65e.

Waarom ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen.
ABP kende ook vóór 1 juli 2006 al aanvullingen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de nieuwe regeling ligt meer dan voorheen de nadruk op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en op re-integratie. Daarom stimuleren nu zowel de WIA-uitkering als het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen werknemers om zoveel mogelijk te blijven werken, onder het motto: werken loont. Voor wie dat ondanks alle stimulansen niet kan, blijft er wel een inkomen, zij het zeer beperkt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
NWO-I vindt het verzekeren van dit risico in een groot aantal gevallen zeer zinvol en heeft bij Loyalis een collectief contract afgesloten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (045) 579 61 11 of raadpleeg Loyalis (om online uw premie te berekenen of de verzekering aan te vragen dient u als NWO-I-werknemer het werkgeversnummer bij de Afdeling P&O NWO-I op te vragen).