NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/personeelsinformatie/werk-en-wonen/verhuiskostenvergoeding/

Geprint op :
15 oktober 2019
14:03:31

De gehele regeling is te vinden in de Cao-OI hoofdstuk 10 en in de UVR UR-6 Kostenvergoedingen.

Verhuizingen binnen Nederland
De verhuiskosten bestaan uit herinrichtingskosten en de in redelijkheid te maken transportkosten voor het overbrengen van de inboedel. U kunt eenmalig een tegemoetkoming in de verhuiskosten ontvangen indien u:

  • binnen twee jaar na indiensttreding binnen een afstand van 30 kilometer van de standplaats gaat wonen of
  • als gevolg van overplaatsing door NWO-I binnen een afstand van 30 kilometer van de nieuwe standplaats gaat wonen.

De tegemoetkoming bedraagt:

  • €2.400,00 als u een dienstverband voor onbepaalde tijd of met uitzicht daarop heeft;
  • €2.042,00 als u een tijdelijk dienstverband van twee jaar of meer heeft, dat op het moment van verhuizing nog ten minste één jaar duurt.Als u een tijdelijk contract van 6 maanden tot 2 jaar heeft kan u, als u bij indiensttreding binnen een enkele reisafstand van 30 kilometer van de standplaats gaat wonen, in aanmerking komen voor een transportkostenvergoeding.

Verhuizingen vanuit het buitenland
Als u uit het buitenland komt wordt er van u verwacht dat u in de nabijheid van de standplaats in Nederland komt wonen. Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, ontvangt u gedurende de looptijd van uw dienstverband maximaal eenmaal een volledige vergoeding op basis van de voordeligste tarieven voor de noodzakelijk te maken reiskosten. Ook de reiskosten van uw echtgenote/relatiepartner en van uw gezin deel uitmakende kinderen worden vergoed. Voor de kosten van het overbrengen van persoonlijke eigendommen wordt aan u, tegen overlegging van facturen, een transportkostenvergoeding en/of tegemoetkoming in de herinrichtingskosten verstrekt.

Pensionkosten
Als NWO-I het bezwaarlijk vindt om u dagelijks heen en weer te laten reizen tussen woonplaats en standplaats, ontvangt u gedurende maximaal één jaar en tegen overlegging van bewijsstukken, een tegemoetkoming van maximaal € 375,00 per maand voor de kosten van een tijdelijk verblijf in of binnen een afstand van 30 kilometer van de standplaats. Op uw verzoek kunt u een tegemoetkoming voor de reiskosten naar uw vaste woonplaats voor ten hoogste één heen- en terugreis per maand ontvangen (op basis van NS tarieven 2e klas).

Hoe dien ik mijn aanvraag in?
Vul het aanvraagformulier in en stuur het op of lever het in, voorzien van handtekening van uw werkgroepleider of personeelsfunctionaris, bij NWO-I, P&O, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. U ontvangt een bevestigingsbrief waarin staat of u in aanmerking komt voor de verhuiskostenvergoeding en waar u precies recht op heeft.

Om voor de vergoeding van de transportkosten in aanmerking te komen dient u in principe gebruik te maken van een verhuizer waarmee NWO een overeenkomst heeft gesloten. Om de verhuisopdracht daadwerkelijk uit te kunnen voeren heeft de verhuizer vooraf toestemming van NWO nodig. Desgewenst kunt u de te betalen nota van de verhuizer via de personeelsfunctionaris/werkgroepleider, rechtstreeks naar NWO laten sturen. Indien u het transport met eigen of gehuurd vervoer wenst te regelen, dient u vooraf over de tegemoetkoming afspraken te maken met NWO.

Hoe declareer ik de kosten?
Na ontvangst van de bevestiging vult u het declaratieformulier in en stuurt u het op of levert u het in, voorzien van handtekening van uw werkgroepleider of personeelsfunctionaris, bij NWO, afdeling P&O NWO-I, Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. Bij het declaratieformulier voegt u de bewijsstukken van de kosten die u gemaakt heeft. De declaratie moet uiterlijk in de maand volgend op het kwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, zijn ingediend. Overschrijding van de termijn heeft tot gevolg dat het recht op vergoeding komt te vervallen. NWO betaalt de declaratie met het eerstvolgende salaris. Alleen als de toekenning afwijkt van uw declaratie ontvangt u hierover schriftelijk bericht.