NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-budget/algemene-informatie/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:16:08

Honoreringsbrief
Als de NWO-I, een aanvraag in uw werkgroep honoreert, krijgt u een honoreringsbrief. Daarin staat vermeld hoeveel en welke middelen u krijgt (personeelsformatie, materieel budget en/of investeringsbudget) en voor welke periode. Onder Budgetten is beschreven wat u waaruit betaalt. In de brief is het werkordernummer voor materieel budget en (eventueel) investeringsbudget vermeld. Daarop vindt het administratief beheer plaats. Alle stukken zoals bestellingen, facturen en dergelijke moeten voorzien zijn van de ROSS-code en van de handtekening van u als budgethouder of uw gemachtigde. Zie Budgetverantwoordelijkheid voor informatie over het delegeren van deze verantwoordelijkheid.

In de honoreringsbrief zijn voorwaarden opgenomen over verslaglegging, bestuurlijke inpassing, afsluitingsprocedure, kennisbescherming, instellen gebruikerscommissie en het acknowledgement. Dit laatste kunt u vinden onder Project en verantwoording.

Als u het project uitvoert aan een universiteit geldt het volgende. Uw universiteit dient alle infrastructurele kosten die verbonden zijn aan een FOM-project voor haar rekening te nemen. Onder deze kosten vallen centrale en decentrale niet-wetenschappelijke ondersteuning, materiële lasten en infrastructurele voorzieningen in de sfeer van het wetenschappelijk onderzoek. Zie ook onder Universitair budget. Uw universiteit krijgt hiervoor uit de eerste geldstroom een bedrag toegewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De universiteiten dienen deze vergoeding ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van projectmedewerkers van NWO-I.

Stand van zaken
De afdeling Financiën NWO-I (voorheen het FOM-bureau) verzorgt periodiek overzichten die informatie geven over het budget, de openstaande verplichtingen, de in de afgelopen maanden geboekte facturen en dergelijke. Zo blijft u via uw administrateur op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken van de projecten onder uw verantwoordelijkheid.

U kunt zich tot uw administrateur richten als u dringend behoefte heeft aan informatie. In tweede instantie kunt u zich richten tot de afdeling Financiën NWO-I. Overigens is elk financieel overzicht net zo actueel als er relevante gegevens bij de administratie zijn aangeleverd.

Begroting wijzigen
Het is mogelijk de begroting tussentijds te wijzigen. Als u dat overweegt, neem dan altijd eerst contact op met uw programmacoördinator. Deze mag kleine wijzigingen zelf toestaan. Bij grotere ingrepen is toestemming van de directeur van NWO-I of zelfs van het Stichtingsbestuur van NWO-I nodig.

Een wijziging van het budget is in principe bespreekbaar in de volgende gevallen:

  • omwisseling van een oio-positie in een postdocpositie of andersom;
  • het aanstellen van een gast voor korte tijd, mits er vacatureruimte is;
  • calamiteiten;
  • tijdelijke overbezetting van de formatie, mits u de noodzaak daarvan overtuigend kunt aantonen;
  • gebruiken van een materieel budget voor personeelskosten;
  • gebruiken van formatieruimte voor aanschaffingen. 

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
Bij het verrichten van onderzoeksactiviteiten in opdracht van of gefinancierd door een bedrijf bestaat de mogelijkheid subsidie te verkrijgen. Deze subsidie heeft de vorm van reductie op de af te dragen loonbelasting. De werkgever van de onderzoeker moet de subsidie aanvragen. Als u van de WBSO-regeling gebruik wilt maken, vereist Agentschap NL (de uitvoeringsorganisatie van WBSO) dat u een gedetailleerde urenverantwoording bijhoudt. Meent u voor deze subsidie in aanmerking te komen dan kunt u zich wenden tot Jon Harting.