NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/algemene-informatie/

Geprint op :
14 oktober 2019
12:34:30

  • Als werkgroepleider bent u verantwoordelijk voor de personele zorg van NWO-I-werknemers. Hier leest u wat dat in de praktijk inhoudt.

    Lees verder

Correspondentie
In het geval dat NWO-I correspondentie (een brief) heeft voor uw medewerkers – waar ook u als werkgroepleider van op de hoogte moet zijn – gaat deze correspondentie via u. Onderaan de brief vermeldt NWO-I welke personen een kopie ontvangen. Degene die als eerste wordt genoemd, ontvangt ook de originele brief ter uitreiking aan de medewerker. Indien een medewerker zelf met NWO-I correspondeert, over iets waarvan u als werkgroepleider op de hoogte moet zijn, dient u de brief te paraferen. Deze procedure is bedoeld om te voorkomen dat één van de partijen niet volledig wordt geïnformeerd.

Verschillen tussen aio's en oio's
Aio staat voor assistent in opleiding. Oio staat voor onderzoeker in opleiding. Universiteiten gebruiken de benaming aio. NWO-I gebruikt de benaming oio. De salarissen van aio's en oio's zijn bruto nagenoeg gelijk. De aio is ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. De oio heeft een aanstelling naar burgerlijk recht. De oio is dus geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Wel is de oio deelnemer aan de Stichting Pensioenfonds ABP.

Bij aio's wordt een jaar na aanvang van het dienstverband een beslissing over voortzetting dienstverband genomen. Bij oio's wordt meteen een dienstverband van vier jaar aangegaan.

Zowel oio's als aio's mogen tijd aan werkzaamheden anders dan onderzoek besteden. Hieronder valt het geven van onderwijs. Voor een oio in NWO-I-dienst is dat maximum tien procent, bij aio's is dat vaak meer.

De oio kan gebruik maken van een speciale vergoedingsregeling voor het drukken van het proefschrift.

Zie UVR UR-6 artikel 5 t/m artikel 9.

Neventaken waaronder onderwijstaken
De werktijd van NWO-I-personeel is bedoeld voor het verrichten van onderzoek. De begeleiding van bij het onderzoek betrokken medewerkers (bijvoorbeeld promovendi) valt daaronder. Als de medewerker een substantieel deel van de reguliere werktijd aan andere activiteiten dan onderzoek (ook als die onbezoldigd zijn) besteedt, beschouwt NWO-I dat als nevenwerkzaamheden. Daarvoor moet de directeur NWO-I, op uw voorstel, toestemming geven. Voor oio's is specifiek vastgelegd dat zij niet meer dan tien procent van de werktijd aan 'overige werkzaamheden' (waaronder het geven van onderwijs) mogen besteden.

Zie ook Cao-OI artikel 1.6 sub 1.6.6 en UVR UR-1 artikel 5 en UR-6 artikel 1.