NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/projecten-werkgroepen/project-en-personeel/selectie-en-aanstelling-personeel/

Geprint op :
14 oktober 2019
13:33:49

Tijdelijke arbeidsovereenkomst (postdoc) verlengen
Aan de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst en aan het aantal overeenkomsten dat achtereenvolgens kan worden gesloten (verlengingen) zijn wettelijke beperkingen gesteld. Deze wettelijke beperkingen zijn per 1 januari 2016 gewijzigd. 
Met werknemers uit de Functiefamilie Onderzoek in de salarisschalen 10 en 11, zoals postdocs, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, waarvan de totale duur, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar bedraagt. Voor andere personeelscategorieën gelden andere regels. Vraag daarover in voorkomende gevallen gedetailleerde informatie bij de afdeling P&O NWO-I. 
 Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling P&O NWO-I: Lydia van der Vlist, (030) 600 12 45 of Joost Weber (030) 600 12 46.

Selecteren van personeel
U of uw gedelegeerde beoordeelt de reacties op de geplaatste advertentie. U dient de volgende procedure te volgen:

  • u bevestigt de ontvangst van de sollicitatiebrief;
  • u nodigt geselecteerde sollicitanten uit;
  • u vergoedt de reiskosten van sollicitanten;
  • u schrijft sollicitanten tijdig af met terugzending of vernietiging van persoonlijke gegevens;
  • de lokale universitaire personeelsfunctionaris kan u hierbij behulpzaam zijn.

Voordat u afspraken maakt met een potentiële kandidaat raden wij u aan eerst de informatie onder Aanstelling en begeleiding van promovendi en Aanstellingsvoorwaarden voor postdocs te bekijken.

 

Salaristabellen
De salaristabellen vindt u in bijlage 1 van de cao.

In dienst bij een andere werkgever
Bezetting van de formatie geschiedt door aanstelling in NWO-I-dienstverband. Slechts in uitzonderingssituaties kunt u personen in dienst bij andere werkgevers ten laste brengen van de NWO-I-personeelsformatie. Hiervoor hebt u vooraf schriftelijke instemming van NWO-I nodig. De facturering van deze personeelskosten betreft uitsluitend de directe werknemers- en werkgeverslasten (plus btw) tot een over een te komen maximumbedrag. U kunt geen overheadkosten declareren. 
Precieze afspraken legt NWO-I vast in een declaratieovereenkomst, die het Hoofd P&O (namens NWO-I) en de directeur van de faculteit (of een andere bevoegde) ondertekenen.

Wijzigingen regelgeving met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Aan de duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst en aan het aantal overeenkomsten dat achtereenvolgens kan worden gesloten ('verlengingen') zijn wettelijke beperkingen gesteld. Deze wettelijke beperkingen zijn per 1 januari 2016 gewijzigd.

Met werknemers uit de Functiefamilie Onderzoek  in de salarisschalen 10 en 11 zoals postdocs kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, waarvan de totale duur, inclusief twee verlengingen, maximaal vier jaar bedraagt. Voor andere personeelscategorieën gelden andere regels. Vraag daarover in voorkomende gevallen gedetailleerde informatie bij de Afdeling P&O NWO-I.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de Afdeling P&O NWO-I: Lydia van der Vlist, (030) 600 12 45 of Joost Weber (030) 600 12 46.

Verlenging van dienstverband
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. Ongeveer vier maanden voor de einddatum ontvangt de betreffende werknemer bericht dat NWO-I zijn of haar contract administratief afwikkelt.

Als u overweegt om een tijdelijke arbeidsovereenkomst te verlengen, moet u eerst contact opnemen met de Afdeling P&O NWO-I. U kunt zelf geen toezeggingen doen of afspraken maken. U dient een verlenging minimaal drie maanden voor de einddatum aan te vragen.
NWO-I verlengt de arbeidsovereenkomst van een oio slechts onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor UVR UR-6 Bepalingen voor onderzoekers in opleiding (oio's), artikel 2 en artikel 3.
Bij verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een buitenlandse medewerker zal deze eventueel ook zijn visum/tewerkstellingsvergunning moeten verlengen.