NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-octrooien/octrooien/

Geprint op :
19 april 2019
05:01:54

Octrooien zijn een belangrijk middel om kennis exclusief te beschermen en daarmee een technologische voorsprong op concurrerende marktpartijen te nemen. NWO ziet het als haar verantwoordelijkheid om octrooiwaardige resultaten uit haar onderzoek te identificeren.

NWO is er een voorstander van dat toepasbare kennis zo snel mogelijk (tegen een marktconforme vergoeding) wordt overgedragen aan potentiële gebruikers en NWO kan ondersteunen bij het traceren van mogelijke gebruikers. De gebruikers kunnen dan zelf het octrooi aanvragen. Wanneer deze marktpartij niet wordt gevonden, zal NWO zo nodig zelf octrooi aanvragen, maar zij streeft geen eigen octrooiportefeuille na.

Alertheid op octrooimogelijkheden uit het onderzoek stimuleert NWO door middel van periodieke screening van kennispotentieel en door de instelling van een bonusregeling voor uitvinders.

NWO-octrooibonusregeling (voorheen FOM) per 1 maart 2010

  1. De octrooibonusregeling houdt in dat alleen ingeval van 'buitengewone exploitatie inkomsten', dat wil zeggen een opbrengst (na aftrek van gemaakte kosten) van aantoonbaar minimaal k€ 100 een eenmalige bonus van één tot maximaal drie bruto maandsalarissen kan worden uitgekeerd aan de betreffende NWO-werknemer c.q. groep van werknemers die op de octrooiaanvraag vermeld staan.
  2. Het recht op deze beloning vervalt tien jaar na aanvraag van het octrooi.
  3. Indien er sprake is van een opbrengst tussen de k€ 50 en k€ 100 komt de werknemer in aanmerking voor een gratificatie van maximaal € 2.500 bruto.
  4. Ingeval van langjarige, buitengewoon hoge exploitatieopbrengsten wordt een maatwerkafspraak gemaakt.
  5. Ook de ex-werknemer die op de octrooiaanvraag vermeld staat komt, ingeval er binnen vijf jaar na einde dienstverband een opbrengst (na aftrek van gemaakte kosten) van aantoonbaar minimaal k€ 100 resulteert, voor de eenmalige bonus van één tot maximaal drie bruto maandsalarissen in aanmerking.
  6. De baten die voortkomen uit een octrooi/kennishandel worden (na aftrek van de kosten en een vergoeding voor de uitvinder(s)) voor honderd procent ter beschikking gesteld aan de onderzoeksgroep waaruit het octrooi is voortgekomen onder de voorwaarde dat zij op adequate wijze aan onderzoek(sfaciliteiten) wordt besteed.