NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-octrooien/algemene-informatie/

Geprint op :
12 november 2019
02:22:25

Algemene informatie
Een van de doelstellingen van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, is het bevorderen van het gebruik van onderzoekresultaten door derden. Het aanvragen van octrooien is een van de middelen om dit doel te bereiken. Andere middelen zijn publicaties, congressen en (samen)werkingscontracten. Het aanvragen van octrooien is dus geen doel op zich.
Het merendeel van de onderzoekresultaten is voor octrooiering vatbaar. Het aanvragen van een octrooi wordt echter pas zinvol als iemand het octrooi wil en kan exploiteren. Het octrooi moet ook commerciële waarde hebben. Dat betekent dat de ondernemer door gebruik van het octrooi concurrenten uit een bepaald marktsegment kan weren. NWO-I vraagt bij voorkeur pas octrooi aan nadat er een serieus geïnteresseerde partij is.

Meer over het kennishandelbeleid kunt u lezen in de pdf 'Uitgangspunten kennishandelbeleid NWO-I'. Deze kunt u rechts bovenaan deze pagina downloaden.

Intellectueel eigendom
Octrooien en aanspraken op octrooien die voortvloeien uit projecten die NWO-I financiert zijn eigendom van NWO-I. Dit geldt niet als er andere afspraken gemaakt zijn. Binnen samenwerkingsverbanden maken de partijen vooraf afspraken over de intellectuele eigendomsrechten. Zonder toestemming van NWO-I kunnen u of uw instelling geen onderhandelingen voeren en/of overeenkomsten sluiten met derden, zoals ondernemingen, over kennis die u binnen een door NWO-I gefinancierd project gegenereerd heeft.

Kosten en baten
Het aanvragen (en instandhouden) van een octrooi is een kostbare zaak. De kosten voor het verwerven van een octrooi bedragen tussen de 5.000 en 50.000 euro. Dit is afhankelijk van het aantal landen waar een octrooi wordt aangevraagd.

Slechts een paar procent van alle aangevraagde octrooien blijkt in de praktijk commercieel succesvol te zijn. Als uitgangspunt stelt NWO-I de baten die voortkomen uit kennishandel ter beschikking aan de onderzoeksgroep waaruit het octrooi is voortgekomen. NWO-I trekt de kosten en een eventuele vergoeding voor de uitvinder van deze baten af. De baten zijn bedoeld voor verder onderzoek in ruime zin binnen de groep.

De opbrengst voor NWO-I hangt af van de condities waaronder het octrooi/het onderzoekresultaat aan het bedrijf ter beschikking is gesteld.

Octrooi aanvragen
Wees alert op de mogelijkheid tot octrooiering. Als u een uitvinding gedaan heeft, identificeer dan bedrijven die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in exploitatie van het octrooi. Neem vervolgens direct contact op met uw programmacoördinator op het bureau van NWO-I om de verdere gang van zaken te regelen. Zonder toestemming van NWO-I kunnen u of uw instelling geen onderhandelingen voeren en/of overeenkomsten sluiten met derden zoals ondernemingen over het gebruik van kennis.

NWO-I-medewerkers en octrooien
Voor NWO-I-medewerkers is het eigendom van octrooi(rechten) en eventuele vergoedingen geregeld in artikel 1.9 ('Intellectuele eigendomsrechten') van de cao en in artikel 6 van UR-1 Algemene bepalingen en rechtspositie.

Octrooien
Octrooien zijn een belangrijk middel om kennis exclusief te beschermen en daarmee een technologische voorsprong op concurrerende marktpartijen te nemen. NWO ziet het als haar verantwoordelijkheid om octrooiwaardige resultaten uit haar onderzoek te identificeren.

NWO is er een voorstander van dat toepasbare kennis zo snel mogelijk (tegen een marktconforme vergoeding) wordt overgedragen aan potentiële gebruikers en NWO kan ondersteunen bij het traceren van mogelijke gebruikers. De gebruikers kunnen dan zelf het octrooi aanvragen. Wanneer deze marktpartij niet wordt gevonden, zal NWO zo nodig zelf octrooi aanvragen, maar zij streeft geen eigen octrooiportefeuille na.

Alertheid op octrooimogelijkheden uit het onderzoek stimuleert NWO door middel van periodieke screening van kennispotentieel en door de instelling van een bonusregeling voor uitvinders.

NWO-octrooibonusregeling per 1 maart 2010

  1. De octrooibonusregeling houdt in dat alleen ingeval van 'buitengewone exploitatie inkomsten', dat wil zeggen een opbrengst (na aftrek van gemaakte kosten) van aantoonbaar minimaal k€ 100 een eenmalige bonus van één tot maximaal drie bruto maandsalarissen kan worden uitgekeerd aan de betreffende NWO-werknemer c.q. groep van werknemers die op de octrooiaanvraag vermeld staan.

  2. Het recht op deze beloning vervalt tien jaar na aanvraag van het octrooi.

  3. Indien er sprake is van een opbrengst tussen de k€ 50 en k€ 100 komt de werknemer in aanmerking voor een gratificatie van maximaal € 2.500 bruto.

  4. Ingeval van langjarige, buitengewoon hoge exploitatieopbrengsten wordt een maatwerkafspraak gemaakt.

  5. Ook de ex-werknemer die op de octrooiaanvraag vermeld staat komt, ingeval er binnen vijf jaar na einde dienstverband een opbrengst (na aftrek van gemaakte kosten) van aantoonbaar minimaal k€ 100 resulteert, voor de eenmalige bonus van één tot maximaal drie bruto maandsalarissen in aanmerking.

  6. De baten die voortkomen uit een octrooi/kennishandel worden (na aftrek van de kosten en een vergoeding voor de uitvinder(s)) voor honderd procent ter beschikking gesteld aan de onderzoeksgroep waaruit het octrooi is voortgekomen onder de voorwaarde dat zij op adequate wijze aan onderzoek(sfaciliteiten) wordt besteed.